Giriş Anahtarı :

MİMARLIK AKREDİTASYON KURULU  (MİAK)

MİAK Akreditasyon Süreçleri - 2015
(Mimarlık Lisans Programları İçin)

İçindekiler

1. Önsöz
                                                                                                                                         
2. Akreditasyon Başvurusu
2.1.      Başvuru Koşulları
2.2.      Niyet Mektubu
2.3.      Niyet Mektubuna MiAK Yanıtı
                                                                                               
3. Ziyaret Öncesi
3.1.     Özdeğerlendirme Raporu’nun Hazırlanması
3.2.     Ziyaret Takımı’nın Oluşturulması ve Çıkar Çatışması Sorgusu
3.3.     Özdeğerlendirme Raporu’nun İncelenmesi ve Ziyaret Takımı Önraporu Hazırlanması                                           
                                                                                             
4. Kurum Ziyareti Hazırlıkları                                                                                                                  
4.1      Kurum Ziyaret Takvimi ve Programı'nın Oluşturulması                                          
4.2      Ziyaret Organizasyonu ve Giderleri
4.3      Ziyaret Takımı Çalışma Odasının Hazırlanması

5.  Kurum Ziyareti                                                                                                                    
5.1      Ziyaretin Amacı                                                              
5.2      Tipik Ziyaret Programı Etkinlikleri                                                                                      

                                                                                                     
6.  Kurum Ziyareti Sonrası                                                                                                                    
6.1      Programca Akreditasyon Sürecinin Değerlendirilmesinbsp;                                                                                
6.2      Ziyaret Takımı Sonuç Raporu'nun Hazırlanması
6.3      Ziyaret Takımı Sonuç Raporu'nun İncelenmesi ve Maddi Hata Sorgusu  

7.        Akreditasyon Kararı ve Türleri                                                                                                                
7.1      Altı Yıl Süre
7.2      Koşullu Altı Yıl Süre                                          
7.3      Üç Yıl Süre
7.4.     İki Yıl Gözetimli Süre
7.5.     Akreditasyonun Sonlandırılması                                                                         

8.        Akreditasyon Sürecinde İtirazlar ve Tekrar Değerlendirme                                                    
8.1      Program Hakkındaki İtirazlar                                                                                           
8.2      Program'ın Akreditasyon Kararına İtirazı
8.3      Tekrar Değerlendirme                                                                                        

9.        Akreditasyon Sürecinin Sürekliliği – Yıllık Raporlar

10.      Akreditasyon Sürecinden Ayrılma

11.      İletişim Kuralları
11.1.   Program - Ziyaret Takımı - MiAK Arasındaki İletişim
11.2.   Gizlilik İlkesi
11.3.   Akreditasyon Çıktılarının Arşivlenmesi ve Kamuya Duyurulması  

                                                                                                                                                                                              

EKLER

A    MiAK Takvimi ve Akreditasyon Süreci
B    Tipik Kurum Ziyareti Programı                                                                                                      
C    Yıllık Rapor İstatistik Çizelgesi                                                                                                          
D    Programca Sürecin Değerlendirilmesi                                                                                                                

1. ÖNSÖZ
Bu belge, “MiAK Akreditasyon Koşulları” ile birlikte; akredite edilecek mimarlık programının yerine getirmesi istenen gereklilikleri, Ziyaret Takımı ve Program Yürütücüleri tarafından uyulması ve takip edilmesi gereken minimum koşullar ile süreç adımlarını tanımlar. Bu nedenle “MiAK Akreditasyon Koşulları” ve “MiAK Akreditasyon Süreçleri” bir diğerinin kapsamı düşünülerek birlikte değerlendirilmelidir.
Akreditasyon sürecinde rol alan MiAK, Ziyaret Takımı ve Mimarlık Programı; MiAK Yönetmeliği, MiAK Çalışma Esasları ve MiAK Akreditasyon Koşulları’nın yanı sıra MiAK Akreditasyon Süreçleri’nin de güncel halinde tarif edilen adımları ve takvimi bilmekle ve uygulamakla yükümlüdür.
“Süreçler” belgesinde adı geçen organların ve terimlerin oluşumları, tanımları ve açıklamalarına “MiAK Çalışma Esasları”nda yer verilmiştir.
Belgenin “Akreditasyon Türleri” haricindeki tüm başlıkları; ilk kez akreditasyon çalışmasına başvuru, akreditasyonun sürekliliğini sağlama veya yeniden akreditasyon başvurusu olması durumunda farklılıklar göstermez; tümü için geçerli olan süreçleri kapsar.

2. AKREDİTASYON BAŞVURUSU
2.1. Başvuru Koşulları
Akreditasyon alabilmek amacıyla değerlendirilmeyi talep edecek olan Programların aşağıdaki nitelikleri sağlıyor olmalıdır:
•    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınmış ve T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi yerleştirme kapsamına alınmış olması,
•    Mimarlık Lisans ve/veya Lisansüstü Programı olması,
•    Akreditasyon için başvuru ve yazışma dilinin Türkçe veya İngilizce olması,
•    Mevcut veya eşdeğer ders müfredatı ile en az 6 (altı) yıl kesintisiz eğitim vermiş ve en az 60 öğrenci mezun vermiş olması.

2.2. Niyet Mektubu
Program MiAK’a ıslak imzalı ve bağlı bulunduğu Dekanlık onaylı bir “niyet  mektubu” ile başvurusunu gerçekleştirir. Niyet mektubunda Program’a ilişkin aşağıdaki unsurlar açıkça belirtilir:

 • Programın tam adı,
 • Programın bağlı olduğu kurumun ve fakültenin tam adı,
 • Programın dili,
 • Programın mevcut ders müfredatının kaç yıldır sürdürülmekte olduğu,
 • Programın kaç yıldır ve hangi sayıda mezun vermiş olduğu,
 • Programın ve Program adına MiAK ile iletişimi sürdürecek olan “Program Yürütücüsü”nün adı ile iletişim bilgileri.

2.3. Niyet Mektubuna MiAK Yanıtı
“Niyet  mektubu” MiAK tarafından en geç 1 ay içerisinde yanıtlanır.
Program, gerekli başvuru koşullarını sağlıyorsa, başvuru MiAK tarafından olumlu yanıtlanarak akreditasyon süreci başlatılmış olur; sağlamıyorsa olumsuz yanıt verilir. Olumlu veya olumsuz yanıtlar yalnızca başvuru yapılan yıl için geçerlidir. Sonraki yıllarda yeni başvuru yapılabilir.
Niyet mektubu yeterli bilgi içermiyorsa ek bilgi talep edilebilir.

