MiAK İTİRAZ KOMİTESİ YÖNERGESİ (2023)
(Mimarlık Lisans Programları İçin)
(21.07.2023 MiAK Yönetim Kurulu’nda kabul edilmiştir.)

1. Madde: Dayanak, 
1.1. Bu Yönerge, ‘MiAK, Mimarlık Eğitimi Akreditasyon Derneği – MAK, Mimarlık Akreditasyon Kurulu ’nun mevzuatındaki;  “MiAK-MAK Süreçler Belgesi 8. Maddesi”, ve “MiAK-MAK Çalışma Esasları 11. Maddesi” uyarınca hazırlanmıştır.

2. Madde: Amaç ve Kapsam 
2. 1. Bu yönergenin amacı, İtiraz Komitesinin görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.
2.2. Yönergenin kapsamı, mimarlık programlarının MiAK-MAK karar ve uygulamalarına itirazlarını ve MiAK-MAK tarafından akredite edilmiş mimarlık programları hakkındaki şikayetleri değerlendirmek, MiAK ve MiAK-MAK a raporlamak, benzer itiraz ve şikayetlerde tutarlılık sağlamaktır. 

3. Madde: Tanımlar, Kısaltmalar
MiAK: Mimarlık Eğitimi Akreditasyon Derneği,
MiAK-MAK veya sadece MAK: Mimarlık Eğitimi Akreditasyon Derneği, Mimarlık Akreditasyon Kurulu,
Genel Kurul: MiAK Genel Kurulu,
Yönetim Kurulu :MiAK Yönetim Kurulu,
ZT: Ziyaret Takımı,
ZTSR: Ziyaret Takımı Sonuç Raporu, nu ifade eder. 

4. Madde: İtiraz Komitesi
4.1. İtiraz Komitesi MiAK üyeleri arasından MiAK Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 3 üye ile oluşturulur. Komitenin görev süresi iki yıldır. Üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeler kendi aralarında bir başkan belirler. Görevden ayrılan üye olursa MiAK Yönetim Kurulu ayrılan üyenin yerine aynı yolla yeni üye belirler. 
4.2. İtiraz Komitesi MiAK Yönetim Kurulu ve MiAK-MAK tarafından iletilen, mimarlık lisans programlarının akreditasyon süreçleri hakkında şikayetleri ve akreditasyon süreçleri ile ilgili mimarlık lisans programlarının itirazlarını ele alır ve ilgili belgeleri inceleyerek MiAK Yönetim Kurulu ve/veya MiAK-MAK a raporlar. 

5. Madde: İtiraz Komitesinin Görevleri
5.1. İtiraz Komitesi, MiAK Yönetim Kurulu ve MiAK-MAK tarafından iletilen belgeler üzerinden MiAK ve MAK mevzuatına uygunluk açısında komiteye iletilen şikayet ve itirazları, inceler, değerlendirir ve gerekçeli tavsiye niteliğinde karar verir.
5.2. İtiraz Komitesi, lisans programından ek belge talep edebilir. Bu belgelerin, format ve içeriği ile teslim sürelerini belirler.
5.3. İtiraz Komitesi, programa akreditasyon kararı bildiriminden sonra program tarafından yapılan düzeltmeleri dikkate almaz.
5.4. İtiraz Komitesi, itiraz eden programın yeniden değerlendirme talebini uygun görürse, kararını MAK ve MiAK Yönetim Kurulu’na sunar. 

6. Madde: İtiraz Komitesi Çalışma Esasları
6.1. İtiraz Komitesi, MiAK Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
6.2. İtiraz Komitesinin işleyişinden, İtiraz Komitesi Başkanı sorumludur.
6.3. İtiraz Komitesi ile MiAK Yönetim Kurulu ve MiAK-MAK arasında iletişimi İtiraz Komitesi Başkanı sağlar.
6.4. İtiraz Komitesi Üyeleri arasında iletişimi İtiraz Komitesi Başkanı sağlar.
6.5. İtiraz Komitesi, gerektiğinde toplanır.
6.6. İtiraz Komitesi toplantılarının gündem, tarih, yer ve şekli (fiziki ya da çevrimiçi), İtiraz Komitesi Başkanının önerisi ve İtiraz Komitesi üyelerinin uzlaşması ile belirlenir.
6.7. İtiraz Komitesi kararlarını oybirliği veya oyçokluğu ile alır. 
6.8. Oylamalarda itirazı, şikayeti olan program veya kişi ile çıkar çatışması/çakışması olan İtiraz Komitesi üyesi bulunuyorsa, ilgili üye oylamaya katılmaz, durum raporda belirtilir. 

7. Madde: İtiraz Edilebilecek Kararlar
7.1. MiAK-MAK’ ın programa ilettiği akreditasyon türüne itiraz edilebilir. 
7.2. İtirazlar, program tarafından akreditasyon sürecinde uygulanan geçerli MiAK ve MiAK- MAK mevzuatına aykırı işleyişler olduğu gerekçesi ile yapılabilir. 

