Mimarlık Eğitimi Akreditasyonu Derneği (MiAK) 1. Dönem 1. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 

1. GİRİŞ

Mimarlık Eğitimi Akreditasyon Derneği (MiAK) 10 Eylül 2019 tarihinde 5 tüzel, 69 gerçek kişiden oluşan 74 Kurucu Üye ile kurulmuştur. MiAK ilk olarak 2006 yılında çeşitli üniversitelerde görev yapan mimarlık bölümü akademisyenleri ve Mimarlar Odası işbirliğinde planlanmış, Oda Genel Kurulu’nda kabul edilen Mimarlık Akreditasyon Kurulu (MiAK) Yönetmeliği çerçevesinde Mimarlık Akreditasyon Kurulu adıyla 2007 yılında faaliyetlerine başlamıştır. O yıl iki bölüm niyet mektubu vermiş, bir bölüm Özdeğerlendirme Raporu’nu teslim ettiğinden, ilk ziyaret 2008 yılında yapılmıştır. 12 yıldır akreditasyon faaliyetlerini yürütmektedir. Dernek olarak 17 Kasım 2021 tarihinde 2 Yıllık Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi alan MiAK’ın kuruluş amacı Türkiye’deki çeşitli üniversitelerde kurulmuş Mimarlık Bölümlerindeki eğitimin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak olarak tanımlanmıştır.

2. KURUMSAL BİLGİLER

MiAK’a sadece amaçları ve yürüttükleri etkinliklerle MiAK’ın amaçlarını destekleyecek olan kamu ve özel hukuka tabi tüzel kişiler ve akademisyen, eğitimci, mezun, profesyonel hizmet veren gerçek kişiler kuruluş aşamasında kurucu üye, kuruluştan sonra ise Yönetim Kurulu kararıyla üye olabilir. MiAK organları aşağıdaki gibidir 
a. Genel Kurul (MiAK-GK), 
b. Yönetim Kurulu (MiAK-YK)
c. Denetim Kurulu (MiAK-DEK)
ç. İktisadi İşletme
d. Mimarlık Akreditasyon Kurulu (MiAK-MAK)
e. Danışma Kurulu (MiAK-DAK)
f. Koordinatörlük

Genel Kurul, MiAK’ın en yetkili karar organı olup, MiAK’a kayıtlı üyelerden oluşur. MiAK Tüzüğü Madde 13’de “Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki (2) yıllık süre için gizli oyla seçilen yedi (7) asıl ve yedi (7) yedek üyeden oluşur. Bu üyelerden iki (2) asıl iki (2) yedek üye TMMOB Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu tarafından önerilen adaylar arasından seçilir. Asıl üyeliklerden boşalma olması halinde yedek üyeler Genel Kuruldaki seçimde aldıkları oy sırasına göre göreve çağrılır. Yönetim Kurulu üyeleri gönüllülük esasına göre çalışırlar. Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıllık süre için gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Mimarlık Akreditasyon Kurulu; yedi üyeden oluşur. Mimarlık Akreditasyon Kurulu üyeleri mimarlık eğitiminin değerlendirilmesi çalışmalarında en az on beş yıl deneyim sahibi olan mimarlık bölümü öğretim üyeleri veya en az 15 yıl deneyimli mimarlar arasından belirlenir. Yedi üyenin beş tanesi Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu (MOBBİG) tarafından oluşturulan adaylar arasından, diğer iki üye TMMOB Mimarlar Odası tarafından belirlenmektedir. 