3. ZİYARET ÖNCESİ
3.1. Özdeğerlendirme Raporu’nun Hazırlanması 
3.1.1.   Başvuru tarihinde geçerli olan “MiAK Akreditasyon Koşulları” belgesinde tarif edildiği şekilde Program tarafından hazırlanacak olan Özdeğerlendirme Raporu programın özelliklerini, kurumsal yapısını ve kaynaklarını içerir.
Özdeğerlendirme Raporu Ziyaret Takımı’nın ziyaret hazırlıklarına, ziyaret sırasında değerlendirmeler yapmasına ve önbilgilenme oluşturmasına temel olur. Özdeğerlendirme Raporu’nun akreditasyon sürecinde oynadığı önemli rol nedeniyle, bu raporun taslağının hazırlanmasına tüm öğretim elemanları, öğrenciler, akademik, mesleki ve kurumsal temsilciler katkıda bulunur.
3.1.2.   Program tarafından, Özdeğerlendirme Raporu’nun en az 7 (yedi) kopyasının başvurulan yılın MiAK Takviminde belirtilen tarihe kadar MiAK posta adresine iletilmesi gerekir. Raporun geçerli mazeret olmadan zamanında teslim edilmemesi akreditasyon sürecinin sonlanmasına neden olur.
3.1.3.   Program Yürütücüsü’nün, MiAK tarafından başvurusu kabul edilmiş Mimarlık Programları için düzenlenen “Özdeğerlendirme Raporu Hazırlık Çalıştayları”na katılması beklenir.

3.2. Ziyaret Takımı’nın Oluşturulması ve Çıkar Çatışması Sorgusu
3.2.1.   “MiAK Çalışma Esasları”nda belirtilen koşullarda çerçevesinde MiAK tarafından Ziyaret Takımı oluşturulur. Ziyaret Takımı, MiAK’ın belirlediği Başkan ve en az 2 (iki) Üyeden oluşur.
Ziyaret sırasında birden fazla program değerlendirilecekse Ziyaret Takımlarının sayısı MiAK tarafından artırılabilir.
3.2.2.   MiAK en az bir veya biri öğrenci olmak üzere 2 (iki) MiAK Gözlemcisi görevlendirir.
Program ise bir Kurum Gözlemcisi önerisinde bulunur.
3.2.3.   Ziyaret Takımı Üye ve Gözlemcileri Özdeğerlendirme Raporu teslim tarihinden önce Program’a bildirilir ve çıkar çatışması sorgulaması yapması istenir.
Program, Ziyaret Takımı Üyeleri ve MiAK Gözlemcilerine ancak çıkar çatışması gerekçesi ile karşı çıkabilir.
Önerilen Kurum Gözlemcisi için MiAK tarafından Ziyaret Takımı Başkanı’nın onayı alınır.

3.3. Özdeğerlendirme Raporu’nun İncelenmesi ve Ziyaret Takımı Önraporu’nun Hazırlanması 
3.3.1.   Ziyaret Takımı Başkanı, Ziyaret Takımı Üyeleri ve Gözlemciler Özdeğerlendirme Raporu’nu ve eklerini bilgi eksikliği ve ifade açıklığı bakımından inceler.
3.3.2.   Ziyaret Takımı Başkanı MiAK’a ıslak imzalı bir Ziyaret Takımı Önraporu hazırlayarak aşağıdaki önerilerden birini sunar:   
a)    Özdeğerlendirme Raporu’nun kabul edilmesi, Kurum Ziyaret Takvimi’nin düzenlenmesi;      
b)    Özdeğerlendirme Raporu’nun kabul edilmesi, Kurum Ziyaret Takvimi’nin düzenlenmesi, ancak ziyarete kadar tamamlanmak üzere Program’dan ek bilgi istenmesi;
c)    Özdeğerlendirme Raporu’nun eksik bulunması durumunda MiAK’a iletilmek üzere ek bilgi istenmesi, gelen ek bilgi yeterli bulunursa Kurum Ziyaret Takvimi’nin oluşturulması; 
d)    Özdeğerlendirme Raporu yetersiz ve/veya kabul edilmez ise, Program’dan başvuru yılının Aralık sonuna kadar yeni Özdeğerlendirme Raporu hazırlanması veya Rapor’daki eksikliklerin tamamlanması istenir. Yeni hazırlanan Özdeğerlendirme Raporu yeterli bulunursa Kurum Ziyaret Takvimi oluşturulur.
Takım Başkanı Özdeğerlendirme Raporu’nu reddetme gerekçelerini yazılı olarak MiAK’a verir. MiAK’ın kararı Ziyaret Takımı Başkanı’nın gerekçelerine dayandırılarak verilir.
Program, başvuru yılının Aralık sonuna kadar Özdeğerlendirme Raporu’nu tekrar hazırlayıp göndermezse, MiAK Program’a akreditasyon sürecinin sonlandırıldığını belirten yazılı açıklama gönderir.

4. KURUM ZİYARETİ HAZIRLIKLARI 
4.1. Kurum Ziyaret Takvimi ve Programının Oluşturulması                         
4.1.1.   Kurum ziyareti, ziyaret yılının Mart-Nisan-Mayıs aylarında yapılır.
4.1.2.   Ziyaretten en geç 6 (altı) hafta önce Program Yürütücüsü Ziyaret Takvimi’ni belirler ve bu konuda son kararı verecek olan Ziyaret Takımı Başkanı’nın onayına sunar. Ziyaret Takımı Başkanı Ziyaret Takvimi’ni Ziyaret Takımı Üyelerinin ve Gözlemcilerin teyidini alarak kesinleştirir ve MiAK’a iletir.
4.1.3.   Program Yürütücüsü, Ziyaret Takımı Başkanı ile birlikte çalışarak ziyaret etkinliklerinin sırasını ve zamanlamasını gösteren Ziyaret Programı’nı belirler ve ziyaretten en geç 2 (iki) hafta önce MiAK’a iletir. (Bkz. EK B: Tipik Kurum Ziyareti Programı)

4.2.  Ziyaret Organizasyonu ve Giderleri
4.2.1.   Ziyaret edilen kurum; Ziyaret Takımı’nın ziyaret kapsamındaki yol, yemek, konaklama vb. tüm zorunlu gereksinimlerini organize eder ve giderlerini karşılar.
Kurum adına iletişim Program Yürütücüsü tarafından sağlanır. Program Yürütücüsü Ziyaret Takımı Üyelerine konaklama yeri ve şekli hakkındaki bilgiyi ziyaretten en geç 2 (iki) hafta önce iletmelidir.
Program Yürütücüsü ziyaret organizasyonunu hızlı ve sağlıklı yapabilmek amacıyla MiAK aracılığı olmadan Ziyaret Takımı ile doğrudan iletişim kurabilir, ancak MiAK’ı bilgilendirir.
Ziyaret süreci öncesinde Ziyaret Takımı’nın kendi arasında toplantı düzenlemek istemesi halinde Program MiAK tarafından bilgilendirilir ve toplantı giderleri Program tarafından karşılanır.
Ziyaret Takımı Üyeleri’nin belgelendirdikleri zorunlu harcamalar Program tarafından karşılanır.
Ziyaret süreci boyunca hediye, gezi, eğlence vb. program dışı etkinliklerden kaçınılır.