8. Madde: Akreditasyon Sürecine Itirazlar Ve Tekrar Değerlendirme
8.1. MiAK Akreditasyon Süreçleri Kapsamında Bir Program Hakkındaki İtirazlar 
MiAK Akreditasyon süreçleri kapsamında değerlendirilebilecek veya değerlendirilmiş bir programın geçerli MiAK Akreditasyon mevzuatına uygun olmayan beyanlarına dair yazılı itirazlar MiAK-MAK’a iletilmelidir. İletilen itiraz veya şikayet başvuru yapanın adı gizli olarak Program’a gönderilir. Programın yazılı yanıtı alındıktan sonra her iki yazı sonraki MiAK-MAK toplantısında birlikte değerlendirilir.
8.2. Program’ın Akreditasyon Kararına İtirazı
Programlar MiAK-MAK’ın verdiği akreditasyon türü kararı için Tekrar Değerlendirme talebinde bulunabilir. Tekrar değerlendirme talebinde bulunurken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:
a) MiAK-MAK akreditasyon süresi kararının dayandığı belgeler (kararın/itirazın yeterli düzeyde belge/kanıtla desteklenmesi).
b) MiAK-MAK veya Ziyaret Takımı Üyelerinin uygulamalarının akreditasyon süreçlerinde tanımlanmış olan süreç ve yöntemlere uygunluğu.

MiAK-MAK kararının Programa ulaşmasından sonra 14 gün içerisinde Programın bağlı olduğu Fakülte’nin Dekanı tekrar değerlendirme konusunda yazılı isteğini MiAK-MAK Başkanlığı’na iletir. Bu başvuruda Program tarafından eksik veya hatalı bulunan ve MiAK-MAK akreditasyon türü kararını etkileyen unsurlar da belirtilmelidir.

Özdeğerlendirme Raporlarının veya Yıllık Raporların değerlendirme sonuçlarına itiraz edilemez. Programın zamanında yeterli bilgi ve belgeyi MiAK-MAK’a iletmemesinden kaynaklanan sonuçlara itiraz edilemez. Başvurular MiAK-MAK tarafından MiAK İtiraz Komitesi’ne iletilir.
8.3. Tekrar Değerlendirme
8.3.1.Tekrar Değerlendirme talebi MiAK İtiraz Komitesi tarafından incelenir ve karara bağlanır.
a) Tekrar değerlendirme başvurusunun kabulü halinde MiAK-MAK verdiği akreditasyon süresine ilişkin kararını askıya alır.
b) Tekrar değerlendirme süreci MiAK-MAK tarafından yürütülür.
8.3.2. Tekrar değerlendirme süreci aşağıdaki eylemleri içermelidir:
a) MiAK-MAK, Ziyaret Takımı Havuzu’ndan üç kişiyi içerecek bir Tekrar Değerlendirme Komisyonu kurar.
b) Tekrar Değerlendirme Komisyonu çalışmalarını en fazla 30 gün içinde tamamlar.
c) Tekrar Değerlendirme Komisyonu Tekrar Değerlendirme yazısını, Özdeğerlendirme Raporunu, Ziyaret Takımı Raporunu ve eklerini inceler. MiAK-MAK Başkanı görüşlerini almak üzere Ziyaret Takımı Başkanı’nı ve Program Yürütücüsü’nü toplantıya çağırır.
d) Toplantıda Ziyaret Takımı Raporu’ndaki itiraza esas olan konulara ilişkin olarak Özdeğerlendirme Raporunda yazılanlar ve Ziyaret Takımı Raporu’ndaki bulgular karşılaştırılır. Bu konulardaki Ziyaret Takımı Başkanı’nın ve Program Yürütücüsü’nün görüşleri alınır. Son olarak tüm görüşler ve elde edilen bilgiler Komisyon tarafından Tekrar Değerlendirme Yazısı ile karşılaştırılarak sonuç karar verilir.
e) Sonuç karar ve akreditasyon türü MiAK-MAK tarafından Program Yürütücüsü’ne gönderilir.

9. Madde: MiAK-MAK Akreditasyonu Almış Programlar ve MiAK Hakkında Şikayetler
9.1. MiAK – MAK akreditasyonu almış programlar hakkında akreditasyonla ilgili beyanları hakkında kişi ve kurumlar tarafından şikayetler MiAK Yönetim Kurulu’ na yazılı olarak belgeleri ile birlikte iletilmelidir. 
9.2. MiAK Yönetim Kurulu şikayet yazıları ve varsa eklerini İtiraz Komitesi’ ne ön yazı ile gönderir. 
9.3. İtiraz Komitesi değerlendirmeleri yapmak için şikayet edilen programın MiAK-MAK ta bulunan belgelerini, programın kurumsal iletişim mecralarını (katalog, web sitesi vb.) inceler. Değerlendirmelerini ve önerilerini raporla MiAK Yönetim Kurulu’ na iletir. 
9.4. MiAK kurumsal yapısındaki bir kurul, komite, komisyon veya organı,  MiAK üyeleri, ZT üyeleri hakkındaki şikayetler MiAK Yönetim Kurulu’na yazılı olarak ve ilgili belgeler eklenerek yapılmalıdır. 
9.5. MiAK Yönetim Kurulu şikayet yazıları ve varsa eklerini İtiraz Komitesi’ ne ön yazı ile gönderir. 
9.6. İtiraz Komitesi değerlendirmeleri yapmak için şikayet edilen MiAK birimi, üyeleri ile ilgili belgeleri inceler. Gerek görürse ilgili birim sorumluları ve diğer ilgili kişilerle görüşür.  Değerlendirmelerini ve önerilerini raporla MiAK Yönetim Kurulu’ na iletir

10. Madde: Yönergede Değişiklik
10.1. Bu Yönerge, MiAK Yönetim Kurulu tarafından tarafından gözden geçirilir.

11. Madde: Yürürlük
11.1. Bu Yönerge, MiAK Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.