Giriş Anahtarı :

Mimarlık Akreditasyon Kurulu - MiAK
Çalışma Esasları - 2007


MADDE 1
Tanım

Bu çalışma esasları, Mimarlık Akreditasyon Kurulu (MiAK) adlı organizasyonun yapısını ve işleyişini düzenler.

MADDE 2
Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nun Amacı

(a) Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nun temel amacı mimarlık eğitiminin değerlendirme ve akreditasyon çalışmaları aracılığı ile geliştirilmesidir. Böylece, daha iyi eğitilmiş ve kalitesi yükseltilmiş mimarlar yetiştirilerek toplum refahını ileri götürülmesi hedeflenmiştir.
(b) Bu amaca ulaşmak için, MiAK:
(1) Mimarlık eğitimi veren mimarlık programlarının değerlendirilmesi ve akredite edilmesi sürecini ayrıntılı olarak düzenler ve uygular.
(2) Mimarlık bölümleri ve mimarlık ile ilgili düzenleyici konumdaki kurumlara mimarlık eğitiminin değerlendirilmesi ile ilgili alanlarda teknik bilgi verir.
(3) Mimarlık Akreditasyon Kurulu; akranlık esasına dayanan bir dış değerlendirme sürecini, şeffaf, adil ve yansız olarak yapmak için gereken tüm düzenlemeleri yapmayı garanti eder.

Madde 3-
Mimarlık Akreditasyon Kurulu

Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nun Oluşumu
Mimarlık Akreditasyon Kurulu; yedi (7) üyeden oluşur. Yedi (7) üyenin beş (5) tanesi Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları tarafından oluşturulan adaylar arasından, diğer iki (2) üye TMMOB Mimarlar Odası tarafından belirlenir. Mimarlık Akreditasyon Kurulu üyelerinin görev süreleri iki yıldır.
Mimarlık Akreditasyon Kurulu üyeleri mimarlık eğitiminin değerlendirilmesi çalışmalarında en az 15 yıl deneyim sahibi olan mimarlık bölümü öğretim üyeleri veya en az 15 yıl deneyimli mimarlar arasından belirlenir.
Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları bu esaslar yürürlüğe girdikten sonraki ilk toplantısında Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nda yer almasını önerdiği, belirtilen özellikleri taşıyan adayları belirleyerek TMMOB Mimarlar Odası’na önerir. TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi, çalışma döneminin ilk üç ayı içerisinde, mimarlık okulları bölüm başkanlarınca önerilen adaylar arasından 5 kurul üyesini ve doğrudan iki (2) kurul üyesini belirler.


MADDE 4
Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nun Görevleri, Görev Bölümü, Çalışma Esasları ve Sorumlulukları


Mimarlık Akreditasyon Kurulu Görevleri:
Mimarlık Akreditasyon Kurulu mimarlık programlarının değerlendirilmesi ve işlevsellikleri üzerine politikalar, yöntemler ve ölçütler belirler. Yürürlükteki politikaları, yöntemleri ve değerlendirme ölçütlerini gözden geçirerek değişiklikler önerir.
Toplumu, öğrenci adaylarını, öğrenci danışmanlarını, öğrenci velilerini, eğitim kurumlarını, mesleki kurumları, ilgili işverenleri ve devlet kurumlarını bilgilendirmek için değerlendirme ölçütlerini sağlayan programları akredite eder. Akredite edilen mimarlık programlarının adlarını belirler ve duyurur.
Program Değerlendirme Ekiplerini oluşturur ve değerlendirmelerin oluşturulan kriterler çerçevesinde yapılmasını sağlar.
Program Değerlendiricilerinin ve Kurul üyelerinin eğitilmesini sağlar.
Kurul bütçesini, çalışma programını ve çalışma raporunu hazırlar.
Bu görev ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi için Kurul çalışmalarını Danışma Kurulu ve Program Değerlendirme Ekipleri ile birlikte yürütür. Danışma Kurulu ve Program Değerlendirme Ekipleri Mimarlık Akreditasyon Kurulu’na amaçlarının gerçekleştirilmesinde yardımcı olur.
Görev Bölümü:
Kurul üyeleri kendi aralarında bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçerler. Seçim gizli oy ve açık tasnif ile yapılır. Seçim sonuçları oy çokluğu ile belirlenir.
Başkan, Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nu temsil etmek, gerekli gördüğünde olağanüstü toplantıya çağırmak, Kurul’un düzenli, uyumlu ve hukuka uygun çalışmasını sağlamak ve Mimarlık Akreditasyon Kurulu ile TMMOB Mimarlar Odası arasındaki koordinasyonu sağlamakla görevlidir.
Başkanın bulunmadığı durumlarda Başkan Yardımcısı Kurul yönetimini Başkan adına yürütür.
Yılda en az 4 kez toplanır.