4.3. Ziyaret Takımı Çalışma Odasının Hazırlanması 
4.3.1.   Güvenli, sessiz ve Ziyaret Takımı Üyeleri’nin kolayca ulaşabileceği bir oda Ziyaret Takımı çalışma odası olarak düzenlenir. Ziyaretten önce Program Yürütücüsü ve Ziyaret Takımı Başkanı çalışma odasının içeriği, donanımı ve düzeni konusunda görüşürler.
Ziyaret Takımı çalışma odası bir toplantı masası ve tüm takım elemanlarına yetecek kadar oturma elemanı içerir. Ziyaret Takımı çalışma odasında bir telefon, bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, bir adet data projektör, yeterli miktarda elektrik bağlantı noktası bulunur.
Ziyaret Takımı için konaklanan tesiste istendiğinde çalışma mekanı temin edilir.
4.3.2.     Ziyaret Takımı inceleme alanları aşağıdakileri kapsar:
a)  Öğrenci Stüdyo Çalışmaları Sergisi: Stüdyo çalışmalarını temsil eden; farklı öğretim üyelerinin yürüttüğü projeler, öğrencilere verilen bilgi, belge ve kaynaklarla birlikte sunulur. Sergide en düşük, orta ve en yüksek notlu olan projelerden örnekler yer alır. Son ürünlerin yanı sıra tüm proje süreci çalışmalarının da bu sunumu desteklemesi beklenir.
Ziyaret Takımı Üyelerinin dersler ve stüdyolar arasındaki ilişkiyi kurabilmesi için ders ve stüdyo çalışmalarının bir arada sergilenmesi beklenir.
b) Ders Dosyaları ve Öğrenci Çalışmaları: Öğrenci çalışmaları derslerin ders planında yer aldığı sıralama ile dosyalanır. Her zorunlu ve seçme ders için bir ders dosyası bulunur. Ders dosyası, dersin mezuna kazandırmayı hedeflediği bilgi/becerileri gösteren belgeyi, ders içeriği, haftalık ders kapsamı, etkinlikler ve ödevleri, kaynakçayı, kısa sınav, sınav ve bunlara ilişkin öğrenci çalışması örneklerini kapsar. Ders dosyalarında bir sınırda geçer örnek ve bir de en yüksek notu alan örnek bulunur.
c)  Öğretim Elemanları Çalışmalarının Sergilenmesi: Program’ın kalitesinin ve gelişme potansiyelinin değerlendirilmesi için Öğretim Elemanlarının çalışmalarından oluşan bir sergi düzenlenir. Bu sergi öğretim elemanlarınca gerçekleştirilen yayın, uygulama, araştırma, burs, yaratıcı etkinlikleri kapsar. Devam eden akreditasyon sürecinde, son ziyaretten bu yana gerçekleştirilen dönemdeki çalışmalar sergilenir. Öğretim elemanının unvanı ve statüsü (tam zamanlı, yarı zamanlı, ders saati ücretli vb.) ile farklı programlar ve yerleşkeler belirtilir. Sergide proje, araştırma ve tüm çalışmaların kısa özetleri ile öğretim elemanının katkılarına yer verilir.
d) Öğretim Üyelerinin Fotoğraflı Özgeçmişleri: Öğretim üyelerinin fotoğraflı özgeçmişlerinden oluşan bir albüm Ziyaret Takımı çalışma odasında yer alır.
e)  Kurum Ziyaret Programı ve Ziyaret Takımı Üyeleri’nin Özgeçmişleri: Ziyaret Programı ve Ziyaret Takımı Üyeleri’nin özgeçmişlerinin Ziyaret Takım çalışma odasının dışarıdan görülebilir bir yerine asılması tercih edilir.
f)  Matris: Özdeğerlendirme Raporu’nda yer alan “Bilgi, Beceriler ve Yetkinlikler / Dersler” matrisinin büyük bir kopyası Ziyaret Takımı çalışma odasında asılı olarak bulundurulur.
             
5. KURUM ZİYARETİ
5.1. Ziyaretin Amacı
Kurum ziyareti, Ziyaret Takımı’nın Özdeğerlendirme Raporu’nu yerinde incelemesini ve Program hakkında yazılı olarak ifade edilemeyen bilgilerin elde edilmesini sağlar. Kurum ziyareti, programın öğrenciler, kurum, meslek alanı ve toplum için tanımlanabilir potansiyelinin doğru olarak ortaya çıkarılmasını hedefler.
Ziyaret Takımı Üyeleri Program’ın kurum içindeki rolünü, öğrenci ve öğretim üyesi çalışması sergilerini inceler, görüşmeler yapar, Özdeğerlendirme Raporu’nda yer almayan diğer mekânsal ve donanıma ilişkin bilgileri toplar ve inceler. Ziyaret Takımı Başkanı Öğretim üyeleri veya öğrencilerin isteği üzerine dinleyicisiz toplantılar düzenleyebilir.

