MiAK-MAK Çalışma Esasları  
(Kabul: 01.02.2020, Düzelti:19.11.2022)

MADDE 1: Dayanak, Amaç ve Kapsam 
Bu Çalışma Esasları belgesi, Mimarlık Eğitimi Akreditasyon Derneği (MiAK) Tüzüğünün 12. Maddesinin (g) bendine dayanarak hazırlanmıştır. 
Çalışma Esasları belgesinin amacı, Mimarlık Eğitimi Akreditasyon Derneği’nin Mimarlık Akreditasyon Kurulu (MAK) olarak MiAK-MAK’ın amacı, yapısı, görevleri ve çalışma esaslarını düzenlemektir. 
Bu belge, MiAK-MAK ile ilgili, Genel Kurul kararıyla belirlenmesine ihtiyaç duyulan hususları kapsar. 

MADDE 2: Tanımlar ve Kısaltmalar 
Bu belgede geçen: 
a) MiAK, Mimarlık Eğitimi Akreditasyon Derneğini,
b) Genel Kurul, MiAK Genel Kurulunu, 
c) Yönetim Kurulu, MiAK Yönetim Kurulunu,
d) MiAK-MAK, MİAK adına mimarlık programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu için gereken çalışmaları yürüten Mimarlık Akreditasyon Kurulunu,
e) Ölçütler, mimarlık eğitim programlarının akreditasyonunda kullanılacak MiAK-MAK Değerlendirme Ölçütlerini,
f) MOBBİG, MiAK-MAK üyelerinin seçimine de yardımcı olan Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu’nu,
 tanımlamaktadır. 

MADDE 3: Mimarlık Programlarının Akreditasyonun Amaçları 
Mimarlık programlarının akreditasyonun amacı, toplumsal refah ve çevre kalitesinin iyileştirilmesi ve yükseltilmesi için daha iyi eğitilmiş mimarlar yetiştirmek üzere, mimarlık eğitimini değerlendirme ve yetkinlik çalışmaları aracılığı ile geliştirmektir. 
Mimarlık eğitiminin akreditasyonu, bir eğitim kurumunun verdiği mimarlık programını başarıyla tamamlayan mezunlarının, mesleki pratik için yeterli (asgari / gerekli) tasarım becerisi, teknik ve mesleki bilgi ve etik formasyona sahip, yetkin mimarlar olarak eğitilmelerini garanti altına almayı hedefler. 
MİAK-MAK, kendi oluşturduğu belgelerde tanımlanan "program değerlendirme ve akreditasyon" faaliyetlerini yerine getirirken, aşağıdaki hedeflere ulaşmayı gözetir: 
a) Asgari değerlendirme ölçütlerini sağlayan mimarlık programlarını kendi talepleri üzerine değerlendirerek akredite etmek ve ilgili paydaşları bu konuda bilgilendirmek, 
b) Mimarlık alanındaki mevcut eğitim programlarının sürekli iyileştirilerek geliştirilmesi ve yeni kurulacak programlar oluşturulmasındaki asgari ölçütlerin tanımlanmasında yönlendirici rol oynamak, 
c) Mimarlık eğitiminin gelişimini teşvik etmek.

