PROGRAMLARDAN GELEN SORULAR

MiAK’a Başvuru Koşulları nelerdir?
MiAK-MAK Akreditasyon Süreçleri Belgesi 2.1. Başvuru Koşulları bölümü uyarınca:
“Akreditasyon alabilmek amacıyla değerlendirilmeyi talep edecek olan Programlar aşağıdaki
nitelikleri sağlıyor olmalıdır:
•Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınmış ve T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi yerleştirme kapsamına alınmış olması,
• Mimarlık Lisans ve/veya Lisansüstü Programı olması,
• Akreditasyon için başvuru ve yazışma dilinin Türkçe veya İngilizce olması,
• Mevcut veya eşdeğer ders müfredatı ile en az 6 (altı) yıl kesintisiz eğitim vermiş olması
• Programın en az 60 mezun vermiş olması.”

Başvuru aşamasında beklenen Niyet Mektubu nedir?
MiAK resmi web sitesinde bulunan akreditasyon ön başvuru formu doldurulduktan sonra Program MiAK-MAK’a ıslak veya elektronik imzalı ve bağlı bulunduğu Dekanlık onaylı bir “niyet mektubu” ile başvurusunu gerçekleştirir. Niyet mektubunda Program’a ilişkin aşağıdaki unsurlar açıkça belirtilir: 
• Programın tam adı, 
• Programın bağlı olduğu kurumun ve fakültenin tam adı, 
• Programın dili, 
• Programın mevcut ders müfredatının kaç yıldır sürdürülmekte olduğu, 
• Programın kaç yıldır ve hangi sayıda mezun vermiş olduğu,
• Programın ve Program adına MiAK-MAK ile iletişimi sürdürecek olan “Program Yürütücüsü”nün adı ile iletişim bilgileri.

Niyet Mektubuna MiAK-MAK Yanıtı ne zaman gelir?
“Niyet mektubu” MiAK-MAK tarafından en geç 1 ay içerisinde yanıtlanır. Program, gerekli başvuru koşullarını sağlıyorsa, başvuru MiAK-MAK tarafından olumlu yanıtlanarak akreditasyon süreci başlatılmış olur; sağlamıyorsa olumsuz yanıt verilir. Olumlu veya olumsuz yanıtlar yalnızca başvuru yapılan yıl için geçerlidir. Sonraki yıllarda yeni başvuru yapılabilir. Niyet mektubu yeterli bilgi içermiyorsa ek bilgi talep edilebilir. Başvurusu kabul edilmeyen programlardan başvuru ödentisi alınmaz.

MiAK Hizmet Bedelleri ne kadardır? Ödeme takvimi nasıldır? 
Akreditasyon Hizmeti Bedeli her sene MiAK resmi web sitesi üzerinden MiAK Hizmet Bedelleri başlığı altında paylaşılmaktadır. Ödemeler 3 ayrı aşamada faturalandırılmaktadır ve 9/10 KDV Tevkifat uygulanmaktadır. 
o Başvuru Ödentisi: Başvuru kabulü sonrasında faturalandırılır.
o İlk Ödeme: Özdeğerlendirme Raporu teslimi sonrasında faturalandırılır.
o Son Ödeme: Ziyaret Onayı ve Ziyaret ile beraber faturalandırılır.
MiAK Akreditasyon Hizmeti Sözleşmesi ve MiAK Hizmet Bedelleri uyarınca gerçekleşmesi öngörülen ziyaretin Ziyaret Takımı (Gözlemciler dahil) yol-konaklama-yeme/içme masrafları Programca karşılanacaktır. Başvuru Ödentisi, Kurum bazında ve tek seferliktir.
Akreditasyon sürecindeki Programlar için verilecek tüm bilgilendirme ve değerlendirme hizmetleri, belirtilen bedeller kapsamındadır. Hak kazanılan akreditasyon türüne göre hizmet bedelleri değişiklik göstermemektedir. 