5.2. Tipik Ziyaret Programı Etkinlikleri (bazı durumlarda birleştirilebilir):
a)  Takım Oryantasyonu: Ziyaret Takımı zorunlu bir oryantasyon çalışması yapar. Bu çalışmada Ziyaret Takımı Başkanı, takımına görevleri, MiAK Akreditasyon Koşulları ve Süreçleri hakkında hatırlatmalarda bulunur; ziyaretin süreçleri hep birlikte gözden geçirilerek kesinleştirilir.
b) Özdeğerlendirme Raporu’nun Gözden Geçirilmesi: Ziyaret Takımı, ziyaret öncesinde inceleyerek hazırladıkları Önrapor’da vurgulanan tespitler ve sorunlar çerçevesinde Özdeğerlendirme Raporu’nu birlikte kısaca inceler ve tartışır.  
c)  Bölüm Başkanı ve Program Yürütücüsü ile Toplantı: Bu toplantı Özdeğerlendirme Raporu’ndan kaynaklanan stratejik plana, özdeğerlendirme süreçlerine ve önceki ziyaretten sonra geçen sürede oluşan gelişmelere yönelik sorunların tartışılmasına dayanır. Bu toplantıda aynı zamanda Ziyaret Takımı’nın olası ziyaret programında değişiklik önerileri, takımın gereksinim duyduğu ek belge istekleri de görüşülür.
d) Fakülte Dekanı, Kurum Yöneticisi, Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları, Öğrenciler ile Tanışma Toplantıları: Ayrı ayrı yapılan bu toplantılarda Program’ın güçlü yönlerinin veya ziyaret sırasında saptanması olası, dikkate alınması gereken konular tartışılması hedeflenir. Öğretim elemanları ile yapılan toplantı, yardımcı birimler de dahil olmak üzere, her birimden öğretim elemanlarına açık olmalıdır.  Bütün toplantılar karşılıklı görüşme şeklinde yapılır, önceden hazırlanan sunuşlar yapılmaz.  
e)  Yerleşke Turu ve Fiziksel Olanakların İncelenmesi: Kurum, Program’ın içinde bulunduğu yerleşkeyi tanıtmak ve kullandığı fiziksel olanakları yerinde açıklamak amacıyla bir tur düzenler. Bu tur sırasında stüdyolar, derslikler, laboratuvarlar, kütüphaneler, atölyeler, görsel/işitsel merkezler incelenir. 
f)  Personel ile Görüşme: Kurum’un Program’a hizmet veden idari personel, atölye çalışanı, kütüphaneci (varsa mimarlık kütüphanecisi ve görsel medya sorumlusu), kariyer planlamacısı, danışman, sekreter vb. personeli ile görüşmeler yapılır.  Yerleşke turu esnasında da yapılabilecek bu görüşmelere yöneticiler katılmaz.
g) Öğrenci Temsilcileri ile Toplantı: Resmi olmayan küçük grup toplantısıdır. Sadece  öğrencilerin temsilcileri katılır.  
h) Mezunlar ve Yerel Mimarlar ile Görüşme: Bu toplantı sosyal bir etkinlik olarak gerçekleşir. Toplantıya eski ve yeni mezunlar, yerel mimarlar, Mimarlar Odası temsilcileri katılır.
i)   Öğrenci ve Öğretim Elemanları Sergilerinin İncelemesi: Ziyaret Takımı Üyeleri bireysel olarak veya birlikte öğrenci ve öğretim üyeleri sergilerini incelerler.
j)   Stüdyolar, Dersler ve Seminerler Hakkında Gözlemler: Ziyaret Takımı Üyeleri dersleri ve stüdyoları paylaşarak incelerler. Gerekirse program dışı yapılan stüdyolara da katılırlar. 
k)  Genel Dersler, Seçme Dersler ve İlgili Programların İncelenmesi: Genel derslerin, önkoşullu derslerin, yandal derslerinin, uzmanlık derslerinin, Program’a destek veren diğer Program derslerinin ve Çift Anadal Programlarının incelenmesi bu kapsamda yer alır.  
l)   Program Kayıtları ve Kredi Transferleri Konusunda Değerlendirme: Takım Başkanı Program Yürütücüsünden isim kısmı kapatılmış olarak öğrenci kayıtları hakkında belgeler isteyebilir.
m)       Ziyaret Takımı Günsonu Toplantıları: Ziyaret Takımı, ziyaret süresince her akşam bir araya gelerek gün içindeki çalışmaları değerlendirir, ek bilgi gereksinimlerini belirler ve ertesi günün programını gözden geçirir.  
n) Ziyaret Takımı Sonuç Raporu Taslağı ve Akreditasyon Türü Önerisi:  Ziyaret Takımı, ziyaretin son akşam toplantısında, Program’ın MiAK Akreditasyon Koşulları’nı hangi ölçüde karşıladığını tartışarak değerlendirir. MiAK Akreditasyon Süreçleri’nde yer alan ve Program’ın koşullarına uygun olduğu düşünülen akreditasyon türü ve Ziyaret Takımı Sonuç Raporu taslağı konusunda uzlaşı sağlanmaya çalışılır. Taslak Sonuç Raporu’nun düzeltilmesi ve son haline getirilmesi konusunda Takım Başkanı’nın görevidir. Gözlemciler rapor taslağı hazırlıklarına katkıda bulunup görüş belirtebilir, ancak akreditasyon türü önerisi kararına katılamazlar ve raporda imzaları bulunmaz.
o) Kurum Yöneticisi, Fakülte Dekanı, Bölüm Başkanı, Program Yürütücüsü, Öğretim Elemanları ve Öğrenciler ile Veda Toplantısı: Veda toplantısı, Program ve Kurum yönetimiyle ve Öğretim elemanları ve öğrencilerin geniş katılımıyla yapılır. Bu toplantıda Ziyaret Takımı Başkanı Program hakkında Sonuç Raporu’nda yer alacak tespit ve değerlendirmelere ilişkin özet bilgiler verir. Ziyaret Takımı Başkanı, Takım’ın akreditasyon türü önerisi kararını açıklamaz. Soru ve yorumlar bu toplatıda gündeme getirilmez. Ziyaret Takımı Üyeleri ve Gözlemciler’in ziyaret ve Program hakkındaki kişisel görüşleri ile toplantı bitirilir. Gerek görülürse Üniversite’nin Rektörü ile ayrıca özel bir toplantı düzenlenebilir.

6. KURUM ZİYARETİ SONRASI
6.1. Programca Sürecin Değerlendirilmesi 
Ziyaretten hemen sonra, Program’dan kurum ziyareti süreci ve Ziyaret Takımı’nın yaklaşımları hakkında yazılı bir değerlendirme istenir. Değerlendirme, MiAK Akreditasyon Koşulları ve Süreçleri’ne yönelik öneri ve eleştirileri de kapsayabilir. (Bkz. EK D: Programca Akreditasyon Sürecinin Değerlendirilmesi)
6.2. Ziyaret Takımı Sonuç Raporu’nun Hazırlanması 
6.2.1.   MiAK akreditasyon kararını vermek için Ziyaret Takım Sonuç Raporu gereklidir.
            Bu rapor, Program’ın kurum içinde güç kazanması ve durumunun iyileştirilmesi, mevcut/gelecekteki öğrencilerin bilgilendirilmesi amacıyla da kullanılabilir. 
6.2.2.   Ziyaret Takım Sonuç Raporu, Program’ın öğrenci performansına göre belirlenen eğitim niteliğinin ve eğitim ortamının değerlendirilmesini kapsar. Özdeğerlendirme Raporu’nun içerdiği bilgiler, Ziyaret Takımı’nın gözlemleri doğrultusunda, aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak irdelenir: 
a)  Programın MiAK Akreditasyon Koşulları’yla ilgili önemli görülen nitelikleri.
b) Programın MiAK Akreditasyon Koşulları konusundaki sorunları.
c)  Ziyaret Takımı’nın Programın gelecekteki performansı konusundaki endişeleri.
d) Ziyaret Takımı’nın gelecek akreditasyon ziyaretleri için önerileri.
6.2.3.   Ziyaret Takımı Başkanı, Takım Üyeleri tarafından kabul edilen Ziyaret Takımı Sonuç Raporu taslağını MiAK’a ziyaret bitiminde itibaren 30 takvim günü içinde gönderir.
6.2.4.   Ziyaret Takımı Başkanı Ziyaret Takımı Sonuç Raporu’nun son taslağını zamanında MiAK’a veremezse, MiAK, Raporun tamamlatılmasını sağlar.
6.3. Ziyaret Takımı Sonuç Raporu’nun İncelenmesi ve Maddi Hata Sorgusu 
a)  MiAK, Ziyaret Takımı Başkanı ile işbirliği içinde Ziyaret Takımı Sonuç Raporu’nda gerekli gördüğü düzeltmeleri yapar.
b) MiAK, akreditasyon süresi ile ilgili değerlendirmeyi içermeyen taslak Ziyaret Takımı Sonuç Raporu’nu, varsa maddi hata düzeltme önerilerini almak üzere Program’a gönderir.
c)  Maddi hata düzeltmelerini MiAK’a göndermek için Program’a 10 gün süre verilir.
d) Son taslakta Programca önerilen düzeltmelere Ziyaret Takımı’nın itirazı halinde Program, Akreditasyon kararının verileceği MiAK toplantısında görüşülmesi isteğiyle bir yanıt yazabilir. Bu yanıt MiAK tarafından gerekli görülürse Ziyaret Takımı’na da iletebilir. 
e)  Söz edilenler dışındaki hiçbir yazışma ve görüşme Ziyaret Takımı Raporu’nun oluşumunu etkilemez.