MiAK Yönetim Kurulu Üyeleri: 
MiAK’ın 1. Döneminde Yönetim Kurulu’nda görev alan üyeler şu şekildedir: 
Doç. Dr. Candan Çıtak (Başkan 11.03.2022 tarihi itibarıyla, Başkan Yardımcısı 11.03.2022’e kadar) 
Prof. Dr. Lale Özgenel (Başkan Yardımcısı 11.03.2022 itibarıyla, Üye 22 Aralık 2021 İtibarıyla)
Prof. Dr. Ayşen Ciravoğlu (Sekreter Üye)
Prof. Dr. İpek Akpınar Aksugür (Sayman Üye, 22 Aralık 2021 itibarıyla)
Prof. Dr. Gül Koçlar Oral (Üye) 
Prof. Dr. Deniz İncedayı (Üye) 
H. Bülend Tuna (Üye 11.03.2022 tarihi itibarıyla)
Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan (18.05.2020'ye kadar Başkan)
Prof. Dr. Gülçin Pulat Gökmen (18.05.2020  - 11.03.2022 tarihleri arasında Başkan)
Doç. Dr. Sait Ali Köknar (Sayman Üye, 22 Aralık 2021’e kadar)

3. MiAK 1. DÖNEM ÇALIŞMA ve ETKİNLİKLERİ
MiAK’ın dernek olarak 1. Dönem çalışmaları ve MiAK-MAK’ın (Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nun) 8. Dönem çalışmaları Eylül 2020 - Kasım 2022 tarihleri arasındaki süreci kapsamaktadır. Dernekleşme aşamasından sonra MiAK, Mimarlık Eğitimi Akreditasyon Derneği;  Mimarlık Akreditasyon Kurulu ise MiAK-MAK olarak adlandırılmaktadır. Dönem içerisinde gerekli hazırlıklar tamamlanarak Ulusal tanınırlık kapsamında “Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi” başvurusu YÖKAK’a yapılmıştır. Eylül 2021’de MiAK Özdeğerlendirme Raporu, detaylı ekleri ile beraber teslim edilmiştir. MiAK’ın dernekleşmeden önce ve dernekleşme sürecinde hazırladığı belgeler ile yapılan tescil başvurusu sonucunda, Kasım 2021 tarihi itibariyle YÖKAK tarafından “Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi” verilmiştir ve MiAK çalışmalarına ulusal tanınırlığı ile devam etmektedir. Başvuru sırasında MiAK-MAK tarafından geliştirilen ve özdeğerlendirme raporu ile beraber teslim edilen belgeler şu şekildedir.
Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi Yenileme Başvurusu Özdeğerlendirme Raporu
Mimarlık Eğitimi Akreditasyon Derneği (MiAK) Tüzüğü (2019)
MiAK Kurucular Listesi (2019)
MiAK-MAK Çalışma Esasları (2020) 
MiAK-MAK Akreditasyon Koşulları (2021)
MiAK-MAK Akreditasyon Süreçleri (2021)
MiAK-MAK Kalite Güvence Belgesi (03.12.2020)
MiAK Etik Kurallar Belgesi (2021)
MiAK Bütçe ve Mali İşler Yönergesi (15.06.2021)
MiAK Arşivleme Yönergesi (15.06.2021)
MiAK-MAK Akreditasyon Süreci Değerlendirme Formu
MiAK YÖDEK Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi (13.12.2011)
MiAK YÖK Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi (26.05.2015)
MiAK Organizasyon Şeması (Eylül 2021)
MiAK İktisadi İşletme Vergi Levhası (2021)
MiAK İktisadi İşletme Ticaret Sicil Tasdiknamesi (11.01.2021) 
MiAK İktisadi İşletme Kira Sözleşmesi (Ocak 2021)
MiAK Dernek Kira Sözleşmesi (01.03.2019)
MiAK Tutarlılık Komitesi Yönergesi (15.06.2021)
MiAK Kalite Değerlendirme Birimi Yönergesi (01.12.2020)
MiAK Ziyaret Takımları Havuzu (2008-2021)
MiAK Dernek Hesap Dökümü (2019-2021)
MiAK İktisadi İşletme Hesap Dökümü (2021)
 