Başvuru kabulü sonrasındaki süreç nasıl ilerlemektedir?
Başvuru kabulü bildirimi sonrasında programdan beklenen Özdeğerlendirme Raporu’nun hazırlanmasıdır. Bu amaçla programa detaylı bilgi verebilmek amacıyla akreditasyon sürecini ve koşullarını açıklayan belgeler ile beraber MiAK-MAK Program Bilgilendirme Çalıştayı daveti iletilir. Bu belgeler MiAK-MAK Akreditasyon Koşulları ve MiAK-MAK Akreditasyon Süreçleri belgeleridir. Güncel olarak web sitesinde belgeler başlığı altında paylaşılmaktadır ve çalıştay öncesinde programaların incelemesi ve sürece dair sorularını hazırlamaları beklenmektedir. Program Bilgilendirme Çalıştayı çevrimiçi olarak MiAK-MAK sunumu ve soru cevap şeklinde gerçekleştirilmektedir.
Özdeğerlendirme Raporu Hazırlanması süreci 3 aşamaya ayrılmıştır:
1. Özdeğerlendirme Raporu’nun Hazırlanması
2. Ziyaret Takımı’nın Oluşturulması ve Çıkar Çatışması Sorgusu
3. Özdeğerlendirme Raporu’nun İncelenmesi ve Ziyaret Takımı Önraporu’nun Hazırlanması

Belgelerde yer alan kurum ve program neyi ifade etmektedir?
Program MiAK belgelerinde Mimarlık Lisans Programı’nı ifade etmektedir. Kurum ise Üniversite’yi ifade etmektedir.

Ziyaret Takımı kimlerden oluşur?
“MiAK-MAK Çalışma Esasları”nda belirtilen koşullarda çerçevesinde MiAK-MAK tarafından Ziyaret Takımı oluşturulur. Ziyaret Takımı, MiAK-MAK 1 Başkan ve en az 2 (iki) Üye, en az bir veya biri öğrenci olmak üzere 2 (iki) MiAK Gözlemcisi görevlendirir. Program ise bir Kurum Gözlemcisi önerisinde bulunur. Program, Ziyaret Takımı Üyeleri ve MiAK Gözlemcilerine ancak çıkar çatışması gerekçesi ile karşı çıkabilir. Önerilen Kurum Gözlemcisi için MiAK-MAK Ziyaret Takımı Başkanı’ndan onay alır.

Özdeğerlendirme Raporu nasıl olmalıdır?
Başvuru tarihinde geçerli olan “MiAK-MAK Akreditasyon Koşulları” belgesinde tarif edildiği şekilde Program tarafından hazırlanacak olan Özdeğerlendirme Raporu programın özelliklerini, kurumsal yapısını ve kaynaklarını içeren tek ve bütünleştirilmiş bir belgedir. 

Özdeğerlendirme Raporu hangi dönemleri kapsamaktadır?
Özdeğerlendirme Raporu teslim edildiği tarihten önceki son akademik dönemden geriye sayarak iki akademik yılı kapsamalıdır (2024 başvuruları ile uygulanacaktır). 

Özdeğerlendirme Raporu teslimi nasıl olmalıdır?
Özdeğerlendirme Raporu’nun başvuru dönemine ait MiAK-MAK Akreditasyon Takvimi'nde belirtilen tarihe kadar elektronik olarak MiAK-MAK tarafından belirtilen adrese eklenmesi, gerekli görüldüğü durumda ZT üyelerine çıktı olarak teslim edilmesi için posta ile ulaştırılması gerekir. Rapor tesliminin sağlıklı olabilmesi ve incelemelerde dosyalar arasında karışıklık yaşanmaması için bütünleştirilmiş tek bir belge olan rapor ve ekleri ya da tek belge olarak rapor ve bütünleştirilmiş tek belge olarak ekler ile 2 parçalı bir dosya olarak teslim edilmelidir. Ekler dosyası olarak içerisinde çeşitli pdf ve word dosyaları eklenerek paylaşılmamalıdır.

Özdeğerlendirme Raporu zamanında teslim edilmezse süreç nasıl ilerler?
Raporun mücbir sebep dışında zamanında teslim edilmemesi akreditasyon sürecinin sonlanmasına neden olur. Tekrar başvuru yapan kurumun başvurusu, başvuru ödentisi hakkı saklı kalarak, güncel MiAK-MAK Akreditasyon Süreçler Belgesi ve MiAK-MAK Akreditasyon Takvimi ile güncel ücretler ve MiAK Ödeme Takvimi dikkate alınarak değerlendirilir.