7. AKREDİTASYON KARARI VE TÜRLERİ
MiAK akreditasyon kararını oluştururken Ziyaret Takımı Sonuç Raporu ve Ziyaret Takımı Başkanı ve üyelerinin tavsiye ettikleri akreditasyon türünü, ilgili bilgiler ve belgeler çerçevesinde değerlendirir.
Akreditasyon kararı verildikten sonra MiAK, Program’a, Ziyaret Takımı Sonuç Raporu ile birlikte MiAK Karar Gerekçesi ve akreditasyon belgesinin ıslak imzalı orijinalini iletir. Kopyaları ise bilgilendirme amaçlı olarak Ziyaret Takımının tüm üye ve gözlemcilerine gönderilir.
Aşağıda dört farklı akreditasyon türü maddelenmiştir:

7.1. Altı Yıllık Akreditasyon
Bu süre Program’ın sorunsuz olduğunu veya az sayıdaki sorunlarının kolaylıkla giderilebileceğine ilişkin girişimlerinin bulunduğunu gösterir.  

7.2. Koşullu Altı Yıllık Akreditasyon
MiAK akreditasyon koşullarının karşılanmasında özel sorunlar olduğunu gösterir. Birinci, ikinci veya üçüncü yıllarda sorun odaklı özelleşmiş değerlendirme yapılacağı belirtilen 6 (altı) yıllık süredir.
Özelleşmiş Değerlendirme: Özelleşmiş değerlendirmelerde MiAK sorunlu olduğu belirlenen hususları ve mezunlara kazandırılması gereken bilgi ve becerileri önceden tanımlamalıdır. Görevlendirilen Ziyaret Takımı özelleşmiş değerlendirmeyi değerlendirmenin yapılacağı yıl için verilen yıllık rapor üzerinden yapar.  
a)  Yıllık Rapor dört zorunlu bölümü içerir.
b) Ziyaret Takımı üyeleri Programın gönderdiği Yıllık Raporu, önceki Özdeğerlendirme Raporu, Ziyaret Takımı Raporu ve Programın Ziyaret Takımı Raporu’na verdiği yanıt ile birlikte değerlendirmelidir.  
c)  Ziyaret Takımı üyeleri Yıllık Raporu inceler. Belirlenmiş olan sorunların çözüldüğü  veya yakın gelecekte çözülmesi için girişimlerde bulunulduğu saptanırsa, bu çözüm girişimlerini içeren bir rapor hazırlar. MiAK Ziyaret Takımı tarafından hazırlanan raporu Programa iletir. Bu durumda Özelleşmiş Değerlendirme tamamlanmış olur. 
d) Özelleşmiş değerlendirme yapan Ziyaret Takımı, Yıllık Raporu değerlendirmek için bir Kurum Ziyareti yapılmasına gerek duyarsa, ziyaret yapılır; belirlenmiş olan özel sorunlar üzerinden çözüm yollarını içeren rapor hazırlanır ve düzeltmeler için Programa gönderilir.
     Mezunların kazanması beklenen bilgi, beceri ve yetkinliklerde herhangi bir sorun olması durumunda, bu sorunun giderildiğine ilişkin saptama mutlaka Kurum Ziyareti sonunda yapılmalıdır.  
e)  Program hazırlanan rapora bir yanıt yazabilir.  
f)  MiAK raporu ve Programın yanıtını aşağıdaki değerlendirmelerden birini yapmak üzere inceler.
1)  Sonraki ziyaret zamanını belirler.
2)  Ziyareti belirlerken Programın tam akreditasyon ziyaretinin zamanına ilişkin düşünceler de geliştirir.
3)  Sorunların giderilmediği saptanırsa bir sonraki özelleşmiş ziyaret için zaman belirlenir.

7.3. Üç Yıllık Akreditasyon
“Üç Yıllık” akreditasyon türü, Program’ın niteliğine etki eden temel sorunlar olduğunu ifade eder ve 3 yıl sonunda akreditasyon sürecinin yeniden yapılmasını gerektirir.
“3 yıllık akreditasyon”dan sonraki ziyarette Program “6 yıllık”, “koşullu 6 yıllık” ya da “gözetimli 2 yıllık” akreditasyon alabilir. Eğer “gözetimli 2 yıllık” akreditasyon alınırsa, 2 yıl sonundaki değerlendirme mutlaka “6 yıllık akreditasyon” olmalıdır. Bu durum gerçekleşmezse Program akredite edilmez.
Bu tür bir akreditasyon sürecindeki Ziyaret Takımı’nda en az 2 (iki) MiAK üyesi bulunmalıdır.

7.4. İki Yıllık Gözetimli Akreditasyon
Bu süre, Program’daki sorunların Program’ın niteliğini olumsuz etkilediğini ve bu sorunların kısa sürede giderilmesinin mümkün olmadığını gösterir.
Gözetimli akreditasyon süresi alan programlar akreditasyonla ilgili çalışmaları sürdürme isteğinde olduğunu belirtmelidir.
İlk 2 yıllık gözetimli süre sonrasındaki ziyarette, Programın en az “3 yıllık akreditasyon” alması beklenir. Aksi durumda, programa bir kez daha “2 yıl gözetimli süre” verilir.
Bu akreditasyon süreçlerinde Ziyaret Takımı’nda en az 2 MiAK üyesi bulunmalıdır.
İki yıllık gözetimli sürenin ilk yılının sonunda Program tarafından MiAK’a gönderilen yıllık ara raporu, MiAK  Ziyaret Takımı Başkanına gönderir. Ziyaret Takımı Başkanı değerlendirme sonucunu MiAK’a görüşülmek üzere sunar. MiAK onayının ardından, ilgili Program bilgilendirilir. Program’dan gelen düzeltilmiş Yıllık Rapor Ziyaret Takımı üyelerine gönderilir.  Ziyaret Takımı Kasım ayı sonuna kadar MiAK’a Yıllık Rapor hakkındaki görüşünü bildirir. MiAK görüşü değerlendirerek Program’a, bir sonraki ziyaret takvimine kadar hazırlanmak üzere bildirir.

