MİMARLIK EĞİTİMİ AKREDİTASYON DERNEĞİ (MiAK)
MİMARLIK AKREDİTASYON KURULU (MAK)

 

MiAK-MAK Uzaktan Program Değerlendirme Kılavuzu - 2021 

Bu belge, MiAK-MAK Akreditasyon Süreçleri belgesinin 4., 5. ve 6. maddelerine yapılan geçici değişikliği kapsar.


1. GİRİŞ

MiAK-MAK Program değerlendirme sürecinin ayrıntıları MiAK-MAK Akreditasyon Süreçleri belgesinde verilmektedir. COVID-19 pandemisi nedeni ile değerlendirme sürecinin bir parçası olan kurum ziyaretinin Süreçler belgesinde tanımlanan biçimde, yerinde (yüz yüze) gerçekleştirilme olanağı kalmamıştır. MiAK-MAK Akreditasyon Süreçleri belgesine uygun olarak hazırlanmış olan bu kılavuz, kurum ziyaretinin yerinde gerçekleştirilme olanağının bulunmadığı durumlarda uygulanacak uzaktan program değerlendirme sürecinin ayrıntılarını açıklamaktadır. Bu kılavuzda ortaya konan uzaktan değerlendirme yöntemleri COVİD-19 pandemisi sonucu ortaya çıkan Acil Uzaktan Öğrenim koşulları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Mücbir sebeplere bağlı olarak, yerinde ziyaretin mümkün olmadığı diğer durumlarda da uygulanabilir.


2. UZAKTAN PROGRAM DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Uzaktan program değerlendirme süreci, MiAK-MAK Akreditasyon Süreçleri belgesinde tanımlanan yerinde değerlendirme sürecinin kapsam ve ayrıntılarını içeren ve teknolojik olanaklar kullanılarak uzaktan yürütülen bir süreçtir. Uzaktan değerlendirme ile yerinde değerlendirme arasındaki fark, kurum ziyaretinin sanal ortamda, uzaktan yapılıyor olmasıdır. 

Sanal Kurum Ziyareti, belgelerin sanal ortamda incelenmesini takiben 3 gün süreyle çevrimiçi görüşmeler ve bazı gerçek zamanlı video görüntüleri ile gerçekleştirilecektir. Bu uzaktan değerlendirme kapsamında yer alacak etkinlikler planlanırken, sürecin kendine özgü kısıt ve olanaklarının da göz önünde bulundurulması gerekir. 

Uzaktan program değerlendirme süreci, yerinde değerlendirme sürecine benzer şekilde, üç evreden oluşur: 

• Sanal Kurum Ziyareti öncesi hazırlıklar

• Sanal Kurum Ziyareti etkinlikleri

• Sanal Kurum Ziyareti sonrası çalışmalar


3. SANAL KURUM ZİYARETİ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR

3.1. Sanal Kurum Ziyareti Hakkında Bilgilendirme 

MiAK-MAK tarafından düzenlenen çalıştaylarda, uzaktan değerlendirme sürecinde yer alacak tüm ziyaret takımı üye ve gözlemcileri ile ve programları uzaktan değerlendirilecek kurumların kendi belirledikleri program yürütücülerine süreç hakkında bilgi verilir. 

3.2. Teknolojik Ön Hazırlıklar

Uzaktan değerlendirme sürecinin yürütülebilmesi için ziyaret edilecek kurumun, çevrimiçi görüşmelerin gerçekleştirilebileceği Sanal Görüşme Odası ve belgelerin sanal ortamda incelenebileceği Sanal Belge Odası düzenlemesi gerekir. 

Sanal Görüşme Odası: Uzaktan değerlendirme süreci kapsamında Ziyaret Takımı’nın kendi içinde ve ziyaret edilen kurum temsilcileriyle görüşmelerini gerçekleştirebilmesi için özel sesli-görüntülü konferans oturumları yapabilecekleri teknolojik altyapının hazırlığı ziyaret edilen kurum tarafından yapılır. 