Çalışma Esasları:
(a) MiAK toplantıları MiAK Başkanı tarafından MiAK üyelerine en az iki (2) hafta öncesinden yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim, toplantı gündemini ve görüşülecek konularla ilgili tüm belgeleri içermelidir.
(b) MiAK üyeleri MiAK toplantılarına bizzat katılmak durumundadırlar. Bir takvim yılı içinde toplam iki (2) toplantıya mazeretsiz katılmayanların üyeliği kendiliğinden sona erer.
(c) MiAK toplantıları en az beş (5) üyenin katılımı ile MiAK Başkanı, Başkan katılmadığı zaman Başkan Yardımcısının başkanlığında başlatılır ve başlatılan toplantılar en az beş (5) üye bulunduğu sürece sürdürülür.
(d) Akreditasyon kararları en az beş (5) oy ile, tüm diğer kararlar ise toplantıya katılan üye sayısının çoğunluğu ile alınır.

Sorumluluklar:
(a) MiAK, mevcut politika, yöntem ve ölçütlere dayalı değerlendirme sürecini yönetir. Akreditasyon kararlarının sonuca bağlanmasında, tam yetkilidir.
(b) Akreditasyon kararlarına itirazların değerlendirilmesinde izlenecek yöntem ve bu itirazların karara bağlanması MiAK’ın sorumluluğundadır.
(c) Tüm değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması MiAK tarafından onaylanarak yayınlanmış çalışma esasları ve özdeğerlendirme değerlendirme ölçütlerine dayandırılır.

Madde 5-
Danışma Kurulu

Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nun sürdürdüğü çalışmaların değerlendirmesini yapmak, programın geliştirilmesine katkı koymak, ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara göre çalışma programlarına girdiler önermek, Kurul değerlendirmesinde geçen mimarlık okullarından mezun olan öğrencilerin çalışma hayatı ile ilgili değerlendirmeler yaparak Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nun değerlendirme kriterlerine girdi sağlamak üzere aşağıda kurumsal kimlikleri ve sayıları tanımlanmış, Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nca önerilen ve Mimarlar Odası Yönetim Kurulu’nca belirlenen toplam 16 üyeden oluşur.
Danışma Kurulu, Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nun oluşturacağı gündemle ve Kurul ile birlikte en az yılda 2 kez toplanır. Her Genel Kurul’dan sonra yeni seçilen Mimarlar Odası Yönetim Kurulu; Danışma Kurulu’nun 16 üyesinden en çok yarısını, çalışma döneminin ilk üç ayı içerisinde değiştirebilir. Geçerli özrü olmaksızın 2 kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer. Danışma Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle süre dolmadan boşalması halinde, yeni seçilen üye ayrılan üyenin görev süresini tamamlar.
Danışma Kurulu’nun teşkilinde ve değişiminde aşağıdaki oluşumların dengeli bir biçimde yer alması gözetilir.
a) Yapı üretiminde yer alan birlikler
b) Mimarlık Vakfı
c) Mimarlık hizmetini talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve müteahhit birliklerinin temsilcileri
d) Öğrenciler
e) Tüketici birlikleri
f) Konuya uygun olan ve MiAK tarafından gerek görülen uzmanlar Danışma Kurulu’ na davet edilir.
MADDE 6
Değerlendirmenin Amaçları

MiAK’ ın Madde 2’de verilen genel amaçlarına ulaşmak için, değerlendirmenin aşağıdaki özel hedeflere ulaşması amaçlanmıştır:
(1) Toplumu, öğrenci adaylarını, öğrenci danışmanlarını, öğrenci velilerini, eğitim kurumlarını, mesleki kurumları, olası işverenleri ve devlet kurumlarını bilgilendirmek için MiAK değerlendirme ölçütlerini sağlayıp akredite edilmiş mimarlık programlarının adlarını duyurmak.
(2) Mimarlık alanındaki mevcut eğitim programlarının ilerletilmesi ve yeni programların geliştirilmesi sağlamak.
(3) Mimarlık alanındaki eğitimin Türkiye’de gelişmesini teşvik etmek.