7.5. Akreditasyondan Ayrılma
Art arda iki kez2 yıl gözetimli süre” sonunda en az “3 yıl süreli” akreditasyon alınamazsa Programın akreditasyon süreci sonlandırılır
Herhangi bir program Özdeğerlendirme Raporu’nu zamanında gerekçesiz olarak teslim etmezse veya gözlemciler akreditasyon sürecinde sürece uygun olmayan ve tamir edilemez hatalar saptarsa akreditasyon süreci sonlandırılır.     

8. AKREDİTASYON SÜRECİNE İTİRAZLAR VE TEKRAR DEĞERLENDİRME 
8.1. Program Hakkındaki İtirazlar 
Geçerli MiAK Akreditasyon Koşulları’na Programların uyumu doğrultusunda yazılı itirazlar MiAK’a iletilmelidir. İletilen itiraz veya şikayet başvuru yapanın adı gizli olarak Program’a gönderilir. Programın yazılı yanıtı alındıktan sonra her iki yazı sonraki MiAK toplantısında birlikte değerlendirilir.

8.2. Program’ın Akreditasyon Kararına İtirazı
Programlar MiAK’ın verdiği akreditasyon türü kararının tekrar değerlendirilmesini isteyebilir. 
MiAK kararının Programa ulaşmasından sonra 14 gün içerisinde Programın bağlı olduğu Fakülte’nin Dekanı tekrar değerlendirme konusunda yazılı isteğini MiAK Başkanlığı’na iletir.  Bu başvuruda Program tarafından eksik veya hatalı bulunan ve MiAK akreditasyon türü kararını etkileyen unsurlar da belirtilmelidir.
Özdeğerlendirme Raporlarının veya Yıllık Raporların değerlendirme sonuçlarına itiraz edilemez.
Programın zamanında yeterli bilgi ve belgeyi MiAK’a iletmemesinden kaynaklanan sonuçlara itiraz edilemez.

8.3. Tekrar Değerlendirme  
8.3.1.   Tekrar değerlendirme talebi durumunda MiAK aşağıdakileri dikkate alır:  

 1. MiAK akreditasyon süresi kararının dayandığı belgeler (kararın/itirazın yeterli düzeyde belge/kanıtla desteklenmesi).
 2. MiAK veya Ziyaret Takımı Üyelerinin uygulamalarının akreditasyon süreçlerinde tanımlanmış olan süreç ve yöntemlere uygunluğu.

8.3.2.   Tekrar değerlendirme kararı MiAK tarafından alınır. 
a)  Tekrar değerlendirme başvurusunun kabulü halinde MiAK verdiği akreditasyon süresine ilişkin kararını askıya alır.  
b) Tekrar değerlendirme süreci MiAK tarafından tanımlanır.
 8.3.3.   Tekrar değerlendirme süreci aşağıdaki eylemleri içermelidir: 

 1. MiAK Başkanı ve üyelerinden oluşan 5 kişilik bir Tekrar Değerlendirme Komisyonu kurulur.
 2. Tekrar Değerlendirme Komisyonu Tekrar Değerlendirme yazısını, Özdeğerlendirme Raporunu, Ziyaret Takımı Raporunu ve eklerini inceler. MiAK Başkanı görüşlerini almak üzere Ziyaret Takımı Başkanı’nı ve Program Yürütücüsü’nü toplantıya çağırır.
 3. Toplantıda Ziyaret Takımı Raporu’ndaki itiraza esas olan konulara ilişkin olarak Özdeğerlendirme Raporunda yazılanlar ve Ziyaret Takımı Raporu’ndaki bulgular karşılaştırılır. Bu konulardaki Ziyaret Takımı Başkanı’nın ve Program Yürütücüsü’nün görüşleri alınır. Son olarak tüm görüşler ve elde edilen bilgiler Komisyon tarafından Tekrar Değerlendirme Yazısı ile karşılaştırılarak sonuç karar verilir. 
 4. Sonuç karar ve akreditasyon türü MiAK tarafından 7 gün içerisinde Program Yürütücüsü’ne gönderilir.

 

9. AKREDİTASYON SÜRECİNİN SÜREKLİLİĞİ – YILLIK RAPORLAR
9.1. Yıllık Raporların İçeriği
Tüm akreditasyon türündeki Programlar, Yıllık Raporlarını Eylül ayı başına kadar MiAK’a teslim eder. Yıllık Raporlar aşağıdaki dört bölümü içerir:
1. Bölüm:  İstatistik çizelgesini içerir. (Bkz. EK C: Yıllık Rapor İstatistik Çizelgesi) Bu istatistik her yılın Haziran ayındaki durumu gösterir. Kurum Özdeğerlendirme Raporu yazılan yıllarda Özdeğerlendirme Raporu’nun bir parçası olmalıdır.  
2. Bölüm:  En son Ziyaret Takımı Raporu’nda belirlenmiş olan sorunlara programın yanıtları yer alır. 
3. Bölüm:  Ziyaret Takımı Raporu’nda yer alan sorunlara Program’ın önerdiği çözümleri kapsar.  
4. Bölüm:  Yapılan değişiklikleri gösterir. Bu bölümde MiAK Akreditasyon Koşulları’nda yapılan değişikliklere uyum gösterilmesi konusundaki girişimler yer alır. 

9.2.  MiAK Yıllık Raporları ilgili Ziyaret Takımı üyelerinden destek alarak inceler ve aşağıda belirtilen çerçevede kısa raporlar yazar:
a)  Önceki Ziyaret Takımı Raporu’nda saptanmış olan bir sorunun çözüldüğü MiAK tarafından Yıllık Rapor’la saptanmışsa, sonraki Yıllık Raporlarda bu konunun yer almasını istemez. 
b) MiAK, sorunlar için üretilen çözümlerin yeterli olmadığını saptarsa, Program’ın sonraki Yıllık Raporlarda söz konusu sorunların çözümünün ele alınmasını ister.

9.3. Program Yıllık Raporunu zamanında teslim etmezse uyarılır ve bu durum bir sonraki Kurum Ziyareti sırasında yapılacak değerlendirmede dikkate alınır.

10. AKREDİTASYON SÜRECİNDEN AYRILMA 
Bir Program akreditasyondan ayrılmak istediğine ilişkin yazılı başvurusunu gerekçesini belirterek MiAK’a iletir. Akreditasyon ayrılma sürecinde öğrenci olanlar, akredite edilmiş Programdan mezun sayılırlar.

11.  İLETİŞİM KURALLARI
11.1. Program - Ziyaret Takımı - MiAK Arasındaki İletişim
11.1.1. Ziyaretin progamlanması, takvimlenmesi ve organize edilmesi aşamasındaki doğrudan görüşmelerin haricindeki her türlü resmi yazışma ve iletişim MiAK üzerinden yapılır.
11.1.2. MiAK ile yazışmalarında Takım adına Ziyaret Takımı Başkanı görev üstlenir, ancak bu konuda MiAK Sekreteryasından da destek isteyebilir.