Sanal Belge Odası: Ziyaret Takımı’nın kurum belgelerine sürekli ulaşabileceği Sanal Belge Odası, sınırlı erişimli bir paylaşım klasörüdür (bulut / drive). Ziyaret edilecek Kurum, Türkçe ve İngilizce programlarının her biri için ayrı bir Sanal Belge Odası oluşturur. Bu belgeler, Ziyaret Takımı’nın kolayca algılayabileceği bir düzende ve akreditasyonun gerektirdiği detayda olmalıdır. Belge dosyalarının tümü “.pdf” formatlı olmalıdır. Özdeğerlendirme Raporu’nun “.doc” formatlı, içindeki “Bilgi, Beceriler ve Yetkinlikler / Dersler” matrisinin “.xls” formatlı kopyalarının da ayrıca eklenmesi gerekmektedir. Sanal Belge Odası, ziyaret tarihinden en az üç hafta önce Ziyaret Takımı’nın erişimine açılır.

Ziyaret edilen Kurum, Ziyaret Takımı’nı kullanılacak ortamlar hakkında Sanal Kurum Ziyareti Takvimi’ne uygun olarak bilgilendirir ve gerekli teknik desteği sağlar. 

3.3. Sanal Kurum Ziyareti Takvimi

Sanal Kurum Ziyareti Takvimi ziyaret tarihinden dört hafta önce oluşturulur ve başlar. Üç günlük ziyaret tamamlandıktan sonra Ziyaret Takımı’nın Sonuç Raporunu MiAK-MAK’a iletmesiyle son bulur.  

Ziyaret tarihinden en az dört hafta önce: Ziyaret Takımı Başkanı, değerlendiricilerle birlikte kuruma yapılacak uzaktan ziyaretin zamanı için Programın akademik takvimini gözeterek alternatif tarih aralıkları belirler. Ziyaret Takımı Başkanı, diğer Üye ve Gözlemcilere uygunluğunu teyit ettirerek ziyaret edilecek kuruma bu tarihleri önerir ve birlikte ziyaretin gerçekleşeceği tarihler belirlenir. Kesinleştirilen tarih ilan edilmek üzere Ziyaret Takımı Başkanınca MiAK-MAK’a bildirilir. MiAK-MAK Ofisi, Ziyaret Takımı’na kurumun mevcut Özdeğerlendirme Raporu ve varsa ekleri ile raporu güncelleyecek ek bilgi ve belgeleri içeren Özdeğerlendirme Ek Raporlarını gönderir. 

Ziyaret tarihinden en az üç hafta önce: Ziyaret edilen Kurum, teknolojik alt yapı hazırlıklarını tamamlayarak, Sanal Belge Odası’nı Ziyaret Takımı’nın erişimine açar. Ziyaret Takımı’nın soru ve önerilerine ziyaret edilen Kurum hızlı bir şekilde yanıt verir. Ziyaretin günlük akışı taslak olarak sunulur.

Ziyaret tarihinden en az iki hafta önce: Ziyaret Takımı, Sanal Belge Odası’ndaki belgeleri incelemeye başlar.

Ziyaret tarihinden en az bir hafta önce: Sanal Görüşme Odası’nın ziyaret süresince günlük programının ve bağlantılarının bulunduğu Sanal Kurum Ziyareti Akışı ziyaret edilecek kurum tarafından hazırlanarak Ziyaret Takımı Başkanı’nın onayına sunulur. Kesinleştirilen Ziyaret Akışı’nın, ilan edilmek üzere ziyaretin gerçekleşmesinden en az bir hafta önce bildirilmesi gerekir. 

Ziyaret tarihinden 30 gün sonra: Ziyaret Takımı Sonuç Raporu taslağı, akreditasyon türü önerisi ön yazı ile birlikte MiAK-MAK’a iletilir.

3.4. Sanal Belge Odası Hazırlıkları

Ziyaret Takımı’nın uzaktan erişimine sunulacak bulut klasördeki (Sanal Belge Odası) inceleme alanları aşağıdakileri kapsar:

a.                   Raporlar: Kurum özdeğerlendirme raporu, Ziyaret Takımı Önraporu, MiAK-MAK yazışmaları, varsa önceki akreditasyon süreçlerinin belgeleri, yıllık raporları ve Ziyaret Takımı raporları.

b)            Öğrenci Stüdyo Çalışmaları Sergisi: Stüdyo çalışmalarını temsil eden, farklı öğretim üyelerinin yürüttüğü projeler, öğrencilere verilen bilgi, belge ve kaynaklarla birlikte sanal ortamda sunulur. Sergide en düşük, orta ve en yüksek notlu olan projelerden örnekler yer alır. Son ürünlerin yanı sıra tüm proje süreci çalışmalarının da bu sunumu desteklemesi beklenir. Ziyaret Takımı Üyeleri’nin dersler ve stüdyolar arasındaki ilişkiyi kurabilmesi için ders ve stüdyo çalışmalarının bir arada sergilenmesi beklenir.