MADDE 4: Mimarlık Programları Akreditasyon Kurulu (MiAK-MAK) 
Mimarlık Akreditasyon Kurulu, MiAK’a başvuruda bulunan mimarlık programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonuna yönelik faaliyetleri yürütür. MiAK’ın tüm resmi belgeleri ve yazışmalarında bu kurul kısa adıyla "MiAK-MAK" olarak anılır. 
4.1. MiAK-MAK'ın Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
a) MiAK-MAK; amacı, yapısı, görevleri, çalışma esasları ile mimarlık eğitimine yönelik politika, değerlendirme ve akreditasyon ölçütlerini belirler.
b) Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarının ve YÖK tarafından diğer ülkelerde kurulan özel statülü devlet üniversitelerinin mimarlık lisans programlarının MİAK adına akreditasyonu için gerektiğinde ayrıntılı ayrı bir program düzenler, uygular ve akreditasyon kararlarını alır. 
c) Mimarlık programlarının değerlendirilmesi ve işlevsellikleri üzerine politikalar, yöntemler ve ölçütler belirler. Yürürlükteki politikaları, yöntemleri, değerlendirme ve akreditasyon ölçütlerini gözden geçirerek değişiklikler önerir.
d) Denetim, değerlendirme, bilgilendirme amaçlı faaliyet raporları, istatistikleri ve sunumları hazırlanmasında Yönetim Kuruluna destek olur.
e) Yıllık akreditasyon takvimlerini belirler ve ilan eder. 
f) Bu görev ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için çalışmalarını MiAK-MAK Danışma Kurulu, MiAK-MAK komisyonları ve Ziyaret Takımları ile birlikte yürütür. 
g) Program değerlendirmeleri sırasında görev yapacak Ziyaret Takımlarını ve bu takımlarda görev alacak takım başkanı ve üyeleri ile MİAK gözlemcilerini belirler. 
h) Çalıştay ve eğitimler düzenleyerek Ziyaret Takımı üye ve gözlemcileri ile program sorumlularının akreditasyon süreçlerine ilişkin bilgilendirilmesini sağlar.
i) Ziyaret Takımlarının değerlendirme ve akreditasyon faaliyetlerini, MİAK-MAK tarafından oluşturulan takvim ve ölçütler çerçevesinde yapmasını sağlar.
j) Başvuru ve değerlendirme ölçütlerine uygun olarak mimarlık programlarını akredite eder; toplumu, öğrenci adaylarını, öğrenci danışmanlarını, öğrenci velilerini, eğitim kurumlarını, mesleki kurumları, ilgili işverenleri ve devlet kurumlarını bilgilendirmek üzere akredite olan bu kurumları düzenli olarak duyurur.

4.2. MİAK-MAK Üyelerinin Belirlenmesi ve Görev Süreleri 
a) MiAK-MAK yedi (7) üyeden oluşur. 
b) Yedi (7) üyenin beş (5)’i MOBBİG tarafından seçilen, diğer iki (2)’si TMMOB Mimarlar Odası tarafından belirlenen adaylar arasından Yönetim Kurulu kararıyla görev alır.
c) MiAK-MAK üyelerinin görev süreleri iki (2) yıldır. MOBBİG yoluyla belirlenen Üyelerin görevleri, iki yıl dolduktan sonra yapılacak ilk MOBBİG toplantısındaki seçime kadar devam eder. TMMOB Mimarlar Odası’nın belirlediği Üyelerin görevleri iki yıllık Oda çalışma dönemi başında MYK tarafından tekrar Üye bildirilene kadar devam eder.

4.3. MİAK-MAK Üyelik Koşulları 
a) MİAK-MAK üyeleri mimarlık eğitiminde ve/veya mesleğinde en az 15 yıl deneyim sahibi olmalıdır.  
b) Rektör, rektör yardımcısı, dekan ve mimarlık bölüm başkanı unvanıyla aktif yönetim görevi yürütenler MiAK-MAK Üyesi olamaz. MiAK-MAK Üyeliği sürecinde bu görevlerden birine getirilen Üyeler, çıkar çatışması doğmaması adına Üyelikten istifa eder.
c) Akademik üyelerin yurt içinde veya yurt dışında akreditasyon verilmiş̧ mimarlık programlarında deneyimli olmaları beklenir. 
d) Akademik üyeler dışındaki üyelerin mimarlık eğitimi, mimarlık kalite süreçleri alanlarından en az birinde deneyimli olmaları beklenir. 
e) TMMOB Mimarlar Odası temsilcileri dışındaki MİAK-MAK üyelerinin mimarlık programlarının değerlendirilmesini gerçekleştiren MİAK-MAK ve benzeri ulusal ya da uluslararası kuruluşlarda en az iki (2) ziyaret takımında değerlendirme yapmış ya da başvuru yapan programları değerlendirmeye hazırlamış olmaları beklenir. 
f) Bir kişi aynı zamanda MİAK Denetim Kurulu üyesi ve MİAK-MAK üyesi olamaz. 
g) Akreditasyon kararlarının en az 5 Üye ile alınabilmesi nedeniyle, MiAK-MAK’ta aynı kurumdan en fazla iki Üye bulunabilir. Üyeler, kendi kurumlarının akreditasyon değerlendirme ve karar gündemlerinde görüşmeye katılamaz ve oy kullanamazlar. 

