Mimarlık Eğitimi Akreditasyon Derneği - MiAK 
Kalite Değerlendirme Birimi (MiAK-KDB) 

İç Kalite Güvence Değerlendirme Raporu (İKGDR-2022) 
Kalite Değerlendirme Birimi 2022 yılında yapılan çalışmaları KDB Yönergesi Madde 3 kapsamında aşağıdaki belgeleri inceleyerek raporlamaktadır. 
a) MiAK ve MiAK-MAK toplantı tutanakları: 

Tutanaklar düzeltmeler yapıldıktan sonra karar defterine aktarılmakta, imzalanmakta ve ayrıca dijital ve kağıt kopya olarak arşivlenmektedir. 
b) Akreditasyon kararları: 

2022 yılı içinde iki MiAK-MAK toplantısında akreditasyon kararları verilmiştir. 3 Ekim 2022 toplantısında iki programa “6 yıl”, 3 programa “6 yıl koşullu”, 1 programa “3 yıl”, 1 programa “2 yıl gözetimli” akreditasyon kararı verilmiştir. 18 Kasım 2022 toplantısında 1 programa “6 yıl”, 2 programa “3 yıl” akreditasyon kararı verilmiştir. Bir program akreditasyon kararına itiraz etmiş, itiraz sürecine “İtiraz Komitesi” ve MAK tarafından devam edilmektedir. 
c) İki programın değerlendirme süreci belgeleri: 

Bir “6 yıl” ve bir “2 yıl gözetimli” akreditasyon kararı verilen programlara ilişkin Özdeğerlendirme Raporları ve ekleri, kurum ziyareti ve ilgili belgeler, Ziyaret Takımı önrapor ve sonuç raporları incelenmiştir. Bu değerlendirmelerde “MiAK-MAK Süreçler Belgesi”, MiAK-MAK Koşullar Belgesi”, etik kurallar ve kullanılan kılavuzlara aykırı olan, sonuç değerlendirmeye etki edecek ve tanımlanan kuralların dışında bir işlem olmadığı görülmüştür. 
d) Yıllık faaliyet raporu: 

Birinci dönem faaliyet raporu incelenmiştir. İki yıllık bir süreyi içermektedir. 1. Giriş, 2. Kurumsal Bilgiler, 3. MiAK 1. Dönem Çalışma ve Etkinlikleri, 4. MiAK-MAK 8. Dönem Çalışmaları, 5. MiAK Dernek ve MiAK İktisadi İşletmesi Mail Durum, 6. Sonuç bölümleri bulundurmaktadır. İlgili bölümlerde yapılan etkinlikler belirtilmiştir. Web sitesinden herkese açık olarak izlenebilmektedir 
(link: http://www.miak.org/?p=sayfalar&sayfa_id=115 ). 
1. MiAK faaliyetlerinin kurumsal yapı, sürdürülebilirlik, sürekli iyileştirme, katılımcılık, standartlar, güvenirlilik, eğitim, şeffaflık ve arşivleme gibi konularda yönetmelik ve yönergelere uygunluğunu, 
1.1. Sürdürülebilirlik: 

MiAK ve MiAK-MAK çalışmaları ilan edilen takvim ve süreçlerle yönetilmektedir. Sürdürülebilirlik için katılımcıların ve koordinatörlüğün desteklenmesi çalışmaları sürdürülmektedir. Bu amaçla MiAK Yönetim kurulu ve MAK içinde yeterli görev dağılımı yapılmıştır. 
1.2. Sürekli iyileştirme: 

MiAK ve MiAK-MAK süreçleri ve belgeleri sürekli geliştirilmeye iyileştirilmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda “MiAK-MAK Süreçler Belgesi”, ve “MiAK-MAK Koşullar Belgesi” güncellenmek üzere çalışılmıştır. MiAK Yönetim kurulu süreçleri daha iyileştirmek için iki yeni komisyon oluşturmuştur. “Yayın Komisyonu”, “Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu” kurulmuş ve diğer komite, komisyon ve çalışma grupları gibi çalışmaya başlamıştır. Web sitesinin İngilizce versiyonu üzerine çalışmalar tamamlanma aşamasına gelmiştir. Kısa zamanda İngilizce versiyon da çalışmaya başlayacaktır. Tematik analiz hazırlıkları devam etmektedir. 
1.3. Katılımcılık: 