MADDE 7
Program Değerlendirme Takımları

(a) Mimarlık programlarını değerlendirecek ziyaret takımları, MiAK’ta görev yapmakta olan, ya da daha önce görev yapmış olan üyeler veya daha önce yurtiçi veya dışında değerlendirme çalışmalarına katılmış, kişiler arasından MiAK tarafından seçilmiş bir takım başkanı ve eldeki program değerlendiricisi havuzundan MiAK tarafından seçilmiş iki (2) program değerlendiricisinden oluşur.
(b) Program değerlendiricisi havuzunda yer alan kişiler mimarlık eğitiminde önemli düzeyde deneyimli olmalıdır. Her program değerlendiricisinin, ziyaretlerde görev almadan önce MiAK tarafından verilen bir eğitim programını tamamlamış olması ve ayrıca bir ziyaretçi takımında izleyici olarak yer almış olması kuvvetle önerilmektedir. Akademik üyelerin yurt içinde ve/veya yurt dışında akreditasyon almış mimarlık programlarında deneyimli olmaları tercih edilmektedir. Üyelerden beklenen diğer özellikler , seçim ve değerlendirici belirleme yöntem ve ölçütleri MiAK tarafından belirlenir.
(c) Mimarlık bölümleri ile TMMOB Mimarlar Odası program değerlendiricisi adaylarını her yılın Mart ayının başına kadar MiAK’a bildirirler. Ayrıca MiAK uygun gördüğü adayları belirleyip program değerlendirici olarak davet eder.
Adaylık önerileri her adayın:
(1) özgeçmiş bilgilerini,
(2) her yıl en az bir kurum ziyaretinde program değerlendiricisi olarak görev yapabileceklerine dair yazılı beyanlarını içermelidir. Böylece ortaya çıkan aday önerileri MiAK toplantısında değerlendirilerek; değerlendirici havuzuna katılır veya başvuru geri çevrilir. Takım Başkanı ve takım üyeleri değerlendirme yaptıkları dönemde herhangi bir fakülte veya bölümde yönetici olmamalıdır.
Akreditasyon süreç ve koşulları kapsamında Değerlendirme Takımları’nın çalışma esasları tanımlanır.

MADDE 8
MiAK Yeni Üyelerinin ve Değerlendiricilerin Eğitimi

(a) Tüm yeni MiAK üyelerinin ve program değerlendiricilerinin bir eğitimden geçmeleri yararlı görülmektedir. Böyle bir eğitim ile, tüm ziyaret takımı üyelerinin ve karar verme konumunda olan kişilerin MiAK politikalarını, çalışma esaslarını ve değerlendirme ölçütlerini bilmeleri sağlanır.
(b) Yeni program değerlendiricilerinin eğitimi, MiAK tarafından verilir. Yeni program değerlendiricileri kendi eğitim deneyimlerinin bir parçası olarak bir kurum ziyaretine de izleyici olarak katılmalıdır.
(c) MiAK, eğitim malzemelerinin hazırlanması, eğitim programlarının geliştirilmesi ve bu programların sunulmasından sorumlu olacak kendi Eğitim ve Mesleki Gelişim Komitesi’ni kurar.


MADDE 9
Programlar

(a) Akredite edilen kurumlar, bölümler ya da dereceler değil eğitim programlarıdır. Bir programın akredite edilebilmesi için, o programı tamamlamak üzere öğrencilerce izlenebilecek çeşitli seçeneklerin tümünün ilgili ölçütleri sağlaması gerekir.
(b) Program Adı – Akredite edilen bir programın adı, o programın kapsamını uygun bir şekilde tanımlayıcı olmalı ve hem mezun öğrencilerin not belgelerinde (transkriptlerinde) hem de kurumun katalogunda yer almalıdır.
(c) Program, üst sınıf derslerinde makul bir derinlik oluşturan ve bir bütün oluşturacak şekilde düzenlenen dersler ya da diğer eğitsel modüllerden oluşan organize bir eğitim deneyimi olarak tanımlanmaktadır. Bir programda, tanımlanmış bir ders zinciri açık bir şekilde bulunmalı ve derinliğe bu ders zinciri izlendikçe ulaşılmalıdır. Bir program çağdaş bir orta eğitim sonrası üniversite eğitiminden beklenen genişletilmiş eğitim hedeflerini de içermelidir.
(d) MiAK tarafından akredite edilmiş bulunan programlar, mimarlık alanında yüksek öğretim düzeyindeki en az dört (4) yıllık lisans ve MiAK’ ca belirlenen lisansüstü programlardır.
(e) Program Ölçütleri – Program ölçütleri MiAK tarafından hazırlanan program değerlendirme ölçüt esasları ile belirlenir.
(f) İkinci Öğretim Programları – Bir kurumdaki ikinci öğretim programlarının adları ve içerikleri birinci öğretim programları ile aynı ya da benzer olsa bile, ayrı program olarak değerlendirilir.

Madde 10
Program Değerlendirme Ölçütleri

Program değerlendirme ölçütlerinin başlıkları şunlardır:
a) Programın felsefesi
b) Programın kompozisyonu ve yapısı
c) Mezunun kazanması beklenen bilgi ve beceriler
d) İnsan kaynakları
e) Öğrenme kaynakları (fiziksel kaynaklar)
f) Mali kaynaklar
g) Nitelik sağlama geliştirme
h) Öğrenci destek ve kılavuzluk
i) Ödüllendirme sistemleri
Yukarıdaki değerlendirme ölçütlerine göre programın güçlü yönleri, eksiklikleri, yetersizlikleri ve olumsuzluklar hazırlanacak bir rapor ile tespit edilir.