c)            Ders Dosyaları ve Öğrenci Çalışmaları: Öğrenci çalışmaları derslerin ders planında yer aldığı sıralama ile dosyalanır. Her zorunlu ve seçme ders için bir ders dosyası bulunur. Ders dosyası, dersin mezuna kazandırmayı hedeflediği bilgi/becerileri gösteren belgeyi, ders içeriği, haftalık ders kapsamı, etkinlikler ve ödevleri, kaynakçayı, kısa sınav, sınav ve bunlara ilişkin öğrenci çalışması örneklerini kapsar. Ders dosyalarında bir sınırda geçer örnek ve bir de en yüksek notu alan örnek bulunur.

d)            Öğretim Elemanları Çalışmalarının Sergilenmesi: Programın kalitesinin ve gelişme potansiyelinin değerlendirilmesi için öğretim elemanlarının çalışmalarından bir seçki sanal ortamda sergilenir. Bu sergi öğretim elemanlarınca gerçekleştirilen yayın, uygulama, araştırma, burs, yaratıcı etkinlikleri kapsar. Devam eden akreditasyon sürecinde, son ziyaretten bu yana gerçekleştirilen dönemdeki çalışmalar sergilenir. Öğretim elemanının unvanı ve statüsü (tam zamanlı, yarı zamanlı, ders saati ücretli vb.) ile farklı programlar ve yerleşkeler belirtilir. Sergide proje, araştırma ve tüm çalışmaların kısa özetleri ile öğretim elemanının katkılarına yer verilir.

e)            Öğretim Üyelerinin Fotoğraflı Özgeçmişleri: Öğretim üyelerinin fotoğraflı özgeçmişlerinden oluşan bir albüm Sanal Belge Odası’nda bir klasör olarak yer alır.

f)             Kurum Ziyaret Programı ve Ziyaret Takımı Üyeleri’nin Özgeçmişleri: Ziyaret Takvimi ve Akışı ile Ziyaret Takımı Üyeleri’nin özgeçmişlerinin ziyaret edilen kurum içinde paylaşılması önerilir.

g)            Matris: Özdeğerlendirme Raporu’nda yer alan “Bilgi, Beceriler ve Yetkinlikler / Dersler” matrisinin okunaklı bir kopyası Sanal Belge Odası’nda yer alır.

h)            Laboratuvarlar ve Atölyeler: Laboratuvarların, bilgisayar laboratuvarlarının ve atölyelerin elektronik ortamda iletilecek yazılı ve görsel belgelerle tanıtımı yapılır. Kurum temsilcileri, ilgili laboratuvarda yapılan çalışmalarla ilgili güncel bir rapor, gerekli görseller ve videolarla Sanal Kurum Ziyareti öncesinde Ziyaret Takımına elektronik ortamda iletir. Ziyaret Takımı üyeleri gerek görürse, Sanal Kurum Ziyareti sırasında çevrimiçi laboratuvar ziyaretleri de talep edebilir. Pandemi vb. kısıtlar nedeni ile, öğrencilerin normal laboratuvar çalışması yapamaması durumlarında, bu yapılmayan laboratuvar çalışmalarının nasıl telafi edildiği, bu çalışmalar kapsamında kazandırılması beklenen program çıktılarını kazandırmak için yapılan alternatif uygulamalar konusunda Kurum’un Ziyaret Takımına bilgi vermesi gerekir. 

i)             Altyapı: Derslikler, stüdyolar, öğrenci çalışma alanları, sosyal alanlar ile uzaktan eğitimde kullanılan altyapının, varsa yazılım ve ders modelinin, sanal dersliklerin incelenmesi, Kurum tarafından hazırlanıp ziyaret öncesinde Ziyaret Takımına elektronik ortamda iletilen yazılı ve görsel belgeler üzerinden yapılır. Kurumun altyapı ile ilgili olarak gönderdiği görsel materyalin altyapının mevcut halini gösterecek nitelikte olması gerekir. Ziyaret Takımı üyeleri gerek görürse, Sanal Kurum Ziyareti sırasında çevrimiçi altyapı ziyaretleri de talep edebilir. 