MiAK Etkinlik Ajandası:
Dönem boyunca 15 MiAK Yönetim Kurulu Toplantısı, 1 MiAK Denetim Kurulu Toplantısı, 1 MiAK Kalite Değerlendirme Birimi toplantısı, 1 MiAK Tutarlılık Komitesi Toplantısı yapılmıştır. Bu toplantılara ek olarak MiAK paydaşları eğitim ve akreditasyon kurumlarının davette bulunduğu 5 toplantıya katılım sağlanarak MiAK adına sunumlar yapılmıştır. Bknz: http://www.miak.org/?p=sayfalar&sayfa_id=36 
 
YÖKAK MiAK İzleme Programı kapsamında 24 Mayıs 2022 tarihinde denetimden geçmiş ve başarılı olmuştur. 2022 Haziran ayı içerisinde ise Kaymakamlık Denetimi tamamlanmıştır. 
Dönem boyunca kurumsal kimlik geliştirme üzerine çalışmalar devam etmiş ve www.miak.org sitesi geliştirilerek güncel haline getirilmiştir. MiAK-MAK Takvimleri, MiAK Ajandası, duyurular, MiAK’tan haberler ve belgeler güncel olarak websitesi üzerinden yayınlanarak paylaşılmaktadır.
 
 
4. MiAK-MAK 8. DÖNEM ÇALIŞMALARI
MiAK’ın dernek olarak 1. Dönem çalışmaları Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nun 8. Çalışma Dönemi’ne denk gelmektedir. Dernekleşme aşamasından sonra MiAK, Mimarlık Eğitimi Akreditasyon Derneği;  Mimarlık Akreditasyon Kurulu ise MiAK-MAK olarak adlandırılmaktadır. MiAK-MAK Çalışma Esasları’nda Mimarlık Akreditasyon Kurulu üyelerinin görev süreleri iki yıl olarak tanımlanmaktadır. Mimarlık Akreditasyon Kurulu'nun beş üyesinin seçimi Mimarlık Bölüm Başkanları İletişim Grubu toplantılarında Bölüm başkanlarının aday bildirmesiyle yapılmaktadır. Adaylar oylanmakta, toplantıya katılan bölüm başkalarının birer oy hakkı bulunmaktadır. Akademisyen-meslek insanı mimar oranı kuruluş aşamasında Bölüm başkanları ve Oda yetkilileri tarafından bu şekilde belirlenmiştir. Dernek kuruluş aşamasında, MOBBİG ve TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi’nce seçilmiş ve Dernek kurucuları arasında olan mevcut Mimarlık Akreditasyon Kurulu üyeleri, seçilerek göreve başladıkları tarih esas olmak üzere, doğrudan MiAK-MAK üyesi olarak göreve devam etmişlerdir. 2021 yılı içinde görev süresi biten üyelerin yerine yeni üye seçimleri yapılmıştır. 
Dönem içerisinde 33 MiAK-MAK Toplantısı (çalışma, sekreterya ve kurul toplantısı toplamı), 3 MiAK-MAK Program Bilgilendirme Çalıştayı, 2 MiAK-MAK Ziyaret Takımı Çalıştayı, 1 MiAK-MAK Danışma Kurulu Toplantısı yapılmıştır. 49. / 50. / 51. / 52. MOBBİG Toplantılarına MiAK ve MiAK-MAK olarak katılım sağlanmış, sunumlar yapılmış ve akreditasyon kurulu üye seçimleri yapılmıştır.


MiAK-MAK’ın 8. Döneminde Yönetim Kurulu’nda görev alan üyeler şu şekildedir:

Prof. Dr. Mine Özkar (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Derya Yorgancıoğlu (Başkan Yardımcısı)
Prof. Dr. Ayşen Ciravoğlu
Doç. Dr. Arbil Ötkünç
Dr. Öğr. Üyesi Aktan Acar
H. Bülend Tuna
Dilşad Aktaş Canatay

Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan (18.05.2020'ye kadar Başkan)
Doç. Dr. Candan Çıtak ( Kasım 2021'e kadar Başkan Yardımcısı)
Doç. Dr. Saitali Köknar (Üye Kasım 2021'e kadar)
Prof. Dr. Gülçin Pulat Gökmen (18.05.2020 itibarıyla Başkan, 24.11.2018 itibarıyla Üye)
Pınar Gökbayrak (Nisan 2022)