11.2. Gizlilik İlkesi 
11.2.1. Akreditasyon süreci boyunca yapılan tüm çalışmaların amacı doğru bir akreditasyon kararı verebilmektir. Bu süreçte yapılan çalışmalarda elde edilen bilgiler sadece Program’ın değerlendirilmesi ve Ziyaret Takımı Raporu’nun yazılması için kullanılır. Başka hiçbir amaçla kullanılamaz. 
11.2.2. Akreditasyon süreci tamamlanmadan Programa ilişkin hiçbir rapor, bilgi, belge ve yazışma; MiAK, Ziyaret Takımı ve Program tarafından diğer kişilere gönderilemez ve duyurulamaz. 

11.3. Akreditasyon Çıktılarının Arşivlenmesi ve Kamuya Duyurulması 
11.3.1. Program akreditasyon kararından sonra, Özdeğerlendirme Raporunu, Ziyaret Takımı Sonuç Raporunu ve bu raporların eklerini, “MiAK Akreditasyon Koşulları” ve “MiAK Akreditasyon Süreçleri” belgelerini, sonrasında Program’ın Yıllık Raporlarını ve MiAK’ın bunlara yanıtlarını Program/Kurum kütüphanesinde ilgilenenlerin erişebileceği şekilde bulundurmalı ve kurumsal web sitesinde ulaşılabilir olarak yayımlamalıdır. 
11.3.2. Program öğretim elemanlarını ve yeni gelen tüm öğrencileri “MiAK Akreditasyon Koşulları” belgesinde yer alan “Mezunun Kazanması Gereken Bilgi, Beceri ve Yetkinlikler” konusunda bilgilendirir.
11.3.3. MiAK Sekreterliğinde tüm akredite edilmiş, aday olarak kabul edilmiş ve akreditasyonu sonuçlandırılmış programların Özdeğerlendirme Raporu, Ziyaret Takımı Raporları ve bu raporların ekleri ile tüm resmi yazışmalar arşivlenir.
11.3.4.  Akredite edilen tüm programların isimleri ve aldıkları akreditasyon türleri, MiAK’ın paydaşlarına bülten ve web sitelerinde yayımlanmak üzere bildirilir.

EK A: MiAK TAKVİMİ ve AKREDİTASYON SÜRECİ

MiAK Takvimi

 

Başvuru Yılı / Mart sonu

PROGRAM / Niyet mektubu teslimi (MiAK'a)

Başvuru Yılı / Nisan sonu

MiAK / Niyet mektubunu olumlu/olumsuz yanıtlar (PROGRAM'a)

Başvuru Yılı / Mayıs başı (MOBBİG)

MiAK / ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLIK ÇALIŞTAYI

Başvuru Yılı / Eylül başı

PROGRAM / Özdeğerlendirme Raporu / Yıllık Rapor teslimi (MiAK'a)

Başvuru Yılı / Eylül ortası

MiAK / Ziyaret Takımlarının oluşturulması (çıkar çatışması sorgusu için PROGRAM-ZTB-ZTÜ ve Gözlemcilerin karşılıklı onaylarının tamamlanması)

Başvuru Yılı / Eylül ortası

MiAK / Ziyaret Takımı Üyelerine Özdeğerlendirme Raporlarının iletilmesi

Başvuru Yılı / Ekim başı

MiAK / ZİYARET TAKIMI BİLGİLENDİRME ÇALIŞTAYI

Başvuru Yılı / Ekim ortası

MiAK / Yıllık Rapor Değerlendirmesi teslimi: Rapor'un kabulü veya ek bilgi talebi / Özelleşmiş Değerlendirme Kararı (PROGRAM'a)

Başvuru Yılı / Kasım ortası

PROGRAM / Yıllık Rapor için ek bilgi teslimi (MiAK'a)

Başvuru Yılı / Kasım ortası

ZİYARET TAKIMI / Ziyaret Takımı Önraporu teslimi (MiAK'a aracılığıyla PROGRAM'a)

Başvuru Yılı / Aralık ortası

MiAK / Yıllık Rapor Ek Bilgi Değerlendirmesi teslimi / Özelleşmiş Değerlendirme Kararı (PROGRAM'a)

Başvuru Yılı / Aralık sonu

PROGRAM / -Varsa- Özdeğerlendirme Raporu'ndaki eksikliklerin tamamlanması (MiAK'a)

Ziyaret Yılı / Ocak sonu

PROGRAM - ZTB / Ziyaret takvimi ve programı oluşturulması/bildirimi (MiAK'a)

Ziyaret Yılı / Mart-Nisan-Mayıs

ZİYARET TAKIMI / Program Ziyareti

Ziyaret Yılı / Mayıs sonu

ZİYARET TAKIMI / Ziyaret Takımı Sonuç Raporu teslimi

Ziyaret Yılı / Haziran sonu

MiAK / Akreditasyon Kararı (PROGRAM ve ZT'na)

EK B: YILLIK RAPOR İSTATİSTİK ÇİZELGESİ*
(* Çizelge, Özdeğerlendirme Raporu'na konu olan öğretim yılı sonundaki Haziran ayı itibarıyla bir yıllık durumu göstermelidir.)

Program Öğrenci Profili

 

Önceki Dönem Değerleri

Son Dönem değerleri

 

Kadın

Erkek

Toplam

Kadın

Erkek

Toplam

Yeni başlayan öğrenci

 

 

 

 

 

 

2. yıl öğrenci sayısı

 

 

 

 

 

 

3. yıl öğrenci sayısı

 

 

 

 

 

 

4. yıl öğrenci sayısı

 

 

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

 

 


Program Akademik Personel  Profili

 

Önceki Dönem Değerleri

Son Dönem değerleri

Tam zamanlı

Kadın

Erkek

Toplam

Kadın

Erkek

Toplam

Profesör

 

 

 

 

 

 

Doçent

 

 

 

 

 

 

Y. Doç.

 

 

 

 

 

 

Öğ. Gör.

 

 

 

 

 

 

Araş. Gör.

 

 

 

 

 

 

Ara Toplam

 

 

 

 

 

 

 

Yarı zamanlı

Kadın

Erkek

Toplam

Kadın

Erkek

Toplam

Profesör

 

 

 

 

 

 

Doçent

 

 

 

 

 

 

Y. Doç.

 

 

 

 

 

 

Öğ. Gör.

 

 

 

 

 

 

Araş. Gör.

 

 

 

 

 

 

Ara Toplam

 

 

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

 

 

                                                 

Ders başı ücretli

Kadın

Erkek

Toplam

 Kadın

Erkek

Toplam

Profesör

 

 

 

 

 

 

Doçent

 

 

 

 

 

 

Y. Doç.

 

 

 

 

 

 

Öğ. Gör.

 

 

 

 

 

 

Araş. Gör.