j)             Kütüphane: Kütüphane olanaklarının incelenmesi, kurum tarafından hazırlanıp ziyaret öncesinden Ziyaret Takımına elektronik ortamda iletilecek yazılı ve görsel belgeler üzerinden ve Sanal Kurum Ziyareti sırasında kütüphane sorumlusu ile yapılacak video konferans görüşmesi üzerinden yapılır. Sanal Kurum Ziyareti programının yoğunluğuna göre, kütüphane sorumlusu ile yapılacak video-konferans görüşmesi Sanal Kurum Ziyareti’nin bir gün öncesinden de yapılabilir. Kütüphanede yer alan ve değerlendirilen programlarla ilgili koleksiyonların kataloglarına Ziyaret Takımının uzaktan erişimine imkan verecek bağlantı bilgileri ve gerekli kılavuz belgeler Sanal Kurum Ziyareti’nden önce kurum tarafından Ziyaret Takımına elektronik ortamda iletilmelidir. 

3.5. Ziyaret Takımının Belgeleri Önden İncelemesi

Tüm belge incelemeleri elektronik ortamda yapılacaktır. Değerlendirilen programı yürüten kurumun değerlendiricilerin ihtiyaç duydukları her türlü belgeyi (öğrenci çalışmaları, raporlar, tutanaklar vb.) sanal ortamda bir düzen içinde uzaktan erişime açacağı bir Sanal Belge Odası oluşturması gerekir. Ziyaret Takımı’nın, bu belgeleri önden incelemesi, ziyaret süresince görüşmelere yoğunlaşması gerekir.

Takım üyeleri belge incelemesi sırasında gerek duydukları bazı ek belgeler isteyebilir. Kurum yetkililerinden bu belgelerin Sanal Kurum Ziyareti öncesi belirtilen tarihte Sanal Belge Odası’na yerleştirmeleri istenir. 


4. ZİYARET SIRASINDAKI ETKİNLİKLER 

4.1. Belge Erişimi

Ziyaret Takımı, erişim yetkileri dahilinde, ilgili sanal belge odalarında yer alan belgeleri çevrimiçi okuyabilmeli ve dilerlerse bilgisayarlarına indirebilmelidir. Ziyaret Takımı, Sanal Kurum Ziyareti sırasında yaptıkları görüşmelerden sonra da bazı ek belgeler isteyebilir. Kurum yetkililerinden bu belgelerin Sanal Kurum Ziyareti’ni izleyen gün içinde ilgili Sanal Belge Odası’na yerleştirmesi istenir. 

4.2. Görüşmeler

Değerlendirme süreci kapsamında, özellikle Sanal Kurum Ziyareti sırasında Ziyaret Takımı ve Kurum temsilcileri arasında yapılacak görüşmelerin video konferans yolu ile gerçekleştirilmesi önerilir. Değerlendirme süreci içinde Ziyaret Takımı Başkanı, Üyeleri, Gözlemcileri ve Öğrenci Gözlemcilerinin birbirlerinden bağımsız ve eş zamanlı görüşmeler yürütecekleri göz önüne alınarak planlama yapılmalıdır. Video konferans görüşmelerinde kesinlikle kayıt yapılmayacaktır. 

4.3. Ziyaret Takımı Toplantıları 

Ziyaret Takımı toplantıları sanal ortamda, video konferans yolu ile gerçekleştirilir. 

4.4. Ziyaret Etkinlikleri

Tipik etkinlikler (sanal ortamda gerçekleştirilecektir):

a.                   Ziyaret Takımı Oryantasyonu: Ziyaret Takımı zorunlu bir oryantasyon çalışması yapar. Bu çalışmada Ziyaret Takımı Başkanı, Takımına görevleri, MiAK-MAK Akreditasyon Koşulları ve Süreçleri hakkında hatırlatmalarda bulunur; ziyaretin süreçleri hep birlikte gözden geçirilerek kesinleştirilir.

b)            Özdeğerlendirme Raporu’nun Gözden Geçirilmesi: Ziyaret Takımı, ziyaret öncesinde inceleyerek hazırladıkları Önrapor’da vurgulanan tespitler ve sorunlar çerçevesinde Özdeğerlendirme Raporu’nu birlikte kısaca inceler ve tartışır.  