 
2021 yılında ilki 22 Nisan 2021 tarihinde, ikincisi 11 Aralık 2021 tarihinde olmak üzere çevrimiçi olarak 2 kez Ziyaret Takımı Çalıştayı düzenlenmiştir. Pandeminin getirdiği koşullara istinaden yerinde değerlendirmelerin gerçekleştirilemeyecek olması nedeniyle akreditasyon sürecinin çevrimiçi olarak nasıl yürütüleceğine dair bilgiler MiAK-MAK tarafından geliştirilen "MiAK-MAK Uzaktan Program Değerlendirme Kılavuzu" ve MiAK-MAK tarafından yapılan sunumlar ile açıklanmıştır. Çalıştaylara 2019 yılı, 2020 yılı ve 2021 yılı başvurularından 100 kişiden fazla katılım gerçekleşmiştir.
2021 yılında MiAK'a başvuruda bulunan 3 farklı kurumdan 5 ayrı program için; 2022 yılında ise başvuruda bulunan 9 program için MiAK-MAK Program Bilgilendirme Çalıştayı düzenlenmiştir. Program sorumlularının, Mimarlık Akreditasyon Kurulu üyelerinin ve MiAK Dernek Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı akreditasyon sürecinin nasıl yürütüleceğine ve akreditasyon belgelerine dair bilgiler verilmiştir. 
 
Yayınlanan Kılavuzlar ve Belgeler:

MiAK-MAK 09.10.2020 tarihinde, pandemi nedeniyle askıya alınan akreditasyon faaliyetlerinin güncel koşullara uygun bir biçimde yürütülebilmesi için yıl içinde akreditasyon koşulları ve süreçleri belgelerinin geniş katılımlı bir biçimde yeniden gözden geçirilmesi ve ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarındaki güncellemelere paralel olarak güncellenmesi kararı almıştır. Yeni belgeler üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Uzaktan eğitim döneminde program değerlendirmelerine yardımcı olması hedefiyle MiAK-MAK tarafından “MiAK-MAK Uzaktan Program Değerlendirme Kılavuzu – 2021” yayınlanmış ve akreditasyon sürecindeki bütün kurumlara iletilmiştir. Ayrıca 2019 yılında ve 2020 yılında başvurularını yapmış olan programların, uzaktan ya da hibrit eğitim dönemindeki çalışmalarının akreditasyon sürecinde doğru değerlendirilebilmesi için MiAK-MAK Akreditasyon Koşulları ve Akreditasyon Süreçleri Belgeleri’ne ek olarak MiAK-MAK Özdeğerlendirme Ek Raporu hazırlanarak yayınlanmış ve ilgili programlara iletilmiştir. Bütün belgelere websitesi’nde yer alan belgeler bölümünden ulaşılabilmektedir.
Akreditasyon süreçleri sonunda ziyaret takımlarından ve programlardan geri dönüşler ile programların, akademisyenlerin, mimarların, toplumun ve öğrencilerin değişen ihtiyaçlarına, beklentilerine ve memnuniyetine uygun olarak güncellenmesi planlanmaktadır. MiAK tarafından program değerlendirme sürecinde görev alan ziyaret takımı üyelerinin performanslarının, yansızlıklarının, diğer takım üyeleri ve değerlendirme sürecindeki kurumun yetkilileri ile kişisel ilişkilerindeki tutumlarının değerlendirme sürecinde ilişki içinde oldukları tüm taraflarca değerlendirilebilmesi değerlendirme sürecinin sağlığı ve iyileştirilmesi açılarından çok önemli görülmektedir. MiAK, Ziyaret Takımı Üyelerinin programlar tarafından değerlendirilebilmelerini gerçekleştirebilmek amacıyla anket formları kullanmaktadır. Bu anket formlarında belirtilen konular, şikâyetler ve öneriler MiAK’ın ilgili kurulları tarafından ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. 
Bunların yanı sıra 17 Temmuz 2021'de MiAK-MAK Danışma Kurulu, 18 Temmuz 2021'de ise MiAK Denetim Kurulu toplantısı yapılmış ve ilgili raporlar yönetim kuruluna teslim edilmiştir. MiAK Kalite Değerlendirme Birimi (KDB) kalite sürdürülebilirliği ve sürekli iyileştirme konuları üzerinde çalışarak MiAK Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmaktadır. Ayrıca MiAK-MAK Komisyonları (MiAK-MAK Belge Güncelleme Komisyonu, Sürekli İyileştirme Komisyonu ve Eğitim Komisyonu) çalışmalarına devam etmektedir.
MiAK-MAK Takvimleri:
Pandemi nedeniyle yerinde değerlendirme yapmanın mümkün olmamasına istinaden askıya alınan MiAK-MAK Çalışma Takvimi, 2021 yılında güncellenerek program değerlendirmelerinin daha fazla aksamaması amacıyla uzaktan değerlendirmeye uygun olacak şekilde revize edilerek yayınlanmıştır (Tablo 4). 2022 yılında başvuruda bulunacak programlar için yeni döneme ait takvim, programlardan gelen geribildirimler ve eğitim koşulları da göz önünde bulundurularak hazırlanmış ve websitesi üzerinden yayınlanmıştır (Tablo 5). MiAK’a ait güncel takvimler websitesi üzerinden takip edilebilmektedir (Şekil 4). 
 
