MiAK TUTARLILIK KOMİTESİ YÖNERGESİ (2021)

(15.06.2021 MiAK Yönetim Kurulu’nda kabul edilmiştir.)1. DAYANAK, AMAÇ VE KAPSAM 

Bu Yönerge MiAK-MAK Akreditasyon Süreçleri Belgesi (2021) uyarınca hazırlanmıştır. Bu Yönergenin amacı, MiAK-MAK Akreditasyon Süreçleri Belgesi’ndeki Madde 6.3 kapsamında tanımlı görevleri yürütmek üzere MiAK tarafından kurulacak MiAK Tutarlılık Komitesi’nin oluşumu ve çalışma usullerini tanımlamaktır. 

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR 

Bu Yönergede geçen: 

a.                   MiAK, Mimarlık Eğitimi Akreditasyon Derneği,

b.                  MiAK Ofisi, MiAK Koordinatörlüğü’nü, 

c.                   Yönetim Kurulu, MiAK Yönetim Kurulu’nu, 

d.                  MiAK-MAK, MiAK adına mimarlık programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu için gereken çalışmaları yürüten Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nu, 

e.                   Süreçler Belgesi, MiAK-MAK Akreditasyon Süreçleri Belgesi’ni,

f.                    Koşullar, MiAK-MAK Akreditasyon Koşulları Belgesi ile düzenlenen ve mimarlık eğitim programlarının akreditasyonunda kullanılacak MiAK-MAK Değerlendirme Koşulları’nı, 

g.                   Komite, MiAK Tutarlılık Komitesini, 

h.                  Komite Başkanı, MiAK Tutarlılık Komitesi Başkanını, 

i.                    Kurum, akreditasyon başvurusu yapılan programın bağlı olduğu yükseköğretim kurumunu (üniversite), 

j.                    Takım Başkanı, MiAK-MAK Çalışma Esasları’ndaki Madde 6 uyarınca MiAK-MAK tarafından oluşturulan Ziyaret Takımının başkanını, 

k.                   Sonuç Görüşmesi, kurum ziyaretinin son etkinliği olarak yapılan ve değerlendirme bulgularının kurum yetkililerine sunulduğu veda toplantısını, 

l.                    Taslak Rapor, Ziyaret Takımı tarafından hazırlanan sonuç raporu taslağını, 

tanımlamaktadır. 

3. TUTARLILIK KOMİTESİNİN YAPISI, OLUŞUMU VE GÖREV SÜRESİ 

Komite 3 (üç) kişiden oluşur. Komite Üyeleri, MiAK-MAK’a danışılarak, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Komitede MiAK-MAK’ı temsilen bir üye, Yönetim Kurulu’nu temsilen bir üye ve kurum ziyareti deneyimli bir üye yer alır. MiAK-MAK üyesi, aynı zamanda Komite’nin başkanıdır. Komitenin MiAK Ofisi ve Takım Başkanları ile yapacağı iletişim, Komite Başkanı tarafından sağlanır. Komite Üyelerinin görev süresi 2 (iki) yıldır. 

4. TUTARLILIK KOMİTESİNİN ÇALIŞMA ESASLARI 

4.1. Tutarlılık Komitesinin Görevi 

Komite, taslak raporlarda Koşullar açısından gördüğü tutarsızlıklara odaklı olarak çalışır. Bu kapsamda, Koşullar ile tutarlılık açısından sorunlu gördüğü ifadeler ve değerlendirmeler için ilgili raporu hazırlayan takım başkanına görüş bildirir. Takım başkanına iletilen görüş, aşağıda belirtilen takımlar arası ve yıllar arası tutarlılık ile ilişkili sorunlu alanları ve varsa takım içi tutarlılığa aykırı durumları da içerir. 

Programların akreditasyon değerlendirmesi sonucunda, kurumlara yapılacak bildirimlerin hem değerlendirmeler hem de şekilsel olarak birbirleriyle tutarlı olmaları, her türlü yazım yanlışlarından arındırılmış olmaları gerekmektedir. Taslak raporların MiAK-MAK tarafından görüşülmesinden önce, değerlendirme tutarlılığının üç düzeyde sağlanmış olmasına dikkat edilir: 

a.                   Takım İçi Tutarlılık: Bir kurumun farklı programlarını değerlendiren takımda, bu programların belirli bir koşul bağlamında yetersizliklerinin değerlendirmesi tutarlı olmalıdır. Bu düzeydeki tutarlılığın sağlanmasından Takım Üyelerinin hepsi sorumludur, ancak birincil sorumluluk Takımına aittir. Takım içi tutarlılığın kurum ziyaretinin son gününde yapılacak sonuç görüşmesinden önce sağlanmış olması gerekir. 