c)            Bölüm Başkanı ile Toplantı: Bu toplantı Özdeğerlendirme Raporu’ndan kaynaklanan stratejik plana, özdeğerlendirme süreçlerine ve önceki ziyaretten sonra geçen sürede oluşan gelişmelere yönelik sorunların tartışılmasına dayanır. Bu toplantıda aynı zamanda Ziyaret Takımı’nın olası ziyaret programında değişiklik önerileri, Takımın gereksinim duyduğu ek belge istekleri de görüşülür. Varsa, Program Yürütücüsünün de bu toplantıya katılması beklenir.  

d)            Fakülte Dekanı, Kurum Yöneticisi, Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları, Öğrenciler ile Tanışma Toplantıları: Ayrı ayrı yapılan bu toplantılarda Program’ın güçlü yönlerinin veya ziyaret sırasında saptanması olası, dikkate alınması gereken konular tartışılması hedeflenir. Öğretim elemanları ile yapılan toplantı, yardımcı birimler de dahil olmak üzere, her birimden öğretim elemanlarına açık olmalıdır. Bütün toplantılar karşılıklı görüşme şeklinde yapılır, önceden hazırlanan sunuşlar yapılmaz.

e)            Laboratuvarların İncelenmesi: Laboratuvarların incelenmesi, Kurum tarafından hazırlanıp ziyaret öncesinden Ziyaret Takımına Sanal Belge Odası’nda iletilmiş olan yazılı ve görsel belgeler üzerinden yapılır. Kurum temsilcileri, ilgili laboratuvar dersinde öğrencilerin yaptıkları deneyler, kullandıkları ekipman ve yazılımlar hakkında ayrıntılar içeren bir raporu ve bu raporun eşliğinde gerekli görselleri ve mümkünse öğrencilerin laboratuvar çalışmalarını gösteren video sunumlarını hazırlayıp bunları Sanal Kurum Ziyareti öncesinde Ziyaret Takımı’na elektronik ortamda iletir. Söz konusu görsellerin ve video görüntülerinin mümkün olan en güncel tarihli olması gerekir. Ziyaret Takımı gerek görürse, Sanal Kurum Ziyareti sırasında çevrimiçi laboratuvar ziyaretleri de talep edebilir. Pandemi vb. kısıtlar nedeni ile, öğrencilerin normal laboratuvar çalışması yapamaması durumlarında, bu yapılmayan laboratuvar çalışmalarının nasıl telafi edildiği, bu çalışmalar kapsamında kazandırılması beklenen program çıktılarını kazandırmak için yapılan alternatif uygulamalar konusunda Kurum’un Ziyaret Takımına bilgi vermesi gerekir.

f)             Dersler ve Stüdyoların Sanal Ortamda İşleyişinin İncelenmesi: Uzaktan eğitimde kullanılan altyapının, varsa yazılım ve ders modelinin, sanal dersliklerin incelenmesi, Kurum tarafından hazırlanıp ziyaret öncesinde Ziyaret Takımı’na Sanal Belge Odası’nda iletilmiş olan yazılı ve görsel belgeler üzerinden yapılır. Ziyaret Takımı gerek görürse, Sanal Kurum Ziyareti sırasında çevrimiçi altyapı ziyaretleri de talep edebilir.

g)            Diğer Altyapının İncelenmesi: Derslikler, öğrenci çalışma alanları, sosyal alanlar gibi altyapının incelenmesi Kurum tarafından hazırlanıp ziyaret öncesinde Ziyaret Takımına Sanal Belge Odası’nda iletilmiş olan yazılı ve görsel belgeler üzerinden yapılır. Kurumun altyapı ile ilgili olarak gönderdiği görsel materyalin altyapının mevcut halini gösterecek nitelikte olması gerekir. Ziyaret Takımı gerek görürse, Sanal Kurum Ziyareti sırasında çevrimiçi altyapı ziyaretleri de talep edebilir. 