MiAK-MAK Güncellenen 2021 Takvimi
 
MiAK-MAK 2022 Takvimi
2019, 2020 ve 2021 yıllarında başvuruda bulunan 17 programın ziyaret takımları oluşturulmuş ve 12 programın pandemi nedeniyle yerinde gerçekleştirilemeyen kurum ziyaretleri tamamlanmıştır. 5 ayrı program için ise değerlendirme süreci devam etmektedir. 2022 akreditasyon takvimi başvuru döneminde ise 9 ayrı kurumdan başvuru alınmıştır ve 8 kurum özdeğerlendirme raporunu teslim etmiştir

5. MiAK DERNEK VE MiAK İKTİSADİ İŞLETMESİ MALİ DURUM
Dernek kuruluşu ile dernek hesap işlemleri başlangıcı ve 2021 yılında MiAK İktisadi İşletmesi’nin kuruluşu ile beraber mali işlemler aşağıdaki tablolarda listelenmiştir. Derneğin geliri üyelerin giriş aidatları, yıllık aidatları ve iktisadi işletmeden aktarılan gelir üzerinden olmaktadır. 1. Dönem için giderler; websitesi yazılımı, yıllık kira bedelleri, danışmanlık ve muhasebe işlemleri olarak listelenmektedir. MiAK İktisadi İşletmesi gelirleri ise akreditasyon hizmetleri üzerinden gerçekleşmektedir. İktisadi işletme giderleri ise ofis içi harcamalar, kurumsal kimlik ve veri güvenliği harcamaları, Ticaret Odası aidatları, muhasebe ve danışmanlık harcamaları, yıllık kira harcamaları, vergiler (gelir vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi…vb) şeklinde listelenmiştir.

6. SONUÇ
Mimarlık Eğitimi Akreditasyon Derneği (MiAK), Yükseköğretim Kalite Kurulu’na (YÖKAK) yaptığı başvuru sonucunda 17 Kasım 2021 tarihinde 2 Yıllık Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi almaya hak kazanmıştır. Kuruluş amacında da belirtildiği şekilde MiAK'ın amacı ve bütün çalışmaları Türkiye’deki çeşitli üniversitelerde kurulmuş Mimarlık Bölümlerindeki eğitimin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla MiAK önümüzdeki yıllarda da eğitimin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarına devam edecektir.