Madde 11
Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nun Giderleri

Kurul’un amacını gerçekleştirmek için yürütülecek çalışmalara ilişkin tüm harcamalar Kurul’un giderlerini oluşturur. Harcamalar, onaylanan bütçe üzerinden Mimarlar Odası tarafından karşılanır.
Kurulun giderleri Mimarlar Odası bütçesi içinde ayrı bir fasıl olarak yer alır.

MADDE 12
Çalışma Esaslarında Değişiklik
Bu çalışma esasları üzerindeki değişiklik önerileri MiAK’ın herhangi bir toplantısında, en az 4 MiAK üyesi ile alınan karar ile yapılabilir. MiAK, önerinin yapıldığı toplantıdan sonraki toplantıda değerlendirilmek üzere çalışma esasları ve değerlendirme ölçütleri değişikliklerini görüşür. Bu toplantı tüm MiAK üyelerin katılımı ile yapılır. Üyelerinin oyçokluğu ile kabul gören değişiklik önerileri yürürlüğe girer.

MADDE 13
Değerlendirme Başvuruları

MiAK değerlendirme başvuru tarihlerini belirler ve ilan eder.

MADDE 14
Yürürlük
MiAK Çalışma Esasları 18 Eylül 2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

GEÇİCİ MADDE 1
Kuruluş Aşamasındaki MiAK Sekreteryası
MiAK Sekreteryası başlangıç için Mimarlar Odası tarafından yürütülür.

EK MADDE 1
Kalite Değerlendirme Birimi (KDB)

07.09.2016 tarihli Yükseköğretim Kurulu kararı ile kabul edilen Yükseköğretim alanında faaliyet gösteren dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesine ilişkin Yönerge’nin 4. Maddesi (e) fıkrasına göre YÖK tarafından tanınarak Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi alan MiAK gibi dış değerlendirme ve akreditasyon kurum ve kuruluşlarının kalite güvence sistemlerini tanımlamış olmaları ve kendi kalitesinin güvence altına alındığı kalite politikasını web sayfasında kamuyla paylaşması beklenmektedir.

Bu çerçevede, MiAK’ın kendi faaliyet alanı ile ilgili olarak bir kalite güvence sistemi oluşturulması gereklidir. Bu sistem MiAK Süreçleri ve MiAK Çalışma Esasları/ Koşulları belgelerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik faaliyetleri kapsamalı, bunların sürekliliğini ve sistemin iç denetim ve değerlendirmesini sağlamalıdır.

Bu amaçla MiAK ile düzenli ilişki içinde çalışacak ve sistemin geliştirilerek sürekliliğini sağlayacak bir Kalite Değerlendirme Birimi (KDB) kurulması öngörülmüştür.

Kalite Değerlendirme Birimi, MiAK Danışma Kurulu üyeleri ve MiAK Danışmanları arasından belirlenecek en az ikisi öğretim üyesi olmak üzere üç mimardan oluşur. KDB üyelerinin geçmişte MiAK üyesi olarak görev almış olmaları gerekir. Üyeler MiAK tarafından belirlenir. Görev süresi iki yıldır, üyeler tekrar seçilebilir. Aktif olarak bir programda yönetici olan kişiler de MiAK KDB üyesi olabilirler. KDB kendi içinden bir kişiyi başkan seçerek çalışmaları sürdürür.
KDB her yıl sonunda MiAK’ın faaliyetlerini:

  a) MiAK toplantı tutanakları,
  b) Yıllık Faaliyet Raporu,
  c) Akreditasyona yönelik kararlar,
  d) En az bir programın değerlendirme sürecinin belgeler üzerinden ve
  e) MiAK üyeleri ile görüşmeler yaparak inceler.  

Bu incelemede:

  f) MiAK’ın söz konusu dönem içinde faaliyetlerinin Mimarlık Akreditasyon Kurulu Yönetmeliği ile MiAK Çalışma Esasları, MiAK Akreditasyon Koşulları ve MiAK Akreditasyon Süreçleri belgelerine uygunluğunu inceler.
  g) Bu değerlendirme sonunda olumlu ve olumsuz konuların tespitini yapar ve bunları hazırlayacağı raporunda belirtir.
  h) Bir önceki dönem değerlendirmesinde tespit edilen olumsuzlukların giderilip giderilmediğini izler.

Bu inceleme sonucunda tespit ve önerilerini MiAK’a bir “İç Kalite Güvence Değerlendirme Raporu” ile bildirir. MiAK faaliyetlerini bu raporlardaki değerlendirmeleri gözeterek / uygun olarak yürütür.