4.4. MİAK-MAK Toplantıları ve Çalışma Esasları 
a) MİAK-MAK'ın işleyişinden MİAK-MAK başkanı sorumludur. MİAK-MAK başkan yardımcısı, başkanın bulunmadığı durumlarda MİAK-MAK'ın işleyişini başkan adına yürütür. 
b) MİAK-MAK, her yıl en az dört (4) toplantı yapar. MİAK-MAK başkanı toplantı Yönetim Kurulu Başkanına ve/veya kendisinin atadığı temsilci Yönetim Kurulu Üyesine gündemle birlikte elektronik posta ile iletir. 
c) MİAK-MAK üyeleri MİAK-MAK toplantılarına bizzat katılmak zorundadır; yerlerine temsilci gönderemezler. Birbiri ardına üç̧ toplantıya özür bildirmeksizin katılmayan üyelerin üyeliği kendiliğinden sona erer. 
d) MİAK-MAK toplantıları üyelerin salt çoğunluğunun katılımı ile yapılır. 
e) MİAK-MAK toplantıları tüm MİAK Yönetim Kurulu üyelerinin katılımına açıktır, ancak oy hakları yoktur. Eğer bağlı oldukları kurumun akreditasyon değerlendirmesi ve kararı söz konusuysa, Yönetim Kurulu Üyeleri o gündem maddesinin görüşülmesine gözlemci olarak dahi katılamaz. 
f) Yönetmelik, yönerge ve ölçütlerle ilgili önerilerin belirlenmesi ve akreditasyon kararları en az beş (5) oy ile, diğer kararlar ise toplantıya katılan üye sayısının çoğunluğu ile alınır. 
g) Olağan MİAK-MAK toplantılarının ve akreditasyon kararlarının alınmasının dışındaki acil görüşme ve karar alınmasını gerektiren durumlarda, MiAK bilgisi dahilinde bu amaçla daha önceden kurulmuş olan sanal yazışma, haberleşme ve görüşme ortamlarında sanal toplantılar düzenlenebilir, kararlar alınabilir, oylamalar yapılabilir. Ancak, bu tür toplantılardaki kararlar için de yukarıda (d), (e) ve (f)'de belirtilen koşullar geçerlidir. Yüz yüze ve sanal olarak gerçekleştirilen tüm toplantı karar ve tutanakları, mümkün olan en kısa süre içinde ıslak imzaları tamamlanmış olarak arşivlenir.

4.5. MİAK-MAK'ın MİAK Yönetim Kurulunda Temsil Edilmesi 
MİAK-MAK ile MİAK Yönetim Kurulu arasındaki bağlantıyı sağlamak üzere, tercihen MİAK-MAK Başkanı veya bu amaçla görevlendirdiği MiAK-MAK Üyesi MİAK Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmadan katılır katılabilir. Söz konusu MİAK-MAK Başkanı veya Üyesi aynı zamanda MİAK Yönetim Kurulu Üyesi ise, oy hakkını kullanır. 

4.6. MİAK-MAK Başkan ve Başkan Yardımcısı Seçilmesi
Kurul üyeleri kendi aralarında bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçerler. Bu görevlere Üyeler kendi aday olabilir veya diğer Üyelerce aday gösterilebilir. Başkan ve başkan yardımcılığı görevleri, Üyelerin görev süresince devam eder. Görev süreleri dolmadan görevinden veya Üyelikten ayrılmaları durumunda Başkanlık veya Başkan Yardımcılığı seçimi yeniden yapılır. Seçim açık oylamayla yapılır, ancak gerekli görülürse çoğunluğun talebi ile gizli oylamayla da yapılabilir. 
Başkan, MİAK-MAK’ı temsil etmek Kurul’un kendi içinde ve organları (danışma kurulu, ziyaret takımları, MiAK-MAK komisyonları vb.) ile düzenli, uyumlu ve hukuka uygun çalışmasını sağlamak, MiAK Yönetim Kurulu arasındaki koordinasyonu MiAK-MAK adına yürütmekle görevlidir. Başkan, gerekli gördüğünde MiAK Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
Başkanın bulunmadığı durumlarda Başkan Yardımcısı Kurul yönetimini Başkan adına yürütür.

