MiAK KALİTE DEĞERLENDİRME BİRİMİ YÖNERGESİ (2020)
(01.12.2020 MiAK Yönetim Kurulu’nda kabul edilmiştir.)


1. DAYANAK, AMAÇ VE KAPSAM 
Bu Yönerge, Mimarlık Eğitimi Akreditasyon Derneği (MiAK) Tüzüğü’nün 15h. maddesi uyarınca hazırlanmıştır. Amacı MiAK’ın faaliyetlerinin iç denetimini, kalite değerlendirmesini yapmak olan Kalite Değerlendirme Birimi’nin oluşumunu, görevlerini, görev sürelerini ve çalışma esaslarını belirlemektir.

2. TANIM VE KISALTMALAR 
Bu Yönergede geçen;
a) MiAK: Mimarlık Eğitimi Akreditasyon Derneği'ni,
b) MiAK-MAK: Mimarlık Eğitimi Akreditasyon Derneği Mimarlık Akreditasyon Kurulu'nu,
c) MiAK YK: Mimarlık Eğitimi Akreditasyon Derneği Yönetim Kurulu’nu,
d) İKGDR: İç Kalite Güvence Değerlendirme Raporu’nu,
e) KDB: MiAK Kalite Değerlendirme Birimi’ni ifade eder.

3. KALİTE DEĞERLENDİRME BİRİMİ’NİN GÖREVLERİ 
3.1. KDB her yıl sonunda MiAK’ın faaliyetlerini aşağıda belirtilen konularda inceler: 
a) MiAK ve MiAK-MAK toplantı tutanakları, 
b) Akreditasyon kararları, 
c) En az iki programın değerlendirme süreci belgeleri, 
d) Yıllık Faaliyet Raporunu gerekirse, MiAK ve MiAK-MAK üyeleriyle görüşme yapar. İKGDR’i hazırlar. Bu değerlendirmede:
(i) MiAK faaliyetlerinin kurumsal yapı, sürdürülebilirlik, sürekli iyileştirme, katılımcılık, standartlar, güvenilirlik, eğitim, şeffaflık ve arşivleme gibi konularda yönetmelik ve yönergelere uygunluğunu, 
(ii) Güçlü ve gelişmeye açık yönlerini, 
(iii) Daha önce tespit edilen gelişmeye açık yönler konusunda yapılan iyileştirme çalışmalarını belirtir. 
3.2. KDB, İnceleme sonucunda, değerlendirme ve önerilerini kapsayan İKGDR’i yıllık olarak MiAK-YK’ye bildirir.

4. KALİTE DEĞERLENDİRME BİRİMİ’NİN OLUŞUMU, ÜYELERİNİN BELİRLENMESİ VE SÜRESİ 
4.1. KDB, MiAK-YK tarafından MiAK üyeleri arasından üç üyenin belirlenmesi ile kurulur.
4.2. Üyeler kendi arasında bir üyeyi başkan seçerler. 
4.3. Üyelerin görev süresi 2 (iki) yıldır. 

5. YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK
Bu Yönerge üzerinde yapılacak değişiklik önerileri KDB tarafından MiAK-YK’ya sunulur.

6. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME 
6.1.  Bu Yönerge MiAK- YK tarafından onaylandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
6.2. Bu Yönerge hükümlerini MiAK-YK başkanı yürütür.
6.3. Bu Yönerge hükümleri dışında yer alan tüm konularda düzenleme yapma ve karar alma yetkisi MiAK-YK sorumluluğundadır.