MiAK TUTARLILIK KOMİTESİ YÖNERGESİ (2024)
(15.06.2021 MiAK Yönetim Kurulu’nda kabul edilmiştir. Düzeltme: 30.01.2024 MiAK 2. Dönem 8. Yönetim Kurulu 7 no’lu kararı.)1. DAYANAK, AMAÇ VE KAPSAM 
Bu Yönerge MiAK-MAK Akreditasyon Süreçleri Belgesi (2023) uyarınca hazırlanmıştır. Bu Yönergenin amacı, MiAK-MAK Akreditasyon Süreçleri Belgesi’ndeki Madde 6.3 kapsamında tanımlı görevleri yürütmek üzere MiAK tarafından kurulacak MiAK Tutarlılık Komitesi’nin oluşumu ve çalışma usullerini tanımlamaktır. 
2. TANIMLAR VE KISALTMALAR 
Bu Yönergede geçen: 
a) MiAK, Mimarlık Eğitimi Akreditasyon Derneği,
b) MiAK Ofisi, MiAK Koordinatörlüğü’nü, 
c) Yönetim Kurulu, Mimarlık Eğitimi Akreditasyon Derneği Yönetim Kurulu’nu, 
d) MiAK-MAK, MiAK adına mimarlık programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu için gereken çalışmaları yürüten Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nu, 
e) Süreçler Belgesi, MiAK-MAK Akreditasyon Süreçleri Belgesi’ni,
f) Koşullar, MiAK-MAK Akreditasyon Koşulları Belgesi ile düzenlenen ve mimarlık eğitim programlarının akreditasyonunda kullanılacak MiAK-MAK Değerlendirme Koşulları’nı, 
g) Komite, MiAK Tutarlılık Komitesini, 
h) Komite Başkanı, MiAK Tutarlılık Komitesi Başkanını, 
i) Kurum, akreditasyon başvurusu yapılan programın bağlı olduğu yükseköğretim kurumunu (üniversite), 
j) Takım Başkanı, MiAK-MAK Çalışma Esasları’ndaki Madde 6 uyarınca MiAK-MAK tarafından oluşturulan Ziyaret Takımının başkanını, 
k) Sonuç Görüşmesi, kurum ziyaretinin son etkinliği olarak yapılan ve değerlendirme bulgularının kurum yetkililerine sunulduğu veda toplantısını, 
l) Taslak Rapor, Ziyaret Takımı tarafından hazırlanan sonuç raporu taslağını, 
m) Sonuç Raporu, Ziyaret Takımı’nın MiAK-MAK Akreditasyon Süreçleri Belgesi’ne bağlı olarak hazırladığı sonuç raporunu,
tanımlamaktadır. 
3. TUTARLILIK KOMİTESİNİN YAPISI, OLUŞUMU VE GÖREV SÜRESİ 
Komite 3 (üç) kişiden oluşur. Komite Üyeleri, MiAK-MAK’a danışılarak, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Komitede MiAK-MAK’ı temsilen bir üye, Yönetim Kurulu’nu temsilen bir üye ve kurum ziyareti deneyimli bir üye yer alır. Komite Başkanı, Tutarlılık Komitesi’nin dönem içinde yapacağı ilk toplantıda komite üyeleri arasından belirlenir. Komite yalnızca MiAK-MAK ve MiAK Ofisi ile iletişim kurar. Komite üyelerinin görev süresi MiAK Genel Kurulu’na bağlı olarak 2 (iki) yıldır.
4. TUTARLILIK KOMİTESİNİN ÇALIŞMA ESASLARI 
4.1. Tutarlılık Komitesinin Görevi 
Komite, MiAK-MAK’ın Komiteye ilettiği Sonuç Raporu’nu MiAK-MAK Koşullar Belgesi açısından gördüğü tutarsızlıklar, rapor – akreditasyon kararı uyumu, önerilen akreditasyon kararının yıllara ve takımlara bağlı olarak dengesi açısından kontrolünü sağlar ve görüşlerini MiAK-MAK’a görüş bildirir.
Programların akreditasyon değerlendirmesi sonucunda, kurumlara yapılacak bildirimlerin hem değerlendirmeler hem de şekilsel olarak birbirleriyle tutarlı olmaları, her türlü yazım yanlışlarından arındırılmış olmaları gerekmektedir. Taslak raporların MiAK-MAK tarafından görüşülmesinden sonra raporun ve değerlendirme kararlarının tutarlılığının üç düzeyde sağlanmış olmasına dikkat edilir: 
a) Takım İçi Tutarlılık: Bir kurumun farklı programlarını değerlendiren takımda, bu programların belirli bir koşul bağlamında yetersizliklerinin değerlendirmesi tutarlı olmalıdır.