4.7. MİAK-MAK Üyeliğinden Ayrılma 
Görev süresi dolmadan MİAK-MAK üyeliğinden herhangi bir nedenle ayrılma durumunda, aşağıdaki kurallara göre işlem yapılır: 
a) MİAK-MAK başkanının ayrılması durumunda yerine MİAK-MAK üyeleri aralarından yeni başkanı seçer. 
b) TMMOB Mimarlar Odası’nın belirlediği üyenin ayrılması durumunda aday önerilerini otuz (30) gün içinde MİAK’a bildirir. Yeni temsilciler Madde 4.2 uyarınca belirlenir. 
c) MOBBİG’in belirlediği üyenin ayrılması durumunda yeni üye ilk MOBBİG Toplantısında seçilir. 
d) Görev süresi bitmeden ayrılan Üyelerin MOBBİG seçimi veya Oda bildirimi yoluyla belirlenmesi süreci uzarsa ve bu durum MİAK-MAK çalışmalarını aksatma riski doğurursa, yeni Üye belirlenene kadar, MiAK Yönetim Kurulu kendi asıl veya yedek Üyeleri arasından geçici olarak MiAK-MAK Üyesi atar.     

MADDE 5: Mimarlık Programlarının Akreditasyonun Amaçları 
Mimarlık programlarının akreditasyonun amacı, toplumsal refah ve çevre kalitesinin iyileştirilmesi ve yükseltilmesi için daha iyi eğitilmiş mimarlar yetiştirmek üzere, mimarlık eğitimini değerlendirme ve yetkinlik çalışmaları aracılığı ile geliştirmektir. 

MADDE 6: MiAK-MAK Değerlendirme Ölçütleri (maddede yer değişikliği)
MİAK-MAK program değerlendirmelerinde kullanılan ölçütleri ve bir mimarlık programının akreditasyon için sağlaması gereken minimum koşulları belirler ve bunları MİAK-MAK Akreditasyon Koşulları Belgesi ile düzenler.  

MADDE 7: Programı Değerlendirmek Üzere Ziyaret Takımı Belirleme
MİAK-MAK, mimarlık programlarının akreditasyonunda görev alacak Ziyaret Takımları ve bu takımlarda görev alacak takım başkanı ve üyeleri ile MİAK gözlemcilerini aşağıdaki usullere göre belirler:

7.1. Ziyaret Takımı
a) MİAK-MAK, Niyet Mektubu kabul edilen mimarlık programlarının akreditasyon değerlendirme ve önerme sürecini yürütmek üzere Ziyaret Takımı belirler. 
b) Ziyaret Takımları MiAK-MAK Çalışma Esasları ile Akreditasyon Süreçleri Belgesi gözetilerek oluşturulur.
c) Ziyaret takımı, biri takım başkanı olmak üzere üç üye, biri öğrenci olmak üzere iki MiAK-MAK gözlemcisi ve kurum tarafından önerilen bir kurum gözlemcisinden oluşur. 
d) Takım başkanları, tercihen daha önceden Ziyaret Takımında görev almış olan deneyimli program değerlendiricileri arasından seçilir. 
e) MiAK-MAK tarafından belirlenen Ziyaret Takımı üye ve gözlemcileri, önce ilgili takımın başkanının, sonrasında Programın yazılı onayına sunularak kesinleştirilir. Program Üye ve gözlemcilere, yalnızca çıkar çatışması gerekçesi kapsamında itiraz edebilir.
f) Ziyaret Takımı üyelerinde tercihen en az 15 yıl meslek deneyimi aranır.
g) Akreditasyon sürecinin başlangıcından tamamlanmasına kadar ki süreçte, seçilen Ziyaret Takımı üyelerinin ve gözlemcilerinin değerlendirilecek mimarlık okulu ile yönetici, eğitimci, mezun ve/veya öğrenci sıfatıyla organik ilişkisi olamaz.
h) Ziyaret Takımı üye ve gözlemcileri kendi kurumlarında aktif yönetim (Rektör, Rektör Yardımcılığı, Dekanlık, Bölüm Başkanlığı) görevi yürütüyor olmamalıdır. Bu koşul, yalnızca kurum gözlemcilerinde aranmaz.
i) Ziyaret Takımı üye ve gözlemciliği süreci esnasında yönetim görevi üstlenilmesi durumunda bu bilgi ilgili kişi tarafından MiAK-MAK ile paylaşılır. İlgili Üye ve Program akreditasyon sürecinin kesintiye uğramamasını tercih ederse, her iki tarafın yazılı onayı alınarak Ziyaret Takımındaki görevi sürebilir. 