Özdeğerlendirme Raporu teslimi sonrasında ziyaret ne zaman gerçekleşir?
Özdeğerlendirme Raporu’nun MiAK’a teslimi sonrasında MiAK, Ziyaret Takımı Çalıştayı’na katılmış olan Ziyaret Takımı ile ilgili raporu paylaşır. Ziyaret Takımı Başkanı, Ziyaret Takımı Üyeleri ve Gözlemciler Özdeğerlendirme Raporu’nu ve eklerini bilgi eksikliği ve ifade açıklığı bakımından inceler. Ziyaret Takımı ıslak veya dijital imzalı bir Ziyaret Takımı Önraporu’nu MiAK-MAK Akreditasyon Takvimi’ne uygun olarak hazırlayarak aşağıdaki önerilerden birini sunar: 
a) Özdeğerlendirme Raporu’nun kabul edilmesi, Kurum Ziyaret Takvimi’nin düzenlenmesi; 
b) Özdeğerlendirme Raporu’nun kabul edilmesi, Kurum Ziyaret Takvimi’nin düzenlenmesi, ancak ziyarete kadar tamamlanmak üzere Program’dan ek bilgi istenmesi; 
c) Özdeğerlendirme Raporu’nun eksik bulunması durumunda MiAK-MAK’a iletilmek üzere ek bilgi istenmesi, MiAK-MAK Akreditasyon Takvimi’ne uygun olarak gelen ek bilgi yeterli bulunursa Kurum Ziyaret Takvimi’nin oluşturulması; 
d) Özdeğerlendirme Raporu yetersiz bulunur ve/veya kabul edilmez ise, akreditasyon süreci sonlanır. Tekrar başvuru yapan kurumun başvuru ödentisi hakkı saklı kalarak, güncel MiAK-MAK Akreditasyon Süreçler belgesi ve MiAK-MAK Akreditasyon Takvimi ile güncel ücretler ve MiAK Ödeme Takvimi dikkate alınarak yapılır.

Kurum ziyareti ne zaman gerçekleşir?
Ziyaret Takımı’nın onayı ve önraporu ile beraber MiAK, programa ziyaret takvimini düzenlemesi ve üç farklı tarih aralığı önermesi için resmi yazıyı iletir. En az üç gün en fazla dört gün olacak şekilde alternatif  tarih aralıkları MiAK’a iletilir. Ziyaretten en geç 6 (altı) hafta önce Program Yürütücüsü Ziyaret Takvimi’ni belirler ve bu konuda son kararı verecek olan Ziyaret Takımı Başkanı’nın onayına sunar. Ziyaret Takımı Başkanı Ziyaret Takvimi’ni Ziyaret Takımı Üyelerinin ve Gözlemcilerin teyidini alarak kesinleştirir ve MiAK-MAK’a iletir.

Ziyaret tarihi netleştikten sonra planlanması beklenen detaylı ziyaret akışı nasıl hazırlanır?
MiAK-MAK Akreditasyon Süreçleri Belgesi 5.2. Tipik Ziyaret Programı Etkinlikleri ve EK C Tipik Kurum Ziyareti Programı örneği uyarınca en az 3 en çok 4 gün olacak şekilde Program Yürütücüsü, Ziyaret Takımı Başkanı ile birlikte çalışarak ziyaret etkinliklerinin sırasını ve zamanlamasını gösteren Ziyaret Programı’nı belirler ve ziyaretten en geç 2 (iki) hafta önce MiAK-MAK’a iletir. Ziyaret Akışı planlanırken saat aralıkları ile ZT’nın kendi içindeki çalışma aralığı, toplantılar ve katılımcıları, ZT’nın katılacağı dersler ve saatleri gibi pek çok detaylı bilgi yer alır. 

Ziyaret organizasyonu ve giderleri kim tarafından karşılanmaktadır?
MiAK Hizmet Bedelleri uyarınca gerçekleşmesi öngörülen ziyaretin Ziyaret Takımı (Gözlemciler dahil) yol-konaklama-yeme/içme masrafları Programca karşılanmaktadır. Ziyaret süreci boyunca hediye, gezi, eğlence vb. program dışı etkinliklerden de kaçınılır.

