Giriş Anahtarı :

MİMARLAR ODASI
MİMARLIK AKREDİTASYON KURULU YÖNETMELİĞİ


Kuruluş
Madde 1- 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 2. maddesinde sayılan; meslek mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak amaçlarıyla ve meslek menfaatleriyle ilgili işlerde resmî makamlarla işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve tekliflerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatı, normları, fennî şartnameleri incelemek ve bunlar hakkındaki görüş ve düşünceleri ilgililere bildirmek görevleriyle, mimarlık eğitimini değerlendirmek ve yetkinlik çalışmaları aracılığı ile geliştirmek üzere “Mimarlık Akreditasyon Kurulu” (MİAK) kurulmuştur.

Dayanak
Madde 2-
Bu Yönetmelik; Anayasa’nın 135. maddesi ile 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkındaki Kanun ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 2. ve 39. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Amaç
Madde 3-
Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nun temel amacı mimarlık eğitimini değerlendirme ve yetkinlik çalışmaları aracılığı ile geliştirmektir. Böylece, daha iyi eğitilmiş ve kalitesi yükseltilmiş mimarlar yetiştirilerek toplum refahının ileri götürülmesi hedeflenmiştir.
Bir eğitim kurumunun ister kendisi tarafından gönüllü talep edilmiş, ister yetkili kuruluşlar tarafından zorunlu tutulmuş olsun, toplum yararı açısından; öncelikle eğitim programını başarıyla tamamlayarak mezun olanların edindiği standartların yetkin bir mesleki pratik için gerekli tasarım, teknik ve mesleki becerilerinin ve kazanılan etik formasyonun yeterli olmasını garanti altına almayı amaçlar.


Mimarlık Akreditasyon Kurulu
Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nun Oluşumu
Madde 4-
Mimarlık Akreditasyon Kurulu; yedi (7) üyeden oluşur. Yedi (7) üyenin beş (5) tanesi Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları tarafından oluşturulan adaylar arasından, diğer iki (2) üye TMMOB Mimarlar Odası tarafından belirlenir. Mimarlık Akreditasyon Kurulu üyelerinin görev süreleri iki yıldır.
Mimarlık Akreditasyon Kurulu üyeleri mimarlık eğitiminin değerlendirilmesi çalışmalarında en az 15 yıl deneyim sahibi olan mimarlık bölümü öğretim üyeleri veya en az 15 yıl deneyimli mimarlar arasından belirlenir.
Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları bu esaslar yürürlüğe girdikten sonraki ilk toplantısında Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nda yer almasını önerdiği, belirtilen özellikleri taşıyan adayları belirleyerek TMMOB Mimarlar Odası’na önerir. TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi, çalışma döneminin ilk üç ayı içerisinde, mimarlık okulları Bölüm Başkanlarınca önerilen adaylar arasından 5 Kurul üyesini ve doğrudan iki (2) Kurul üyesini belirler.

Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nun Görev Bölümü, Çalışma Esasları
Madde 5-
Kurul üyeleri kendi aralarında bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçerler. Başkan, Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nu temsil etmek, gerekli gördüğünde olağanüstü toplantıya çağırmak, Kurul’un düzenli, uyumlu ve hukuka uygun çalışmasını sağlamak ve Mimarlık Akreditasyon Kurulu ile TMMOB Mimarlar Odası arasındaki koordinasyonu sağlamakla görevlidir.
Başkanın bulunmadığı durumlarda Başkan Yardımcısı Kurul yönetimini Başkan adına yürütür.
Yılda en az 4 kez toplanır.
Mimarlık Akreditasyon Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve katılanların çoğunluğuyla karar verir.

Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nun Görev ve Etkinlikleri
Madde 6-
Mimarlık Akreditasyon Kurulu mimarlık programlarının değerlendirilmesi ve işlevsellikleri üzerine politikalar, yöntemler ve ölçütler belirler. Yürürlükteki politikaları, yöntemleri ve değerlendirme ölçütlerini gözden geçirerek değişiklikler önerir.
Toplumu, öğrenci adaylarını, öğrenci danışmanlarını, öğrenci velilerini, eğitim kurumlarını, mesleki kurumları, ilgili işverenleri ve devlet kurumlarını bilgilendirmek için değerlendirme ölçütlerini sağlayıp hakkında yetkinlik kararı verilen mimarlık programlarının adlarını belirler ve duyurur.
Program Değerlendirme Ekiplerini oluşturur ve değerlendirmelerin oluşturulan kriterler çerçevesinde yapılmasını sağlar.
Program Değerlendiricilerinin ve Kurul üyelerinin eğitilmesini sağlar.
Mimarlık Akreditasyon Kurulu politikalarını, çalışma esaslarını ve değerlendirme ölçütlerini belirler.
Kurul bütçesini, çalışma programını ve çalışma raporunu hazırlar.
Bu görev ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi için Kurul çalışmalarını Danışma Kurulu ve Program Değerlendirme Ekipleri ile birlikte yürütür. Danışma Kurulu ve Program Değerlendirme Ekipleri Mimarlık Akreditasyon Kurulu’na amaçlarının gerçekleştirilmesinde yardımcı olur.