7.2. Değerlendirici Havuzu
a) Mimarlık eğitiminde önemli düzeyde deneyimli kişilerin yer aldığı Değerlendirici Havuzu oluşturulur. 
b) Ziyaret Takımı, değerlendirilecek programların uzmanlık alanlarına uygun şekilde Değerlendirici Havuzundan seçilir. 
c) Her Ziyaret Takımının ziyaretlerde görev almadan önce MİAK-MAK tarafından düzenlenen akreditasyon koşulları ve süreçleri ile ilgili bir eğitim/bilgilendirme programını tamamlamış olması; zorunlu haller dışında en az bir Ziyaret Takımında üye ya da gözlemci olarak yer almış̧ olması beklenir. 
d) Ziyaret Takımı’ndaki akademik üyelerin yurt içinde veya yurt dışında akreditasyon almış̧ mimarlık programlarında ölçme-değerlendirme, sürekli iyileştirme ve akreditasyon hazırlığı konularında deneyimli olmaları beklenir. 
e) Ziyaret Takımı’nda akademik üyeler dışındaki üyelerin mimarlık eğitimi ve mimarlık kalite süreçleri alanlarından en az birinde deneyimli olmaları beklenir. 
f) Program değerlendiricisi havuzunda yer alacak kişiler belirlenirken, akademisyen/ profesyonel, kadın/erkek dengesi, kurumlar arası denge gibi diğer özellikler de dikkate alınır.
g) Akreditasyon değerlendirmesi sürecinin asıl sorumlu yürütücüleri biri Başkan olmak üzere üç Ziyaret Takımı Üyesidir. Çeşitli gerekçelerle gözlemcilerin çalışmalara ve/veya kurum ziyaretine katılamamaları halinde dahi değerlendirme süreci yürütülmeye devam edilir ve tamamlanır.  
h) Değerlendirici havuzunun oluşturulmasında uyulacak kurallar MİAK-MAK tarafından belirlenir. 

7.3. Öğrenci Gözlemciler
a) MiAK-MAK Öğrenci Gözlemcileri tercihen TMMOB Mimarlar Odası Öğrenci Temsilcileri Kurulunun güncel asıl ve yedek üyeleri arasından belirlenir. 
b) Ziyaret Takımına seçilecek öğrenci adaylarının, seçildikleri tarihte mimarlık dalında bir lisans programına kayıtlı olmaları beklenir. Akreditasyon sürecinde mezuniyet gerçekleşirse gözlemcilik görevi devam edebilir.
c) Ziyaret Takımına seçilecek öğrenci adaylarının disiplin cezası almamış̧ olması gereklidir.

7.4. Konuk Gözlemciler
a) Gerekli durumlarda, MİAK Yönetim Kurulu ve MiAK-MAK üyeleri, Değerlendirici Havuzundan kişiler, yurt içi ve yurt dışındaki akreditasyon kurumlarından temsilciler, takım başkanlarının ve ilgili kurumların yazılı onayı alınmak koşuluyla ve MiAK-MAK kararıyla Ziyaret Takımlarına konuk gözlemci olarak katılabilirler. 
b) MiAK-MAK’ın yurt dışı akreditasyon kuruluşlarıyla yapacağı işbirliği kapsamında, her yıl oluşturulan ziyaret takımlarının en az birine, bu kuruluşların birinden konuk gözlemci sıfatıyla bir temsilci katılabilir. konuk gözlemci istenecek kuruluşlar ve ilgili düzenlemeler MiAK-MAK tarafından belirlenir. 