 

 

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

 

 


Lisansüstü Program Akademik Personel Profili

 

Önceki dönem değerleri

Son dönem değerleri

 

Öğrenci sayısı/ Tam zamanlı öğ.üyesi sayısı*

Öğrenci sayısı/Tam zamanlı+
Yarı zamanlı
Öğ.Üyesi**

Öğrenci sayısı/Tam zamanlı+yarı zamanlı öğ. üyesi+araş. Gör. ***

Öğrenci sayısı/ Tam zamanlı öğ.üyesi sayısı*

Öğrenci sayısı/Tam zamanlı+
Yarı zamanlı
Öğ.Üyesi**

Öğrenci sayısı/Tam zamanlı+yarı zamanlı öğ. üyesi+araş. Gör. ***

Lisans

 

 

 

 

 

 

Y. Lisans (tüm programlar)

 

 

 

 

 

 

Doktora (tüm programlar)

 

 

 

 

 

 

TOPLAM Ortalama

 

 

 

 

 

 

*   Tam zamanlı kadrolu
**  Yarı zamanlı+ders saatine göre görevlendirilen öğretim elemanları

 

Önceki dönem değerleri

Son dönem değerleri

MEZUNİYET SÜRESİ
(son yıl)

Kadın

Erkek

TOPLAM

Kız

Erkek

TOPLAM

4 yıldan kısa sürede

 

 

 

 

 

 

4 yıl

 

 

 

 

 

 

4.5 yıl

 

 

 

 

 

 

5 yıl

 

 

 

 

 

 

5.5 yıl

 

 

 

 

 

 

6 yıl

 

 

 

 

 

 

6.5 yıl

 

 

 

 

 

 

7 yıl

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

MEZUNİYET DERECESİ

Kadın

Erkek

TOPLAM

Kız

Erkek

TOPLAM

3.50-4.00

 

 

 

 

 

 

3.00-3.49

 

 

 

 

 

 

2.50-2.99

 

 

 

 

 

 

2.00-2.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Öğrenci Sayısı / Mekân

 

Önceki Dönem

Son Dönem

Toplam lisans öğrenci sayısı / toplam derslik alanı oranı

 

 

Toplam lisans öğrenci sayısı / toplam tasarım stüdyosu alanı oranı

 

 

Toplam lisans öğrenci sayısı / kütüphane alanı oranı

 

 

Toplam lisans öğrenci sayısı / toplam laboratuvar alanı oranı

 

 

 

 

 

EK C: TİPİK BİR BÖLÜM ZİYARETİ PROGRAMI (TASLAKTIR, farklı düzenlemeler yapılabilir).
  

1.GÜN (Cumartesi)
ÖĞLEDEN SONRA
Ziyaret Takımının Program'ın bulunduğu şehre gelmesi ve konaklama
Ziyaret Takımının Kurum elemanlarıyla tanışması ve oryantasyon

2.GÜN (Pazar)
SABAH
Kahvaltı
Özdeğerlendirme Raporuüzerinde soru ve problemlerin tartışılması
Program Yürütücüsü (Bölüm Başkanı) ile Ziyaret Takımı çalışma odasının incelenmesi
Sergi ve belgelerin ön incelemesinin yapılması
Bölüm Başkanı ile öğle yemeği

ÖĞLEDEN SONRA
Kurum binalarını ziyaret
Öğretim üyeleri ile tanışma toplantısı
Sergi ve belgelerin incelenmesine devam edilmesi
Ziyaret Takımı akşam yemeği
Değerlendirme toplantısı

3.GÜN(Pazartesi)
SABAH
Program Yürütücüsü (Bölüm Başkanı) ile kahvaltı
Kurumun en üst yöneticileri ile tanışma toplantısı
Fakülte Yönetimi ile tanışma toplantısı
Sergi ve belgelerin incelenmesine devam edilmesi
Önceden belirlenmiş öğretim üyeleri ile öğle yemeği

ÖĞLEDEN SONRA
Stüdyoların incelenmesi
Sergi ve belgelerin incelenmesine devam edilmesi
Tüm okula açık öğrencilerle tanışma toplantısı
Öğretim üyeleri, yöneticiler, mezunlar ve yerel meslek adamları ile resepsiyon
Ziyaret Takımı akşam yemeği
Sergi ve belgelerin incelenmesine devam edilmesi
Değerlendirme toplantısı

4.GÜN(Salı)
SABAH
Program Yürütücüsü (Bölüm Başkanı) ile kahvaltı
Genel konulardaki dersler, seçme dersler, ilgili programlar ve Çift Anadal programlarının incelenmesi
Ders ve seminerlerin incelenmesi
Sergi ve belgelerin incelenmesine devam edilmesi
Öğrenci temsilcileri ile öğle yemeği

ÖĞLEDEN SONRA
Öğretim üyeleri ile toplantı
Sergi ve belgelerin incelenmesinin tamamlanması
Akşam yemeği
Akreditasyon konusunda tartışma ve Ziyaret Takımı Sonuç Raporu'nun hazırlanması

 

5.GÜN(Çarşamba)
SABAH
Konaklama yerinden ayrılış
Program Yürütücüsü (Bölüm Başkanı) ile kahvaltı
Fakülte Dekanı ve Yöneticilerle veda toplantısı
Üniversite Yöneticileri ile veda toplantısı
Öğrenci ve öğretim üyeleri ile veda toplantısı

ÖĞLEDEN SONRA
Öğle yemeği ve ayrılış

EK D:PROGRAMCA SÜRECİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

Mimarlık Akreditasyon Kurulu çalışmalarına yardımcı olmak üzere, aşağıdaki değerlendirme çizelgesini doldurarak en kısa zamanda Mimarlık Akreditasyon Kurulu'na gönderiniz. Yapacağınız katkılar için teşekkür ederiz.

 

Program (Bölüm)                                                                           Tarih                           

Değerlendirmeyi yapanın adı soyadı                                                                       
(Program Yürütücüsü ya da Bölüm Başkanı olması tercih edilir)                 

  
1. Lütfen Ziyaret Takımı performansını aşağıdaki başlıklara göre değerlendiriniz:

  Çok başarılı Başarılı Orta Başarısız Çok Başarısız
Ziyaret öncesi Ziyaret Takımı Başkanı - Program ilişkileri          
Belgelerin incelenmesinde Ziyaret Takımının yaklaşımları          
Ziyaret Takımı Üyelerinin Programın özgünlüğünün korunması için gösterdiği titizlik          
Programın karşılaştığı sorunlara karşı Ziyaret Takımı Üyelerinin yaklaşımları          
Çıkış (veda) ziyareti kalitesi          
Ziyaretin toplam kalitesi          

2. Lütfen Ziyaret Takımı performansını yazılı olarak değerlendiriniz.

 

3. MiAK’la yazışma ve görüşmeleri yazılı olarak değerlendiriniz.

 

4. Akreditasyon sürecinin olumlu bulduğunuz yönlerini yazılı olarak belirtiniz.

 

5. Akreditasyon sürecinin olumsuz bulduğunuz yönlerini yazılı olarak belirtiniz. 

 

6. Diğer önerilerinizi yazılı olarak belirtiniz.