Uzaktan Erişim Klasörü nedir? 
Uzaktan Erişim Klasörü Ziyaret Takımı’nın kurum belgelerine sürekli ulaşabileceği, sınırlı erişimli bir paylaşım klasörüdür (bulut / drive). Ziyarette incelenecek belgeler Ziyaret Takımı üyelerinin uzaktan erişimine açık olmalıdır. Oluşturulan klasör ziyaretten en az üç hafta önce erişime açılır ve ziyaret tamamlandıktan sonra dört hafta erişime açık kalır. 

Uzaktan Erişim Klasörü hangi belgeleri ve hangi dönemleri kapsamaktadır?
Program, Özdeğerlendirme Raporu’nun kapsadığı dönemlerden sorumludur. Bu dönemlere ait belgeler, Ziyaret Takımı’nın kolayca algılayabileceği bir düzende ve akreditasyonun gerektirdiği detayda olmalıdır. Belge dosyalarının tümü “.pdf” formatlı olmalıdır ve kalabalık dosya düzeninden kaçınılarak pdf’ler başlıklarına uygun olarak bütünleştirilmedir. Ziyaret Takımı’nın uzaktan erişimine sunulacak bulut klasördeki inceleme alanları aşağıdakileri kapsar:
Raporlar: Kurum özdeğerlendirme raporu, Ziyaret Takımı Önraporu, MiAK-MAK yazışmaları, varsa önceki akreditasyon süreçlerinin belgeleri, yıllık raporları ve Ziyaret Takımı raporları.
Ders Dosyaları ve Öğrenci Çalışmaları
Öğretim Üyelerinin Fotoğraflı Özgeçmişleri
Matris
Öğrenci Stüdyo Çalışmaları Sergisi
Öğretim Elemanlarının Çalışmalarının Sergisi

Yıllık Katalog nedir?
Yıllık Katalog başvuruya konu olan akademik yılları kapsayacak şekilde seçilmiş tüm tasarım stüdyosu öğrenci çalışmalarını kapsar. Varsa fakülte bazında yoksa program bazında hazırlanmış olan kataloglar kullanılabilir.

MiAK-MAK Akreditasyon Süreçleri Belgesi 4.3.1 başlığı "b" maddesinde belirtilen "Ders dosyaları" uzaktan erişim klasöründe nasıl nasıl dosyalanmalıdır?
Özdeğerlendirme Raporunun kapsadığı dönemler listelenerek döneme göre açılan dersler belirtilip rapor üzerinde takibi kolay olacak şekilde dosyalanmalıdır.

MiAK-MAK Akreditasyon Süreçleri Belgesi 4.3.3 başlığı "a" maddesinde belirtilen "Öğrenci Çalışmaları Sergisi" rapor dönemiyle aynı dönemleri mi kapsamaktadır?
Ziyaret Takımı ek bilgi istemediği sürece program, kurum ziyareti sürecince Özdeğerlendirme raporunun kapsadığı dönemlerden sorumludur. Sergi de bu dönemlerden oluşturulmalıdır. Tercih edilirse sergi için güncel olduğunu belirterek ek öğrenci çalışmaları da sergilenebilir. 

MiAK-MAK Akreditasyon Süreçleri Belgesi 4.3.3 başlığı "c" maddesinde belirtilen "Öğretim Elemanları Çalışmalarının Sergilenmesi" maddesinde belirtilen sergini rapor dönemiyle aynı dönemleri mi kapsamaktadır?
Ziyaret Takımı ek bilgi istemediği sürece program, kurum ziyareti sürecince Özdeğerlendirme raporunun kapsadığı dönemlerden sorumludur. Tercih edilen çalışmalar güncel oldukları belirtilerek eklenebilir. 

Uzaktan Erişim Klasörü’ne eklenen Stüdyo Çalışmaları için ayrıca bir seçki hazırlayarak fiziksel bir sergi bekleniyor mu?
Stüdyo çalışmaları için fiziksel bir sergi beklenmektedir. Bu örnekler ders dosyaları içinde de yer almalıdır.