h)            Kütüphanenin İncelenmesi: Kütüphane olanaklarının incelenmesi, Kurum tarafından hazırlanıp ziyaret öncesinden Ziyaret Takımı’na Sanal Belge Odası’nda iletilmiş olan yazılı ve görsel belgeler üzerinden ve Sanal Kurum Ziyareti sırasında kütüphane sorumlusu ile yapılacak video konferans görüşmesi üzerinden yapılır. Sanal Kurum Ziyareti programının yoğunluğuna göre, kütüphane sorumlusu ile yapılacak video-konferans görüşmesi Sanal Kurum Ziyareti’nin bir gün öncesinden de yapılabilir. Kütüphanede yer alan ve değerlendirilen programlarla ilgili koleksiyonların kataloglarına Ziyaret Takımının uzaktan erişimine imkan verecek bağlantı bilgileri ve gerekli kılavuz belgeler Sanal Kurum Ziyareti’nden önce kurum tarafından Ziyaret Takımına elektronik ortamda iletilmelidir. 

i)             Personel ile Görüşme: Kurum’un Program’a hizmet veren idari personel, atölye çalışanı, kütüphaneci (varsa mimarlık kütüphanecisi ve görsel medya sorumlusu), kariyer planlamacısı, danışman, sekreter vb. personeli ile çevrimiçi görüşmeler yapılır. Bu görüşmelere yöneticiler katılmaz.

j)             Öğrenci Temsilcileri ile Toplantı: Resmi olmayan çevrimiçi yapılan bir küçük grup toplantısıdır. Sadece öğrencilerin temsilcileri katılır. Ziyaret Takımı Öğrenci MiAK Gözlemcisi’nin bu görüşmede aktif görev üstlenmesi ve katkısı beklenir.

k)            Mezunlar ve Yerel Mimarlar ile Görüşme: Bu toplantı çevrimiçi sosyal bir etkinlik olarak gerçekleşir. Toplantıya eski ve yeni mezunlar, yerel mimarlar, Mimarlar Odası temsilcileri katılır. 

l)             Öğrenci ve Öğretim Elemanları Sergilerinin İncelemesi: Ziyaret Takımı bireysel olarak veya birlikte öğrenci ve öğretim üyeleri çevrimiçi sergilerini incelerler.

m)          Stüdyolar, Dersler ve Seminerler Hakkında Gözlemler: Ziyaret Takımı dersleri ve stüdyolara dair belgeleri paylaşarak incelerler. Gerekirse program dışı yapılan stüdyolara da çevrimiçi katılırlar. 

n)            Genel Dersler, Seçme Dersler ve İlgili Programların İncelenmesi: Genel derslerin, önkoşullu derslerin, yandal derslerinin, uzmanlık derslerinin, Program’a destek veren diğer Program derslerinin ve Çift Anadal Programlarının incelenmesi bu kapsamda yer alır.  

o)            Program Kayıtları ve Kredi Transferleri Konusunda Değerlendirme: Takım Başkanı Program Yürütücüsü’nden isim kısmı kapatılmış olarak öğrenci kayıtları hakkında belgeler isteyebilir. 

p)            Ziyaret Takımı Günsonu Toplantıları: Ziyaret Takımı, ziyaret süresince her akşam çevrimiçi görüşmelerde bir araya gelerek gün içindeki çalışmaları değerlendirir, ek bilgi gereksinimlerini belirler ve ertesi günün programını gözden geçirir.  

r)             Ziyaret Takımı Sonuç Raporu Taslağı ve Akreditasyon Türü Önerisi: Ziyaret Takımı, ziyaretin çevrimiçi son akşam toplantısında, Program’ın MiAK-MAK Akreditasyon Koşulları’nı hangi ölçüde karşıladığını tartışarak değerlendirir. MiAK-MAK Akreditasyon Süreçleri’nde yer alan ve Program’ın koşullarına uygun olduğu düşünülen akreditasyon türü ve Ziyaret Takımı Sonuç Raporu taslağı konusunda uzlaşı sağlanmaya çalışılır. Taslak Sonuç Raporu’nun düzeltilmesi ve son haline getirilmesi Ziyaret Takımı Başkanı’nın görevidir. Gözlemciler rapor taslağı hazırlıklarına katkıda bulunup görüş belirtebilir, ancak akreditasyon türü önerisi kararına katılamazlar ve raporda imzaları bulunmaz.