Yeni üye kabulleri yapılmış olduğu tespit edilmiştir. Yeterli düzeyde değerlendirici bulunmaktadır. Değerlendiricilerin daha da artırılması için davetler yapılmakta ve aday değerlendiriciler ve gözlemciler başvuru için teşvik edilmektedir. Değerlendirici başvurularını kolaylaştırmak için web sitesinde online başvuru olanağı bulunmaktadır. Değerlendirme süreçlerine öğrenci gözlemci adaylarını katılımının teşvik edilmesi ve ziyaret takımlarında aktif katılımları için çalışmalar yapılması uygun olacaktır. 
1.4. Standartlar: 

MiAK ve MiAK-MAK çalışmalarının tutarlı olması için belgeler tamamlanmak üzeridir. Özellikle akreditasyon süreçlerinde programların özgünlüklerini koruyarak özdeğerlendirme çalışmalarını sürdürmeleri sağlamak ve aynı zamanda tüm süreçlerin tutarlı şekilde sürdürülmesi gerektiği MiAK ve MiAK-MAk tüm bileşenleri tarafından bilinmektedir. Bu nedenle yapılan tüm çalışmaların tutarlı olması için güncel MiAK ve MiAK mevzuatı çerçevesinde yürütülmekte olduğu sürekli kontrol edildiği gözlenmektedir. Bazı uygulamalarda akreditasyon takvimine uygun olmayan davranışların mevzuata uygun hale getirilmesi için çalışmalar yapılması önerilmektedir. 
1.5. Güvenirlilik: 

Güvenirlilik için “MİMARLIK EĞİTİMİ AKREDİTASYON DERNEĞİ (MiAK) ETİK KURALLAR BELGESİ (2021) 15.02.2021 MiAK Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş ve bu belge içinde “Çıkar çatışması”, “MiAK Etik Kuralları”, “MiAK Gizlilik ve Etik Kurallar Beyanı” bulunmaktadır. MiAK Gizlilik ve Etik Kurallar Beyanı ziyarette yer alan tüm bileşenlerce imza altına alınarak güvenli bir süreç oluşturulmaya çalışılmakta olduğu tespit edilmiştir. 
1.6. Eğitim: 

“Ziyaret Takımı Çalıştayı” ve “Program Bilgilendirme Çalıştayı” yapılmaktadır. 2022 yılı içinde çalıştayların yapıldığı ve bu çerçevede özellikle başvuru yapan programlar, aynı zamanda ilerde başvuru yapacak program katılımcıları çalıştaydaki eğitimlerden faydalandığı tespit edilmiştir. Ziyaret Takımı Çalıştay’ larında ziyaret takımı üyesi ve gözlemcilerin süreçler ve koşullarla ilgili olası sorularına yanıt verecek sunumlar yapılmış ve sorularına yanıtlar oluşturulmuştur. 
1.7. Şeffaflık: 

Tüm çalışmalar yazılı belgeler üzerinden ve şeffaf şekilde yürütülmeye çalışıldığı, eksik belge ve süreçlerin tamamlanması için çalışmalar yapılmaktadır. 
1.8. Arşivleme: 

MiAK Koordinatörlüğü dijital ortamda ve kağıt kopyaların arşivlemesini titizlik yürütmektedir. Dijital arşivin geliştirilmesi için daha fazla arşiv kapasitesi için girişimler devam etmekte olduğu saptanmıştır. 

2. Güçlü ve gelişmeye açık yönler 

2.1. Güçlü yönler: 
a) MiAK, 11.2021-17.11.2023 tarihleri arasında akreditasyon faaliyeti yürütmek üzere yetkilendirilmiştir. 
b) Mimarlık bölümlerinde akreditasyon bilincinin artması, 
c) Bölümlerde eğitim kalitesini yükseltmeye yönelik bir motivasyon sağlanması, 
d) Yeterli sayıda değerlendirici havuzu bulunması, 
e) Başvuru sayısının yüksek olması, 
f) Mimarlar Odası’ndan güçlü destek alıyor olması güçlü yönler arasındadır. 