Uzaktan Erişim Klasörü’ne eklenen “ders dosyaları ve öğrenci çalışmaları" dosyası daha önceden uzaktan erişim klasöründe paylaşılan dosyaların aynısı mıdır? Fiziksel ziyaret için bu dosyaların çıktısının alınması gerekiyor mu? 
Hayır, çıktıya gerek bulunmuyor ve uzaktan erişim klasöründekiler ile aynı dosyalardır. 

"Öğretim elemanlarının çalışmalarının sergilenmesi" maddesinde belirtilen sergi fiziksel bir sergi midir? Bu Sergi uzaktan erişim klasörüne de eklenmeli mi?
Ziyarete ait bütün belgeler ve sergiler uzaktan erişim klasöründe mutlaka yer almalı fakat, isteğe bağlı olarak ziyaret sırasında daha rahat takip edilebilmesi için fiziksel çıktıyı da hazır tutmanızı tavsiye ederiz.

"Öğretim üyelerinin fotoğraflı özgeçmişleri" albümü çıktı olarak hazırlanmalı mı? 
Hayır, çıktıya gerek bulunmuyor. Uzaktan erişim klasöründe yer almalı.

Ziyaret Takımı Çalışma Odası nedir?
Güvenli, sessiz ve Ziyaret Takımı Üyeleri’nin kolayca ulaşabileceği bir oda, Ziyaret Takımı çalışma odası olarak düzenlenir. Ziyaret Takımı çalışma odası bir toplantı masası ve tüm takım üyelerine yetecek kadar oturma elemanı içerir. Ziyaret Takımı için konaklanan tesiste istendiğinde çalışma mekanı temin edilir. 

Ziyaret Takımı Çalışma Odası’nda neler olmalı?
Ziyaret Takımı çalışma odasında bir telefon, bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, bir adet data projektör, yeterli miktarda elektrik bağlantı noktası bulunur. Matris okunaklı ve gerekli ebatlarda basılı olarak hazır bulundurulur. 

Matris nasıl hazırlanmalıdır? Bir formatı var mıdır?
Matris’in bir formatı bulunmamaktadır. Program kendini en iyi ifade edebileceğini düşündüğü şekli ile rakamlar, renkler ya da renk tonları konusunda serbesttir. Akredite olan kurumların kendilerini ifade ettikleri matris örnekleri miak resmi web sitesi akredite kurumlar sayfasında link verilerek paylaşılmıştır. Bu konuda programın kendini ifade etme özgürlüğüne karışılmamaktadır.
Matriste beklenen her zorunlu dersin ya da ders gruplarının, öğrencilerin kazanması beklenen bilgi ve becerilere ilişkin ölçütlerle ilişkisini her ders için en fazla öneme sahip en az 1 en fazla 4 bilgi, beceri ve yetkinlik karşılığının matriste işaretlenmesidir. İşaretlemelerde her dersin her bilgi, beceri ve yetkinlik ölçütünü karşılayamayacağı hususuna dikkat edilmeli ve dersin kazandırması beklenen çıktılar konusunda net olunmalıdır. Bazı dersler için 1 ya da 2 bazı dersler için 4 şeklinde olabilir. Bütün dersler için 4 olarak ifade edilmemelidir.