MADDE 8: MiAK-MAK Bilgilendirme Çalıştayları ve Eğitimleri 
a) Tüm yeni MiAK-MAK üyelerinin bir bilgilendirmeden/eğitimden geçme zorunluluğu vardır. MiAK politikaları ile MiAK-MAK'ın yapısı, işleyişi ve akreditasyon süreci hakkında yeni MİAK-MAK üyeler bilgilendirilir. 
b) Değerlendirici havuzuna alınacak adayların bir bilgilendirme çalıştayından/eğitimden geçme zorunluluğu vardır. Adayların katıldıkları eğitimin/bilgilendirmenin geçerlilik süresi üç (3) yıldır. eğitimine katıldıktan sonra üç̧ yıl süreyle Ziyaret Takımı üyesi olarak bir görev yapmayan üyelerin yeni görev üstlenmeden önce kendilerini güncellemek üzere eğitime/çalıştaya tekrar katılmaları gerekir. Bu eğitimde Ziyaret Takımı üyelerinin/gözlemcilerinin MiAK-MAK değerlendirme ölçütlerini gerekli derinlikte öğrenmeleri ve görevlerinin gerektirdiği beceri ve davranışları edinmeleri beklenir. 
c) Ziyaret Takımına seçilecek öğrenci gözlemci adaylarının da görev almadan önce bir eğitimden geçme zorunluluğu vardır. 
d) MiAK-MAK, akreditasyona almak üzere başvuru yapmayı planlayan kurumların mensuplarına yönelik eğitim ve bilgilendirme çalıştayları düzenler. 
e) MiAK-MAK Eğitim Komisyonu eğitimlerin hazırlanmasında, güncellenmesinde ve düzenlenmesinde MiAK-MAK’a destek verir. 

MADDE 9: Çıkar Çatışması ve/veya Çakışması 
Çıkar çatışması ve/veya çakışması ile ilgili prensipler ve uygulamalar MİAK-MAK Çalışma Esasları ile Etik Kurallar Belgesi’nde tanımlanan esaslar doğrultusunda belirlenir ve yürütülür. 

MADDE 10: Gizlilik 
a) Kurumlar tarafından verilen bilgiler MiAK-MAK üyeleri, MiAK çalışanları ve Ziyaret Takımları tarafından gizlilik içinde kullanılır ve ilgili kurumun yazılı izni alınmadan açıklanamaz. 
b) MiAK Yönetim Kurulu ve MiAK-MAK toplantılarında değerlendirme ve tartışma amacı ile dağıtılan dokümanlar, programların menfaatleri ya da çıkar çatışması gözetilerek gizli belge olarak değerlendirilir ve bunların içeriği gizli bilgidir. 
c) Bu tür belgelerin ve akreditasyon kararlarının içerikleri, ancak MiAK tarafından görevlendirilmiş yetkililer tarafından ve YÖKAK ve MiAK mevzuatınca tanımlanmış koşullar altında açıklanabilir. 

MADDE 11: İtirazlar
İtiraz ya da yeniden değerlendirme istemlerinde, MİAK-MAK'ın karar aldığı sırada geçerli olan MİAK-MAK tarafından belirlenmiş iç hukuk belgeleri; MİAK-MAK Akreditasyon Koşulları Belgesi, MİAK-MAK Akreditasyon Süreçleri Belgesi, MİAK-MAK Etik Kurallar Belgesi ve MiAK İtiraz Komitesi Yönergesi esas alınır. 

MADDE 12: Kalite Güvencesi
MiAK-MAK kurgulanmasını sağladığı sistemin kalitesini güvence altına almak, sürekli iyileştirmek üzere düzenli olarak iç ve dış kalite değerlendirme kurumlarınca izlenmesi için, bir Kalite Güvence Sistemi önerir ve MiAK Yönetim Kurulu onayı ile bunu uygular. 
12.1. Kalite Güvencesi ve Sürekli İyileştirme
MiAK-MAK'ın kurgulanmasını sağladığı ve uyguladığı akreditasyona esas olan sistemin işleyişini güvence altına almak ve kalitesini sürekli yükseltmek üzere gerekli kalite politikaları MiAK-MAK tarafından belirlenir ve bunların nasıl sağlanacağı MiAK-MAK Kalite Güvence Belgesi ile tanımlanır. 
12.2. Dış Değerlendirme 
MiAK-MAK, iç kalite denetimlerinin yanı sıra bir dış kalite değerlendirme kurumunca belli aralıklarla denetlenmek üzere bir kalite sistemi kurar. Bu denetlemelerin yaptırılacağı kuruluşlar ve zamanlamaları, MiAK-MAK'ın ulusal ve uluslararası tanınma gerekleri de göz önüne alınarak MİAK-MAK ve MİAK Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır. 
12.3. Dış Denetimciler 
MiAK’ın ve/veya MiAK-MAK’ın zorunlu veya gönüllü iç/dış kalite denetim ve özdeğerlendirmesine yönelik olarak ulusal/uluslararası kalite kuruluşlarından gelecek olan değerlendiriciler dış denetimciler olarak adlandırılır. Dış denetimciler ile işbirliği ve çalışma koşulları, bağlı oldukları kurumun mevzuatı ve MİAK Yönetim Kurulunun kararları ile belirlenir.