2.2. Gelişmeye Açık Yönler: 
a) Stratejik planının ve performans göstergelerinin bulunmaması, 
b) Ziyaret edilen kurumlardan ziyaret takımına ait geri bildirimin yeteri düzeyde alınamaması, 
c) Öğrenci katılımının arttırılması, öğrencilerin ziyaret öncesi bilgilendirilmesi, öğrenciler arası iletişimin güçlendirilmesi süreçlerinin zayıf olması 
d) Tematik analizlerin yapılmamış olması gelişmeye açık yönler olarak izlenmiştir. 

3. Daha önce tespit edilen gelişmeye açık yönler konusunda yapılan iyileştirme çalışmaları 

Faaliyet Raporunun kamuoyu ile paylaşılmaması: Faaliyet raporu web sitesinden kamuoyu ile paylaşılmıştır. 
Şikayet mekanizmasının açık olmaması: MiAK süreçleri, MiAK üyeleri ve akreditasyon almış programlarla ilgili şikayetleri ilişkin çalışma “İtiraz Komitesi Yönergesi” hazırlık çalışmaları ile gündemdedir. 
Programların akreditasyon belgelerinin web sitesinde paylaşılmaması: Programlar akreditasyon raporlarını web sitelerinde yayınladıkça MiAK web sitesinde link verilmektedir. 
Ziyaret takımlarının süreçle ilgili geri bildirimi verimli olarak alamamak: Ziyaret edilen kurumlardan ziyaret takımına ait daha verimli geri bildirim alınması için süreçler belgesinde güncelleme yapılmaktadır. 
4. Değerlendirme ve öneriler: 

Kalite Birimi Yönergesi’ nde tanımlanan belgeler; a) MiAK ve MiAK-MAK toplantı tutanakları; b) Akreditasyon kararları; c) İki programın değerlendirme süreci belgeleri; d) Yıllık faaliyet raporu; incelenmiştir. Faaliyet Raporu’nun yıllık olması yerine iki yıllık olması dışında yazılı süreçlere aykırı bir durum saptanmamıştır. Kalite Birimi Yönergesi’ nde belirtilen: a) Sürdürülebilirlik: b) Sürekli iyileştirme; c) Katılımcılık; d) Standartlar; e) Güvenirlilik; f) Eğitim; g) Şeffaflık; h) Arşivleme başlıklarında yapılan değerlendirmelerde güçlü yönler ve gelişmeye açık yönler belirlenmiştir. Güçlü ve gelişmeye açık yönler bu raporun “2. Güçlü ve gelişmeye açık yönler” başlığı altında 
sıralanmıştır. Gelişmeye açık yönler olarak: a) Stratejik planının ve performans göstergelerinin bulunmaması, b) Ziyaret edilen kurumlardan ziyaret takımına ait geri bildirimin yeteri düzeyde alınamaması, c) Öğrenci katılımının arttırılması, öğrencilerin ziyaret öncesi bilgilendirilmesi, öğrenciler arası iletişimin güçlendirilmesi süreçlerinin zayıf olması gelişmeye açık yönler olarak değerlendirilmiştir. 
İyileştirmeler için çalışmalar yapıldığı tespit edilerek bu raporun “3. Daha önce tespit edilen gelişmeye açık yönler konusunda yapılan iyileştirme çalışmaları” bölümünde yapılan çalışmalar sıralanmıştır. 
Stratejik plan ve performans göstergeleri ile tematik analiz raporları konularında çalışmalar yapılması ve sonuçlandırılması önerilmektedir. 

MiAK - Kalite Değerlendirme Birimi - 30.01.2023 

Prof. Dr. Selahattin Önür 
Prof. Dr. Nur Esin 
Prof. Dr. Orhan Hacıhasanoğlu