s)             Kurum Yöneticisi, Fakülte Dekanı, Bölüm Başkanı, Program Yürütücüsü, Öğretim Elemanları ve Öğrenciler ile Veda Toplantısı: Veda toplantısı, Program ve Kurum yönetimiyle ve Öğretim elemanları ve öğrencilerin geniş katılımıyla çevrimiçi yapılır. Bu toplantıda Ziyaret Takımı Başkanı Program hakkında Sonuç Raporu’nda yer alacak tespit ve değerlendirmelere ilişkin özet bilgiler verir. Ziyaret Takımı Başkanı, Takım’ın akreditasyon türü önerisi kararını açıklamaz. Soru ve yorumlar bu toplantıda gündeme getirilmez. Ziyaret Takımı Üyeleri ve Gözlemciler’in ziyaret ve Program hakkındaki kişisel görüşleri ile toplantı bitirilir. Gerek görülürse Üniversite’nin Rektörü ile ayrıca özel bir toplantı düzenlenebilir.


5. ZİYARET SONRASI ETKİNLİKLER

5.1. Program Tarafından Sürecin Değerlendirilmesi  

Değerlendirme tamamlandıktan sonra, Program’dan kurum ziyareti süreci ve Ziyaret Takımı’nın yaklaşımları hakkında yazılı bir değerlendirme istenir. Değerlendirme, MiAK-MAK Akreditasyon Koşulları ve Süreçleri’ne yönelik öneri ve eleştirileri de kapsayabilir. (Bkz. EK D: Programca Akreditasyon Sürecinin Değerlendirilmesi)

5.2. Ziyaret Takımı Sonuç Raporu’nun Hazırlanması 

5.2.1.     MiAK-MAK akreditasyon kararını vermek için Ziyaret Takım Sonuç Raporu gereklidir. Bu rapor, Program’ın Kurum içinde güç kazanması ve durumunun iyileştirilmesi, mevcut/gelecekteki öğrencilerin bilgilendirilmesi amacıyla da kullanılabilir.  

5.2.2.     Ziyaret Takım Sonuç Raporu, Program’ın öğrenci performansına göre belirlenen eğitim niteliğinin ve eğitim ortamının değerlendirilmesini kapsar. Özdeğerlendirme Raporu’nun içerdiği bilgiler, Ziyaret Takımı’nın gözlemleri doğrultusunda, aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak irdelenir: 

a)            Programın MiAK-MAK Akreditasyon Koşulları’yla ilgili önemli görülen nitelikleri.

b)            Programın MiAK-MAK Akreditasyon Koşulları konusundaki sorunları. 

c)            Ziyaret Takımı’nın Programın gelecekteki performansı konusundaki endişeleri. 

d)            Ziyaret Takımı’nın gelecek akreditasyon ziyaretleri için önerileri.

5.2.3.     Ziyaret Takımı Başkanı, Takım Üyeleri tarafından kabul edilen Ziyaret Takımı Sonuç Raporu taslağını Gözlemcilerin de bilgisi dahilinde MiAK-MAK’a ziyaret bitiminde itibaren 30 takvim günü içinde gönderir.

5.2.4.     Ziyaret Takımı Başkanı Ziyaret Takımı Sonuç Raporu’nun son taslağını zamanında MiAK-MAK’a veremezse, MiAK-MAK, Raporun tamamlatılmasını sağlar.

5.3. Ziyaret Takımı Sonuç Raporu’nun İncelenmesi ve Maddi Hata Sorgusu 

5.3.1.     MiAK-MAK, Ziyaret Takımı Başkanı ile işbirliği içinde Ziyaret Takımı Sonuç Raporu’nda gerekli gördüğü düzeltmeleri yapar. 

5.3.2.     MiAK-MAK, akreditasyon süresi ile ilgili değerlendirmeyi içermeyen taslak Ziyaret Takımı Sonuç Raporu’nu, varsa maddi hata düzeltme önerilerini almak üzere Program’a gönderir. 

5.3.3.     Maddi hata düzeltmelerini MiAK-MAK’a göndermek için Program’a 10 gün süre verilir. 

5.3.4.     Son taslakta Programca önerilen düzeltmelere Ziyaret Takımı’nın itirazı halinde Program, Akreditasyon kararının verileceği MiAK-MAK toplantısında görüşülmesi isteğiyle bir yanıt yazabilir. Bu yanıt MiAK-MAK tarafından gerekli görülürse Ziyaret Takımı’na da iletebilir.

5.3.5.     Söz edilenler dışındaki hiçbir yazışma ve görüşme Ziyaret Takımı Sonuç Raporu’nun oluşumunu etkilemez.