Kurum ziyareti sırasında incelenecek belgelerin ve çalışmaların kapsamı nedir?
a) Öğrenci Stüdyo Çalışmaları Sergisi: Stüdyo çalışmalarını temsil eden; farklı öğretim üyelerinin yürüttüğü projeler, öğrencilere verilen bilgi, belge ve kaynaklarla birlikte sunulur. Sergide en düşük, orta ve en yüksek notlu olan projelerden örnekler yer alır. Son ürünlerin yanı sıra tüm proje süreci çalışmalarının da bu sunumu desteklemesi beklenir. Ziyaret Takımı Üyelerinin dersler ve stüdyolar arasındaki ilişkiyi kurabilmesi için ders ve stüdyo çalışmalarının bir arada sergilenmesi beklenir. 
b) Ders Dosyaları ve Öğrenci Çalışmaları: Öğrenci çalışmaları derslerin ders planında yer aldığı sıralama ile dosyalanır. Her zorunlu ve seçme ders için bir ders dosyası bulunur. Ders dosyası, dersin mezuna kazandırmayı hedeflediği bilgi/becerileri gösteren belgeyi, ders içeriği, haftalık ders kapsamı, etkinlikler ve ödevleri, kaynakçayı, kısa sınav, sınav ve bunlara ilişkin öğrenci çalışması örneklerini kapsar. Ders dosyalarında bir sınırda geçer örnek ve bir de en yüksek notu alan örnek bulunur. 
c) Öğretim Elemanları Çalışmalarının Sergilenmesi: Program’ın kalitesinin ve gelişme potansiyelinin değerlendirilmesi için Öğretim Elemanlarının çalışmalarından oluşan bir sergi düzenlenir. Bu sergi öğretim elemanlarınca gerçekleştirilen yayın, uygulama, araştırma, burs, yaratıcı etkinlikleri kapsar. Devam eden akreditasyon sürecinde, son ziyaretten bu yana gerçekleştirilen dönemdeki çalışmalar sergilenir. Öğretim elemanının unvanı ve statüsü (tam zamanlı, yarı zamanlı, ders saati ücretli vb.) ile farklı programlar ve yerleşkeler belirtilir. Sergide proje, araştırma ve tüm çalışmaların kısa özetleri ile öğretim elemanının katkılarına yer verilir. 
d) Öğretim Üyelerinin Fotoğraflı Özgeçmişleri: Öğretim üyelerinin fotoğraflı özgeçmişlerinden oluşan bir albüm Ziyaret Takımı çalışma odasında yer alır. 
e) Kurum Ziyaret Programı ve Ziyaret Takımı Üyeleri’nin Özgeçmişleri: Ziyaret Programı ve Ziyaret Takımı Üyeleri’nin özgeçmişlerinin Ziyaret Takım çalışma odasının dışarıdan görülebilir bir yerine asılması tercih edilir. Formatı MiAK tarafından temin edilecektir.
f) Matris: Özdeğerlendirme Raporu’nda yer alan “Bilgi, Beceriler ve Yetkinlikler / Dersler” matrisinin büyük bir kopyası Ziyaret Takımı çalışma odasında asılı olarak bulundurulur.
Ziyaret Tamamlandıktan sonra karar ne zaman programa bildirilir?
Süreçte aksama olmadığı sürece Ziyaret Takımı Sonuç Raporu’nu ve Akreditasyon Kararı Önerisi’ni MiAK-MAK’a ziyaret bitiminde itibaren 30 takvim günü içinde gönderir. MiAK-MAK’a iletilen Rapor kurulda değerlendirildikten ve akreditasyon kararı önerisine bağlı olarak karar alındıktan sonra maddi hata sorgusu için programa ve değerlendirme için Tutarlılık Komitesi’ne gönderilir. Tutarlılık Komitesi kararı sonrasında akreditasyon uygunluğu MiAK-MAK’a bildirilir ve kurul programa resmi kararı bildirir.

Maddi Hata Sorgusu nedir?
MiAK-MAK, akreditasyon süresi ile ilgili değerlendirmeyi içermeyen Ziyaret Takımı Sonuç Raporu’nu, varsa maddi hata düzeltme önerilerini almak üzere Program’a gönderir. Maddi hata düzeltmelerini MiAK-MAK’a göndermek için Program’a 10 gün süre verilir. Sonuç Raporu’nda  harf, tarih, isim-soyisimlerdeki eksik ya da hatalı yazımlar maddi hata kategorisinde değerlendirilmektedir. Sonuç Raporu’na cevap niteliğinde yazılan yorumlar maddi hata kapsamında değildir.
Tutarlılık Komitesi nedir?
MiAK Tutarlılık Komitesi, her dönem Ziyaret Takımı Sonuç Raporlarını Tutarlılık Komitesi Yönergesi’ne uygun bir biçimde inceler ve tutarlı olmalarını sağlayan MiAK-MAK’tan bağımsız bir komitedir.

Akreditasyon Sürecine ya da kararına itiraz edilebilir mi?
MiAK-MAK Süreçler Belgesi kapsamında MiAK-MAK 3 kademede itirazları kabul etmektedir:
MiAK Akreditasyon Süreçleri Kapsamında Bir Program Hakkındaki İtirazlar
Program’ın Akreditasyon Kararına İtirazı
Tekrar Değerlendirme