b) Takımlar Arası Tutarlılık: Bir değerlendirme döneminde farklı kurumlarda yapılan program değerlendirmelerinde, belirli bir koşul bağlamında yetersizliklerinin değerlendirmesi tutarlı olmalıdır. Bu düzeydeki tutarlılığın sağlanmasından birincil düzeyde bu kurumların Ziyaret Takımlarının Başkanları sorumludur. Anlaşmazlık durumunda nihai karar MiAK-MAK tarafından verilir. 
c) Yıllar Arası Tutarlılık: Bir koşul bağlamında benzer yetersizliklerin değerlendirilmesi, yıllar içinde de tutarlı olmalıdır. Bu tutarlılığın sağlanmasından birincil düzeyde her yıl oluşturulan Takımların Başkanları sorumludur. Anlaşmazlık durumunda nihai karar MiAK-MAK tarafından verilir. 
4.2. Taslak Raporların İncelenmesi 

MiAK Ofisi, MiAK-MAK’tan değerlendirme amacıyla iletilen raporların listesini, ziyaret takımı bilgisini, raporu ve akreditasyon kararını komite üyelerine bildirir. Komite üyeleri yaptıkları toplantıda kendilerine iletilen raporları koşullar açısından, takımlar açısından ve yıllar açısından değerlendirerek MiAK-MAK’a görüşünü bildirir.
Raporların tutarlılık kontrol süreci aşağıdaki adımlardan oluşur: 
1. MiAK Ofisi’nin planlaması ile raporlar bütün üyelere iletilir ve değerlendirilmek üzere toplantı çağrısı yapılır.
2. Her rapor, en az iki Komite Üyesi tarafından ayrı ayrı incelenir. Anlaşma sağlanamayan konular, tüm Komite Üyeleri arasında tartışılarak ortak görüş oluşturulur. 
3. Komite Kontrol edilen raporlarda tutarlılık açısından sorunlu gördüğü maddelerin ve tutarlılık açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirlediği kararlara dair görüşünü bildirir, toplantı kararlarına yazdırır.
4. Kontrolü yapılmış taslak raporlar, Komite Üyelerinin görüşleriyle beraber MiAK Ofisi tarafından MiAK-MAK’a iletilir.
5. MiAK-MAK’a ileten görüşler MiAK-MAK tarafından Ziyaret Takımı Başkanı’na bildirilir.
6. Varsa tutarlılık kararlarına bağlı yeniden değerlendirmeler, maddi ve şekil hatası düzeltmeleri Ziyaret Takımı Başkanı’na bildirilir. 
7. Güncellenmiş rapor MiAK Ofisi tarafından komiteye iletilir.
a)  Eğer raporda yapılan düzeltmeleri ve/veya Takım Başkanının verdiği açıklamaları Komite Üyeleri yeterli bulursa, Komite Başkanı, raporun bu aşamadaki sürümünde tutarlılık açısından herhangi bir sorun olmadığını MiAK-MAK’a bildirir ve raporun güncellenmiş halini yazım kontrolü için MiAK Ofisi’ne iletir. 
b)  Eğer raporda yapılan düzeltmeler ve/veya Takım Başkanının verdiği açıklamalar Komite Üyeleri tarafından yeterli bulunmazsa, Komite Üyeleri sorunlu buldukları konularla ilgili ek yorumlarını raporun üzerinde belirtirler ve Komite Başkanı raporu tekrar gözden geçirmek üzere ilgili Takım Başkanına iletir. 
c) İkinci tur kontrolden sonra da Takım Başkanı ve Komite Üyeleri arasında hâlâ uzlaşılamamış olan noktalar kalırsa, bu konudaki son kararın MiAK-MAK tarafından verilmesi için Komite Başkanı raporu gerekli açıklamalarla beraber MiAK Ofisi’ne iletir ve durumu ilgili Takım Başkanına bildirir. 
4.3. Değişiklik Önerilerinin Kesinleştirilmesi 
Komite başkanı MiAK Ofisi ile beraber, tutarlılık kontrolü yapılan raporların durumlarını ve Komite tarafından önerilen değişiklikleri gösteren bir “Tutarlılık Kontrol Çizelgesi” hazırlar.
Komitenin önerdiği, MiAK-MAK’ın Takım Başkanı’na ilettiği değişiklikler konusunda uzlaşılmış ise yeniden komite kararına gerek duyulmadan rapor üzerinde düzeltme yapılarak son kararın verilmesi için MiAK-MAK’a iletilir. Uzlaşılmamış olan konularda son kararı MiAK-MAK verir.
5. YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK 
Bu Yönergedeki değişiklik önerileri, MiAK-MAK’ın önerisi ile Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında gündeme alınır ve karara bağlanır. 
6. YÜRÜTME
Bu Yönergenin hükümleri Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.