MADDE 13: Şeffaflık ve Hesap Verme Sorumluluğu 
MiAK-MAK program değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri konusunda tüm paydaşlarını ve kamuyu bilgilendirmek ve hesap vermekten MiAK Yönetim Kurulu ile birlikte sorumludur. Bu amaçla, aşağıdaki bilgi ve belgelerin MİAK web sayfasında yayımlanmasında Yönetim Kuruluna destek olur: 
a) MiAK-MAK Çalışma Esasları ve MiAK-MAK MOBBİG Üye Seçim İlkeleri dahil olmak üzere, MiAK-MAK tarafından hazırlanan her türlü iç hukuk / işleyiş belgesi, 
b) MİAK-MAK Akreditasyon Koşulları Belgesi, 
c) MiAK-MAK Akreditasyon Süreçleri Belgesi, 
d) MiAK-MAK Akreditasyon Süreçleri Takvimi (yıllık), 
e) MiAK-MAK Kalite Güvence Belgesi,
f) Program değerlendirmesi ve akreditasyonu amacıyla MiAK-MAK'a başvuracak yükseköğretim kurumlarına yönelik, değerlendirme ve akreditasyon sürecini ve kapsamını açık olarak tanımlayan özdeğerlendirme raporu formatı, değerlendirme süreci ve yöntemine dair programların yararlanabileceği farklı nitelikte belgeler, kılavuzlar, sunumlar ve eğitim malzemeleri
g) MiAK Çalışma Dönemi ve Özdeğerlendirme Raporlarında MiAK-MAK’ın değerlendirme ve akreditasyon faaliyetlerini ve çalışmalarını özetleyen bölümler, 
h) MiAK-MAK tarafından akredite edilmiş mimarlık programlarının listesi (programa özel verilen akreditasyonun koşullarını ve süresini içerecek şekilde).

MADDE 14: MİAK-MAK Belgelerinin Saklanması 
a) MİAK-MAK çalışmaları ile ilgili belgeler ve raporlar düzenli biçimde arşivlenir ve saklanır. Yönetim Kurulu Başkanı, MİAK-MAK’ın resmi belgelerinin ve raporlarının güvenli biçimde arşivlenmesi ve saklanmasını temin eder. 
b) MiAK-MAK, akreditasyon verdiği programların listesini, verilen akreditasyonların türlerini ve geçerlik sürelerini kayıt altında tutar. 
c) Akreditasyon süreci ve sonuçlarına ilişkin belgeler ve raporlar dâhil, MiAK-MAK çalışmaları ile ilgili belgelerin ve raporların saklanma usulleri ve süreleri Yönetim Kurulu tarafından onaylanıp ilan edilen Arşivleme Yönergesi ile düzenlenir. 

MADDE 15: MiAK-MAK Çalışma Esasları Belgesinde Değişiklik 
a) Bu Çalışma Esasları belgesi üzerindeki değişiklik önerileri ve değişikliklerin işlerlik tarihleri Genel Kurul'a MiAK-MAK tarafından sunulur. Tüzük değişikliği gerektiği durumda Çalışma Esasları belgesi değişiklikleri ile Tüzük değişikliği önerileri Genel Kurul'a birlikte sunulur. 
b) MiAK-MAK tarafından hazırlanan bu Çalışma Esasları belgesine yönelik değişiklik önerileri, Genel Kurulun ilk toplantısının gündemine alınır ve karara bağlanır. 

MADDE 16: Yürürlük 
MiAK-MAK Çalışma Esasları belgesi Genel Kurul tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 17: Yürütme 
MİAK-MAK Çalışma Esasları belgesi hükümlerini MiAK-MAK Başkanı ve MiAK Yönetim Kurulu Başkanı birlikte yürütür.