Danışma Kurulu
Madde 7-
Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nun sürdürdüğü çalışmaların değerlendirmesini yapmak, programın geliştirilmesine katkı koymak, ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara göre çalışma programlarına girdiler önermek, Kurul değerlendirmesinde geçen mimarlık okullarından mezun olan öğrencilerin çalışma hayatı ile ilgili değerlendirmeler yaparak Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nun değerlendirme kriterlerine girdi sağlamak üzere aşağıda kurumsal kimlikleri ve sayıları tanımlanmış, Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nca önerilen ve Mimarlar Odası Yönetim Kurulu’nca belirlenen toplam 16 üyeden oluşur.
Danışma Kurulu, Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nun oluşturacağı gündemle ve Kurul ile birlikte en az yılda 2 kez toplanır. Her Genel Kurul’dan sonra yeni seçilen Mimarlar Odası Yönetim Kurulu; Danışma Kurulu’nun 16 üyesinden en çok yarısını, çalışma döneminin ilk üç ayı içerisinde değiştirebilir. Geçerli özrü olmaksızın 2 kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer. Danışma Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle süre dolmadan boşalması halinde, yeni seçilen üye ayrılan üyenin görev süresini tamamlar.
Danışma Kurulu’nun teşkilinde ve değişiminde aşağıdaki oluşumların dengeli bir biçimde yer alması gözetilir.
a) Yapı üretiminde yer alan birlikler
b) Mimarlık Vakfı
c) Mimarlık hizmetini talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve müteahhit birliklerinin temsilcileri
d) Öğrenciler
e) Tüketici birlikleri

Program Değerlendirmesi
Program Değerlendirme Ekipleri
Madde 8-
Kurul, mimarlık programlarını değerlendirmek üzere program değerlendirmecilerini önceden belirler. Program değerlendirmecileri Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nda görev yapmakta olan ya da daha önce görev yapmış olan üyeler veya daha önce yurtiçinde veya yurtdışında değerlendirme çalışmalarına katılmış kişiler arasından seçilir. Değerlendirmecilerde en az 15 yıl meslek pratiği aranır.
Değerlendirme yapılacağı zaman önceden belirlenmiş değerlendirmeciler arasından 3 kişilik bir değerlendirme ekibi belirlenir. Seçilen değerlendirmecilerin değerlendirilecek mimarlık okulu ile yönetici ve eğitimci olarak organik ilişkisi olamaz.

Değerlendirme Kapsamına Alınacak Programlar
Madde 9-
Yüksek Öğretim Kurulu tarafından tanınan yüksek öğretim kurumlarınca yürütülen mimarlık bölümlerinin mimarlık programları değerlendirme kapsamına alınır.

Değerlendirme Süreci ve Çalışma İlkeleri
Madde 10-
Değerlendirme süreci; programlarının değerlendirilmesi talebinde bulunan kurumlarca hazırlanacak özdeğerlendirme raporunun Mimarlık Akreditasyon Kurulu’na sunulmasıyla başlar, değerlendirme ekipleri tarafından yapılacak ziyaret öncesi inceleme, ziyaret, raporlama ve Kurulun yetkinlik konusunda vereceği karardan oluşur. Gönüllü, şeffaf, adil ve objektif yürütülen bu süreçte eğitim programları analiz edilerek program değerlendirme ölçütlerinde yer alan genel ilkelerin sağlanıp sağlanmadığı tespit edilir.
Değerlendirme ölçütleri ve sürecin nasıl işleyeceği Mimarlık Akreditasyon Kurulu tarafından belirlenir.

Program Değerlendirme Ölçütleri
Madde 11-
Program değerlendirme ölçütlerinin başlıkları şunlardır:
a) Programın felsefesi
b) Programın kompozisyonu ve yapısı
c) Mezunun kazanması beklenen bilgi ve beceriler
d) İnsan kaynakları
e) Öğrenme kaynakları (fiziksel kaynaklar)
f) Mali kaynaklar
g) Nitelik sağlama geliştirme
h) Öğrenci destek ve kılavuzluk
i) Ödüllendirme sistemleri
Yukarıdaki değerlendirme ölçütlerine göre programın güçlü yönleri, eksiklikleri, yetersizlikleri ve olumsuzluklar hazırlanacak bir rapor ile tespit edilir.

Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nun Giderleri
Madde 12-
Kurul’un amacını gerçekleştirmek için yürütülecek çalışmalara ilişkin tüm harcamalar Kurul’un giderlerini oluşturur. Harcamalar, onaylanan bütçe üzerinden Mimarlar Odası tarafından karşılanır.
Kurulun giderleri Mimarlar Odası bütçesi içinde ayrı bir fasıl olarak yer alır.

Yürürlük
Madde 13-
Bu Yönetmelik Mimarlar Odası Genel Kurulu’nun kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 14-
Bu Yönetmelik hükümlerini Mimarlar Odası Yönetim Kurulu yürütür.