Mimarlık Eğitimi Akreditasyon Derneği - MiAK
Tematik Analiz Raporu –  2023  
8 Mart 2024

Önsöz: 

MİMARLIK EĞİTİMİ AKREDİTASYON DERNEĞİ, kısa adıyla MiAK, 10.09.2019 tarihi itibarıyla kurulmuştur. 2006-2019 tarihleri arasında “Mimarlık Akreditasyon Kurulu” adıyla TMMOB Mimarlar Odası ile iş birliği içinde faaliyetlerini yürütmüş olan 2019 itibariyle Dernek çatısı altında bağımsız yapısını kurmuştur. 
 
MiAK'ın temel amacı, mimarlık eğitimi programları için akreditasyon, dış kalite değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak mimarlık eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. Böylece, mimarlık hizmetlerinin niteliğini artırarak toplumsal gönencin, doğal ve yapılı çevrenin kalitesinin geliştirilmesini amaçlar.
 
MiAK mimarlık mesleğinin eğitim aracılığıyla gelişmesini sağlamayı ve eğitim ile ilgili resmî kurumlarla işbirliği yaparak ve oluşturacağı öneriler ile, mimarlık eğitimini değerlendirmeyi ve yetkinlik çalışmaları aracılığı ile geliştirmeyi amaçlar.
 
MiAK üyelerinin, yönetim kadrosu, tüm kurullar ve takımlarının oluşumunda ve/veya faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde eğitimci, akademisyen, öğrenci, mezun, işveren, meslek kuruluşu gibi bileşenlerin geniş temsiline yer vererek, kapsayıcılık ve katılımcılık sağlamayı amaçlar.
 
MiAK kurumsal yapısı altında mimarlık lisans programlarının yanı sıra mimarlık lisansüstü programları ve tasarımla ilgili diğer eğitim programlarının da (iç mimarlık, endüstri ürünleri tasarımı, şehir ve bölge planlama vb.) akreditasyonuna talep olması durumunda katkı sağlayarak, eğitimin kalitesini artırmayı amaçlar.

MiAK’ın faaliyetleri: 
• Mimarlık eğitim programlarının akreditasyonuyla ilgili süreçler, koşullar, kurumsal kalite politikası, ziyaret takımı rehberi vb. belgeler hazırlamak, güncellemek ve yayımlamak,
• Mimarlık eğitimi veren kurumların başvurusu üzerine programları değerlendirmek, akredite etmek,
• Akreditasyon çalışmalarında görev alacak değerlendiricilerin seçimi ve eğitimini yürütmek,
• Program yöneticilerinin ve öğretim üyelerinin program değerlendirmesi konusunda bilgilendirilmesini ve eğitimini gerçekleştirmek,
• Mimarlık programlarının paydaşlarının şimdiki ve gelecekteki gereksinimlerini sürekli izleyerek, program değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesini, gerektiğinde değerlendirme ölçütlerinin ve süreçlerinin gözden geçirilmesini ve yenilenmesini sağlamaktır. 

MiAK-MAK  2023 akreditasyon takvimi başvuru döneminde ise  10 ayrı kurumdan başvuru alınmıştır ve 9 kurum özdeğerlendirme raporunu teslim etmiştir. 2022 de başvurmuş ve akreditasyon kararı 2023 de alınmış 7 mimarlık programı bulunmaktadır. 

Bu rapor 2023 yılı içinde MiAK-MAK da akreditasyon kararı sonuçlanmış ve MiAK web sitesinde ilan edilmiş programların tematik alanlarda değerlendirmelerini tablolar ve grafik üzerinden incelemeyi ve yapılan analizlerle güçlü ve gelişmeye açık olan yönleri saptamayı amaçlamaktadır. 

İçindekiler:
  1. Genel Analizler
     1.1 Akreditasyon süreci tamamlanan program sayısı_3
     1.2 Akreditasyon süreci tamamlanan programların ziyaret takımı oluşumu_4
     1.3 2023 yılında yapılan çalıştaylar_4
     1.4 2023 yılında akreditasyon süreci tamamlanan programların ön rapor sonuçları_5
     1.5 2023 yılında akredite olan programların akreditasyon kararlanın dağılımı_5
  2. MiAK Koşullar Belgesine Göre Akreditasyon Sürecindeki Programların Ziyaret Takımı Sonuç Raporlarına (ZTSR) Göre Güçlü ve Gelişmeye Açık Konular_6 
     2.1 Programın bağlı olduğu kurum_6
     2.2 Programın genel özellikleri_7
     2.3 Program-kurum ilişkisi_7
     2.4 Program özdeğerlendirme çalışmaları_7
     2.5 İlerlemelerle ilgili rapor_7 
     2.6 Programın yaklaşımı_7
     2.7 İnsan kaynakları_8
     2.8 Öğrenme ortamına ilişkin kaynaklar / mali kaynaklar_8
     2.9 Programın eğitim ve öğrenim özellikleri_9
     2.10 Mezunun kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler_10
  3. Sonuçlar_12
  4. Kaynaklar_13

... raporun detayına indirilerek ulaşılabilmektedir.