b.                  Takımlar Arası Tutarlılık: Bir değerlendirme döneminde farklı kurumlarda yapılan program değerlendirmelerinde, belirli bir koşul bağlamında yetersizliklerinin değerlendirmesi tutarlı olmalıdır. Bu düzeydeki tutarlılığın sağlanmasından birincil düzeyde bu kurumların Ziyaret Takımlarının Başkanları sorumludur. Anlaşmazlık durumunda nihai karar MiAK-MAK tarafından verilir. 

c.                   Yıllar Arası Tutarlılık: Bir koşul bağlamında benzer yetersizliklerin değerlendirilmesi, yıllar içinde de tutarlı olmalıdır. Bu tutarlılığın sağlanmasından birincil düzeyde her yıl oluşturulan Takımların Başkanları sorumludur. Anlaşmazlık durumunda nihai karar MiAK-MAK tarafından verilir. 

4.2. Taslak Raporların İncelenmesi 

MiAK Ofisi, o dönem tutarlılık denetimi yapılacak olan raporların listesini ve bu raporları hazırlayan Takım Başkanlarının iletişim bilgilerini Komite Başkanına bildirir. Komite Başkanı, hangi raporun hangi Komite Üyesi tarafından kontrol edileceğine ilişkin bir planlama yapar. Bu planlama sırasında, kontrol edilecek raporların Komite Üyeleri arasında dengeli biçimde dağıtımına dikkat edilir. 

Raporların tutarlılık kontrol süreci aşağıdaki adımlardan oluşur: 

  1. Komite Başkanı, MiAK Ofisi tarafından kendisine iletilen taslak raporları önceden yapılan planlama doğrultusunda Üyeler arasında dengeli biçimde dağıtır. 
  2. Her rapor, iki Komite Üyesi tarafından ayrı ayrı incelenir. Anlaşma sağlanamayan konular, tüm Komite Üyeleri arasında tartışılarak ortak görüş oluşturulur. 
  3. Kontrol edilen raporlarda tutarlılık açısından sorun görülen maddelerin veya ifadelerin yanına ilgili kontrolü yapan Komite Üyesi görüşünü yazar. 
  4. Kontrolü yapılmış taslak raporlar, Komite Üyelerinin görüşleriyle beraber Komite Başkanı tarafından ilgili Takım Başkanına iletilir ve görüşleri sorulur. 
  5. Takım Başkanı, Komitenin taslak raporla ilgili yaptığı yorumlarla ilgili görüşlerini ve raporun gözden geçirilmiş halini Komite Başkanına iletir.
  6. Komite Başkanı, Takım Başkanının görüşlerini ve güncellenmiş taslak raporu ilgili Komite üyelerine iletir. 
  7. Komite Üyeleri, güncellenmiş raporu ve Takım Başkanının yorumlarını inceler. 

a)  Eğer raporda yapılan düzeltmeleri ve/veya Takım Başkanının verdiği açıklamaları Komite Üyeleri yeterli bulursa, Komite Başkanı, raporun bu aşamadaki sürümünde tutarlılık açısından herhangi bir sorun olmadığını Takım Başkanına bildirir ve raporun güncellenmiş halini yazım kontrolü için MiAK Ofisi’ne iletir. 

b)  Eğer raporda yapılan düzeltmeler ve/veya Takım Başkanının verdiği açıklamalar Komite Üyeleri tarafından yeterli bulunmazsa, Komite Üyeleri sorunlu buldukları konularla ilgili ek yorumlarını raporun üzerinde belirtirler ve Komite Başkanı raporu tekrar gözden geçirmek üzere ilgili Takım Başkanına iletir. 

c)  İkinci tur kontrolden sonra da Takım Başkanı ve Komite Üyeleri arasında hâlâ uzlaşılamamış olan noktalar kalırsa, bu konudaki son kararın MiAK-MAK tarafından verilmesi için Komite Başkanı raporu gerekli açıklamalarla beraber MiAK Ofisi’ne iletir ve durumu ilgili Takım Başkanına bildirir. 

4.3. Değişiklik Önerilerinin Kesinleştirilmesi 

Komite başkanı, tutarlılık kontrolü yapılan raporların durumlarını ve Komite tarafından önerilen değişiklikleri gösteren bir “Tutarlılık Kontrol Çizelgesi” hazırlar ve bu çizelgeyi Komite Üyeleri ve MiAK Ofisi ile paylaşır. 

Komitenin önerdiği değişiklikler konusunda Takım Başkanı ve Komite Üyeleri uzlaştılarsa, bu bildirim değişikliği bir MiAK-MAK kararına gerek duyulmadan doğrudan ilgili rapor üzerinde yapılır. Uzlaşılmamış olan konularda son kararı MiAK-MAK verir.

5. YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK 

Bu Yönergedeki değişiklik önerileri, MiAK-MAK’ın önerisi ile Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında gündeme alınır ve karara bağlanır. 

6. YÜRÜTME

Bu Yönergenin hükümleri Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.